Скъ­пи съг­раж­да­ни,

Публикувано на ср, 24 Дек. 2014
641 четения

Скъ­пи съг­раж­да­ни,
В на­ве­че­ри­е­то на Рож­дес­т­во Хрис­то­во и пос­ре­ща­не­то на но­ва­та 2015 го­ди­на ис­кам да ви по­же­лая мно­го здра­ве! Каз­ват, че по Ко­ле­да се случ­ват чу­де­са. Да­но та­ко­ва чу­до вле­зе във все­ки дом в Об­щи­на Пол­с­ки Тръм­беш. Да се сбъд­нат меч­ти­те ни, да си прос­тим греш­ки­те, да ста­нем по-доб­ри, по-мъд­ри, по-със­т­ра­да­тел­ни!
Жи­ве­ем в труд­ни вре­ме­на, тряб­ва да се спра­вя­ме с мно­го из­пи­та­ния, но не­ка пре­о­до­ля­ва­не­то на труд­нос­ти­те ни нап­ра­ви по-сил­ни!
Не­ка на Ко­ле­да се съ­бе­рем със се­мейс­т­ва­та си, да пос­рещ­нем близ­ки­те си, ко­и­то са в чуж­би­на, да сме един­ни и спло­те­ни!
Бла­гос­ло­ве­на Ко­ле­да, мир­на и ус­пеш­на Но­ва го­ди­на!
Ге­ор­ги Ча­къ­ров, кмет на Об­щи­на Пол­с­ки Тръм­беш

loading...
Пътни строежи - Велико Търново