Ува­жа­е­ми съг­раж­да­ни и жи­те­ли на об­щи­на Гор­на Оря­хо­ви­ца

Публикувано на ср, 24 Дек. 2014
317 четения

Ува­жа­е­ми съг­раж­да­ни и жи­те­ли на об­щи­на Гор­на Оря­хо­ви­ца,

Ди­на­мич­на и нап­рег­на­та за ед­ни от нас или съд­бов­на и щас­т­ли­ва за дру­ги, 2014 го­ди­на из­ти­ча. Ра­бо­тих­ме за­ед­но, бо­рих­ме се с труд­нос­ти­те, ко­и­то в по­ве­че­то от слу­ча­и­те бя­ха ежед­не­вие. Пре­жи­вях­ме при­род­ни бед­с­т­вия, ко­и­то се на­дя­вам да не се пов­та­рят в ид­на­та го­ди­на. Та­ка се вър­ти ко­ле­ло­то на жи­во­та – мно­гоц­ве­тен, пъс­т­ро­лик, ка­то пъл­но­вод­на ре­ка със съ­би­тия, случ­ки и ли­ца.
Щас­т­лив съм да се обър­на към вас в на­ве­че­ри­е­то на Рож­дес­т­во Хрис­то­во с по­же­ла­ни­е­то за не­що но­во и свет­ло, ко­е­то да се слу­чи във ва­ши­те се­мейс­т­ва. Ко­ле­да е лю­бов и гри­жа. Ко­ле­да е ма­гия на случ­ва­ща­та се доб­ри­на. Не­ка тя да бъ­де свет­ла­та пъ­те­вод­на звез­да в дел­ни­ци и праз­ни­ци през Но­ва­та 2015 го­ди­на.
Вре­ме е да сгло­бим пъ­зе­ла на 2014-а, през ко­я­то про­дъл­жи­ха дей­нос­ти­те на об­щин­с­ка ад­ми­нис­т­ра­ция за по­ви­ша­ва­не бла­го­ден­с­т­ви­е­то на жи­те­ли­те на об­щи­на Гор­на Оря­хо­ви­ца. Екип­но про­дъл­жих­ме и ус­пеш­но за­вър­ших­ме ре­а­ли­за­ци­я­та на ня­кол­ко об­ра­зо­ва­тел­ни, кул­тур­ни и со­ци­ал­ни про­ек­ти, на­со­че­ни към раз­лич­ни це­ле­ви гру­пи, но обе­ди­ня­ва­щи жи­те­ли­те на об­щи­на­та. Те об­х­ва­на­ха не са­мо об­щин­с­кия цен­тър, но и на­се­ле­ни­те мес­та. В об­щи­на­та фун­к­ци­о­ни­рат още две но­ви со­ци­ал­ни ус­лу­ги – цен­тър за об­щес­т­ве­на под­к­ре­па и цен­тър за нас­та­ня­ва­не от се­ме­ен тип за де­ца и мла­де­жи с ув­реж­да­ния.
Прик­лю­чи­ха стро­и­тел­ни­те дей­нос­ти по про­ект “Из­г­раж­да­не на ка­на­ли­за­ция и до­из­г­раж­да­не на во­доп­ро­вод с. Пър­во­май­ци”, фи­нан­си­ран по ОП “Окол­на сре­да 2007-2013 г.”. С ре­а­ли­за­ци­я­та на про­ек­та се оси­гу­ри пъл­на из­г­ра­де­ност на ВиК мре­жа на на­се­ле­но­то мяс­то. Ас­фал­ти­ра­ни са 15 ули­ци в Гор­на Оря­хо­ви­ца, за­поч­ва ре­а­ли­за­ци­я­та на дей­нос­ти­те и обек­ти­те по “Ин­тег­ри­ран план за град­с­ко въз­с­та­но­вя­ва­не и раз­ви­тие на гр. Гор­на Оря­хо­ви­ца” ка­то един от най-важ­ни­те про­ек­ти на Об­щи­на­та. За­поч­на из­г­раж­да­не­то на мул­ти­фун­к­ци­о­нал­на спор­т­на пло­щад­ка в кв. “Про­лет”, ко­я­то об­х­ва­ща иг­ри­ще за ми­ни­фут­бол, хан­д­бал и во­лей­бол. С ви­со­ки ус­пе­хи ни за­рад­ва­ха на­ши­те спор­тис­ти, а ОФК “Ло­ко­мо­тив” жъ­не­ше по­бе­да след по­бе­да в “Б” про­фе­си­о­нал­на фут­бол­на гру­па. За пър­ви път в Гор­на Оря­хо­ви­ца ле­де­на пър­зал­ка, соб­с­т­ве­ност на Об­щи­на­та, рад­ва мал­ки и го­ле­ми. Стар­ти­ра из­г­раж­да­не­то на Ре­ги­о­нал­но де­по за твър­ди би­то­ви от­па­дъ­ци по про­ект, фи­нан­си­ран от ОП “Окол­на сре­да 2007-2013 г.”.
На пра­га на 2015 го­ди­на сме из­пъл­не­ни с тре­пет­но очак­ва­не за сбъд­ва­не на пла­но­ве­те, за по­ве­че съп­ри­час­т­ност, топ­ли­на и раз­би­ра­не меж­ду всич­ки нас. Не­ка има мно­го сбъд­на­ти меч­ти и но­ви на­ча­ла! Же­лая здра­ве, щас­тие и бла­го­дат на вас и се­мейс­т­ва­та ви! Да бъ­дем бла­го­дар­ни за всич­ко, ко­е­то има­ме, и с вя­ра, на­деж­да и упо­ва­ние в по­зи­тив­но­то на­ча­ло да пос­рещ­нем пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва­та на 2015 го­ди­на!
Чес­ти­ти и бла­гос­ло­ве­ни Ко­лед­ни и Но­во­го­диш­ни праз­ни­ци!
инж. Доб­ро­мир Доб­рев, кмет на Об­щи­на Гор­на Оря­хо­ви­ца

loading...
Пътни строежи - Велико Търново