Почти 23 млн. лв. е бюджетът на Община Павликени за 2020 г.

Публикувано на чт, 13 Февр. 2020
114 четения

22 801 100 лева е бюджетът за 2020 г. на Община Павликени. Предложението на кмета инж. Емануил Манолов беше прието на извънредна сесия на Общински съвет Павликени. Инвестиционната програма на Общината за настоящата година е 11 792 402 лв. Запазват се размерите на всички местни данъци и такси, включително на такса за битови отпадъци, на нивото от 2019 г.

„Бюджет 2020 е съобразен с икономическите тенденции. Той е съставен с много разум и дълбоко вникване и осмисляне на дейностите, които община Павликени изпълнява, за да осигури по-добър живот за своите жители“, подчерта инж. Манолов. Той определи бюджета като консервативен, но реалистичен, балансиран и качествено конструиран.

Приходите за делегирани от държавата дейности са в размер 12 099 462 лв. От местни данъци и такси Общината планира за събере 5 238 285 лв. Общата изравнителна субсидия е 1 612 800 лв.

Средствата за зимно поддържане и снегопочистване са 168 500 лв., а целевата субсидия за капиталови разходи е 811 500 лв.

Разходната част е планирана в съответствие с действащото законодателство, при създадена организация за поддържане на добро финансово състояние и ефективно, ефикасно и икономично използване на бюджетния ресурс. За функция „Образование“ общият размер на планираните разходи е 8 873 111 лв. Общо за функция „Здравеопазване“ са планирани 698 307 лв. Предвидени са 44 800 лв. от местни приходи за издръжка на детската ясла, която посещават 80 деца, разделени в пет групи. За функцията “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са планирани 2 220 382 лв. За функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ са планирани 3 281 318 лв. Предвидени са разходи за водоснабдяване и канализация, улично осветление, ремонт на улична мрежа, озеленяване, чистота, местни и граждански инициативи, снегопочистване, безопасност на движението и др. – изцяло местна дейност. За „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ са заделени 3 339 146 лв. Културният календар за 2020 г. е обезпечен с 88 050 лева, а за спортни събития се отделят 17 900 лева. За финансиране на спортните клубове са предвидени 161 000 лева.

За Функция „Икономически дейности и услуги“ са планирани 922 359 лв. в т. ч. от преходен остатък са 254 336 лв. – за зимно поддържане и снегопочистване. За текущ ремонт на общинската пътна мрежа са предвидени 80 000 лв.

През 2020 г. Община Павликени предвижда да започне предоставянето на еднократна помощ за новородени второ и трето дете в семейства с постоянен адрес на територията на общината. За целта са предвидени 10 000 лв., които ще се предоставят след приемане на правила от Общинския съвет.

В Павликени предстои да бъде създаден Общински инспекторат, който ще заработи през пролетта. Правилникът за работата на инспектора и взаимодействието му с администрацията и външните организации ще бъде публикуван в близките дни за обществено обсъждане. Предвидените средства за дейността са 37 000 лв.

За първи път в проекта на бюджета се предлага субсидията за финансиране на спортните клубове, което ще става по нови правила, които ще бъдат публикувани за обществено обсъждане. Проектът за разпределение на средствата ще бъде разгледан в Общинския съвет.

Инвестиционната програма на Общината за настоящата година е в размер 11 792 402 лева. Предвидените инвестиции по капиталовата програма от собствени бюджетни средства и целева субсидия са в размер на 3 510 900 лв. И през следващата година общината ще работи активно за разработване на проектни предложения, с които да кандидатства за безвъзмездно финансиране по програми на европейските фондове и други донори. Очакваните разходи за обекти, изпълнявани със средства от Европейски програми през 2020 г. са в размер на 8 285 502 лв.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново