Агенции за недвижими имоти обмениха опит с румънски колеги в Крайова

Публикувано на пн, 10 Дек. 2018
103 четения

В периода 8-12 ноември 2018 г. в изпълнение на Дейност 2 “Провеждане на работна дискусия и посещения на агенции за недвижими имоти в Румъния” по проект BG05M9OP001-4.001-0140-C01 “Трансфер на иновативни практики в областта на управлението и посредничеството при сделки с недвижими имоти” беше осъществено работно посещение в Румъния. От българска страна участваха бенефициентът на проекта – “Емералд – Надежда” ЕООД и представители на агенции за недвижими имоти, работещи в гр. Велико Търново.
Работното посещение в Румъния стартира в гр. Крайова, където беше проведена и първата работна дискусия за обсъждане на иновационните и добрите практики, идентифицирани по проекта по Дейност 1 “Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на държави членки, попадащи в региона на река Дунав”. В дискусията участваха българският партньор бенефициент, българските агенции за недвижими имоти, румънският партньор и румънски работодател, представител на агенция за недвижими имоти от гр. Крайова, при който беше осъществено и работно посещение. Представи се същността на иновациите и се дискутира ползата от тяхното трансфериране. Работното посещение продължи в гр. Букурещ, където беше посетена агенция за недвижими имоти, включена в списъка с иновациите, идентифицирани в Дейност 1 на проекта. Финалната дискусия в гр. Крайова даде предложение за най-подходящите за България подходи за внедряване на трите практики, описани в Дейност 1 на проекта.
В периода 26-30 ноември 2018 г. и 3-7 декември 2018 г. проектните дейности продължават с планираното обучение за трансфериране на иновационна практика 2 “Корпоративен мониторинг на професионалните нужди”, насочено към работодатели и служители в агенции за недвижими имоти. Обучението се проведе в заседателната зала на хотел “Конкорд”, гр. Велико Търново.
Проект “Трансфер на иновативни практики в областта на управлението и посредничеството при сделки с недвижими имоти” се изпълнява по процедура “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” по приоритетна ос “Транснационално сътрудничество” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Срокът за неговото изпълнение е с продължителност 15 месеца, дата на стартиране 15.10.2017 г. и ще приключи на 31.12.2018 г. Общата стойност на средствата по проекта е 199 954,00 лв., като европейското съфинансиране е 189 956,30 лв., а размерът на националното съфинансиране е 9 997,70 лв.
www.eufunds.bg

loading...
Пътни строежи - Велико Търново