Зак­лет фен на “Фор­му­ла 1” е инж. Пла­мен Чер­нев

Публикувано на пн, 22 Дек. 2014
395 четения

Кме­тът на Су­хин­дол инж. Пла­мен Чер­нев днес е пре­вър­нал про­фе­си­я­та си в хо­би. “7 г. ра­бо­тих във вин­за­во­да в Су­хин­дол. За­поч­нал съм от най-нис­ки­те стъ­па­ла и стиг­нах до тех­но­лог на пър­вич­но­то ви­ноп­ро­из­вод­с­т­во със спе­ци­а­ли­за­ция в бе­ли­те ви­на. За да про­из­ве­деш бя­ло ви­но, се ис­ка по­ве­че майс­тор­лък, за­що­то е по-труд­но”, раз­каз­ва инж. Чер­нев. За не­го ви­но­то е ка­то род­но де­те. Каз­ва, че кол­ко­то и ви­на да опи­та, все ще раз­поз­нае сво­е­то. Спо­ред не­го бъл­га­ри­нът ве­че се е на­у­чил да це­ни бя­ло­то ви­но, как­то го пра­вят гър­ци­те, но­во­зе­лан­д­ци­те, чи­лий­ци­те, ка­ли­фор­ний­ци­те и ав­с­т­ра­лий­ци­те.
“Ви­но­то е ка­то чо­ве­ка – раж­да се и уми­ра. Де­ца и ви­но се пра­вят с мно­го лю­бов”, каз­ва Чер­нев. Той ще за­ве­щае на два­ма­та си си­на дя­до­ва­та си къ­ща, ба­щи­но­то ло­зе и ви­нар­с­ки­те си та­къ­ми, как­то и две­те си лов­ни пуш­ки. По ло­ва се ув­ля­къл пре­ди 4 г.
Мно­го по-ста­ра е страст­та му към бър­зи­те ско­рос­ти и “Фор­му­ла 1”. “Ис­ках да ста­на ин­же­нер по дви­га­те­ли с вът­реш­но го­ре­не. То­ва ви­на­ги ми е ха­рес­ва­ло. Нав­ре­ме­то има­ше кул­тов спор­тен сед­мич­ник “Старт”, кой­то из­ли­за­ше вся­ка сря­да. Не съм про­пус­кал брой, за да про­че­та за бър­зи­те ко­ли. През 1986 г. в Бъл­га­рия за­поч­на­ха да из­лъч­ват Фор­му­ла­та. Фен съм ѝ от све­тов­ни­те тит­ли на бра­зил­с­кия пи­лот Нел­сън Пи­кет. След то­ва Се­на ми бе­ше лю­би­мец, а след кон­чи­на­та му сим­па­ти­зи­рах на Шу­ма­хер. От мно­го го­ди­ни съм фен на “Фе­ра­ри”, раз­каз­ва за фа­во­ри­ти­те си су­хин­дол­с­ки­ят кмет.
През 2009 г. хо­дил да гле­да на жи­во кръг от “Фор­му­ла 1” в Ис­тан­бул. “Из­жи­вя­ва­не­то бе­ше не­ве­ро­ят­но. Емо­ци­я­та и чув­с­т­во­то да си пок­рай бо­ли­ди­те, да усе­щаш ми­ри­са на бен­зин и ог­лу­ши­тел­ния рев на дви­га­те­ли­те са не­о­пи­су­е­ми. То­ва е вис­ше из­кус­т­во при пи­ло­ти­те”, не крие въ­о­ду­шев­ле­ни­е­то си Пла­мен Чер­нев.
Су­хин­дол­с­ки­ят кмет е отяв­лен про­тив­ник на чал­га­та и зак­лет фен на хард ро­ка. За­па­лен е по “Ме­та­ли­ка” и ACDC и не е про­пус­нал ни­то ед­на от изя­ви­те им на бъл­гар­с­ка сце­на.

Здравка МАСЛЯНКОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново