Търговската гимназия в Свищов стартира проект

Публикувано на пн, 12 Дек. 2022
155 четения

ПДТГ “Д. Хадживасилев” в Свищов стартира участието си по проект “Ученически практики-2”. Неговата основна цел е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.
Специфичните цели на проекта са: Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда; Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес средите чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване на системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда, поясниха от гимназията.
Разработената програма по проекта е предназначена за учениците от системата на професионалното образование и обучение по професия от професионално направление: пътувания, туризъм и свободно време, целяща подобряване качеството на професионалното обучение и образование на учениците и улесняване на достъпа от училището към работното място за успешна реализация на трудовия пазар. Придобитите професионални компетентности в реалните условия ще мотивират завършващите за успешно реализиране в областта на туризма, посочиха от училището.
ПДТГ “Димитър Хадживасилев” се включва в проекта с 10 дванадесетокласници от специалност “Организация на туризма и свободното време”, работодатели, избрани по определени критерии, наставници и наблюдаващ учител. Наблюдаващият учител съвместно с работодателите са разработили програма за обучение на реално работно място и график за изпълнение на дейностите по проекта.
Проектът се реализира по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката.
Николай ВЕНКОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново