ЗАПОВЕД № 2425/22.12.2017 г. гр. Лясковец

Публикувано на ср, 3 ян. 2018
325 четения

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС), чл. 35, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет и в изпълнение на Решение № 336/ 30.11.2017 г. на Общински съвет Лясковец,
НАРЕЖДАМ:
1. Да се проведe публичeн търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: имот с кадастрален № 1353, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-1353, в кв. 67 по Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация на гр. Лясковец, с площ от 980 кв.м, с административен адрес: гр. Лясковец, ул. “Трети март” № 21, при начална тръжна цена 20 580.00 лв. без вкл. ДДС.
2. Сделката се облага с ДДС, като данъкът ще бъде начислен съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) върху доставката на урегулиран поземлен имот, която е облагаема сделка.
3. Публичният търг с тайно наддаване за продажба на обекта по т. 1 да се проведе на 12.01.2018 г. от 9.00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец, ет. 1.
4. Плащането на достигната при търга цена, както и дължимият ДДС върху облагаемата доставка да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка “ДСК” ЕАД – филиал Лясковец
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445600
5. Режийни разноски в размер на 2 % върху достигната при търга цена без ДДС да се заплатят в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка “ДСК” ЕАД – филиал Лясковец
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 448007
6. Местен данък в размер на 2.8 % върху достигната при търга цена без ДДС да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка “ДСК” ЕАД – филиал Лясковец
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500
7. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарна оценка в размер на 100.00 лв. за обекта по т. 1, да се заплатят в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество в левове в касата на Община Лясковец – стая № 19.
8. Такса “Административна услуга” в размер на 25.00 лв. за обекта по т. 1 да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество в левове в Информационния център в Община Лясковец.
Непарични платежни средства за плащанията по т. 4 – т. 8 не се приемат.
9. Тръжна документация за обекта по т. 1 се закупува в Информационния център на Община Лясковец след заплащане на такса от 50.00 лв. в срок до 17.00. часа на 10.01.2018 г.
10. Определя срок за подаване на пликове с оферти – до 17.00 ч. на 11.01.2018 г. в Информационния център на Община Лясковец.
11. Депозит за участие в размер на 2058.00 лв. да се внася в срок до 11.01.2018 г. вкл. по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка “ДСК” ЕАД – филиал Лясковец
IBAN BG63STSA93003300180001
BIC: STSABGSF
12. В търга могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.
13. При неявяване на кандидати, повторен търг с тайно наддаване за продажба на обекта по т. 1 да се проведе на 19.01.2018 г. в същия час, на същото място, при същите условия.
14. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг – до 17.00 ч. на 17.01.2018 г., подаване на пликове с оферти – до 17.00 часа на 18.01.2018 г., внасяне на депозит за участие – до 18.01.2018 г. вкл.
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА, КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново