Уважаеми съграждани, Скъпи приятели на Павликени

Публикувано на ср, 24 Дек. 2014
256 четения

Уважаеми съграждани,
Скъпи приятели на Павликени,
С топ­ли­на в ду­ши­те и ра­дост­та, че Пав­ли­ке­ни е все по-нап­ред към цел­та да бъ­де бла­го­ус­т­ро­ен и при­вет­лив бъл­гар­с­ки град, пос­ре­ща­ме на­ча­ло­то на Ко­лед­ни­те праз­ни­ци.
В на­ве­че­ри­е­то на Рож­дес­т­во Хрис­то­во е вре­ме­то да си по­же­ла­ем здра­ве и бла­го­дат. По­же­ла­вам на все­ки от вас да на­ме­ри по­вод за щас­тие в лич­ния си жи­вот! Не­ка сме зад­руж­ни и да си по­ма­га­ме! Не­ка за­па­зим мо­рал­ни­те си и хрис­ти­ян­с­ки цен­нос­ти, да бъ­дем по-доб­ри един към друг, да оби­ча­ме по­ве­че и да под­хож­да­ме с до­ве­рие към ближ­ния!
По­же­ла­вам ви нас­тъп­ва­ща­та 2015 го­ди­на да е по-ус­пеш­на и по-щас­т­ли­ва от из­ми­на­ла­та!
Благословена Коледа! Щастлива нова 2015 г.
Инж. Емануил Манолов, кмет на Община Павликени

loading...
Пътни строежи - Велико Търново