Ува­жа­е­ми съг­раж­да­ни,

Публикувано на ср, 24 Дек. 2014
312 четения

Ува­жа­е­ми съг­раж­да­ни,
Ско­ро от­но­во ще пос­рещ­нем най-свет­ли­те се­мей­ни праз­ни­ци – Ко­ле­да и Но­ва го­ди­на. Тях  ча­ка­ме с не­тър­пе­ние, за да спо­де­лим сво­и­те стре­ме­жи и сък­ро­ве­ни меч­ти. Праз­нич­на­та об­с­та­нов­ка ни из­пъл­ва с доб­ро­та и ни за­реж­да с но­во очак­ва­не. По­да­ръ­ци­те, праз­нич­ни­те тър­жес­т­ва, къс­ме­ти­те ще ни рад­ват мно­го, ще ни за­ре­дят с но­ви си­ли и вя­ра в доб­ро­то. Но не­ка бъ­дем доб­ри не са­мо в те­зи праз­нич­ни ча­со­ве. Не­ка тър­сим доб­ро­то неп­рес­тан­но и да го от­к­ри­ва­ме в мал­ки­те не­ща око­ло се­бе си все­ки ден от го­ди­на­та.
Пос­рещ­не­те Но­ва­та 2015-а с на­деж­да за по-до­бър жи­вот и по­ве­че ус­пе­хи! Взе­ме­те от праз­нич­на­та ло­та­рия най-скъ­по­то в жи­во­та – на­ри­ча­що се доб­ро­та, чо­веч­ност, топ­ло­та в от­но­ше­ни­я­та по­меж­ду ни.
Же­лая все­ки­му най-ве­че здра­ве, по­ве­че къс­мет и ра­дост, по­ве­че щас­тие и бла­го­ден­с­т­вие във вся­ко се­мейс­т­во и все­ки дом!
Да е мир­на, здра­ва, сил­на и щед­ра за все­ки от вас Но­ва­та 2015 го­ди­на!
Ве­се­ли праз­ни­ци и ус­пе­хи във вся­ко жи­тейс­ко на­чи­на­ние!

д-р Ивелина Гецова, кмет на Община Лясковец

loading...
Пътни строежи - Велико Търново