Ува­жа­е­ми граж­да­ни на об­ласт Ве­ли­ко Тър­но­во,

Публикувано на ср, 24 Дек. 2014
267 четения

Ува­жа­е­ми граж­да­ни на об­ласт Ве­ли­ко Тър­но­во,
В на­ве­че­ри­е­то на един от най-свет­ли­те и кра­си­ви хрис­ти­ян­с­ки праз­ни­ци – Рож­дес­т­во Хрис­то­во, имам чест­та и удо­вол­с­т­ви­е­то да от­п­ра­вя към всич­ки вас най-сър­деч­ни поз­д­рав­ле­ния!
Не­ка си­я­ни­е­то на Ко­лед­на­та звез­да да ог­ря­ва пъ­тя ни във вся­ко ед­но на­чи­на­ние, щом в не­го го­ри ис­к­ра­та на доб­ро­та­та и раз­би­ра­тел­с­т­во­то! Не­ка има­ме по­ве­че вя­ра, на­деж­да и обич в сър­ца­та!
Да си по­же­ла­ем здра­ве и бла­го­ден­с­т­вие във все­ки дом, по­ве­че ста­бил­ност и прос­пе­ри­тет за ре­ги­о­на ни!
Же­лая ви ху­ба­ви Ко­лед­ни и Но­во­го­диш­ни праз­ни­ци!
Свет­ло и бла­гос­ло­ве­но Рож­дес­т­во Хрис­то­во!
Щас­т­ли­ва Но­ва 2015 го­ди­на!
СТАНИСЛАВ БЛАГОВ, кмет на Об­щи­на Сви­щов

loading...
Пътни строежи - Велико Търново