Скъ­пи съг­раж­да­ни и жи­те­ли на Ве­ли­ко­тър­нов­с­ка об­ласт

Публикувано на вт, 23 Дек. 2014
319 четения

Скъ­пи съг­раж­да­ни и жи­те­ли  на Ве­ли­ко­тър­нов­с­ка об­ласт

Вре­ме е за праз­ну­ва­не и ра­дост, за­що­то нас­тъп­ва Рож­дес­т­во­то на Бо­жия Син!
Не­ка в те­зи дни, как­то и във все­ки ден от го­ди­на­та, да бъ­дем чис­ти в по­мис­ли­те си, поч­те­ни в де­ла­та и съп­ри­час­т­ни с ближ­ния. Да не ос­та­вя­ме са­ми пад­на­ли­те ду­хом, да под­к­ре­пим оне­зи, ко­и­то са са­мот­ни.
Да оби­ча­ме, вмес­то да мра­зим, и с дейс­т­вия да до­каз­ва­ме то­ва! Та­ка праз­ни­кът ще бъ­де още по-све­тъл, а жи­во­тът на все­ки чо­век ще ста­не по-лек!
В на­ве­че­ри­е­то на най-та­че­ния от хрис­ти­я­ни­те ден, си по­же­ла­вам всич­ки да се отър­сим от не­га­тив­ни­те по­мис­ли и са­мо лю­бов­та да бъ­де пъ­те­вод­на­та ни звез­да!
От име­то на ко­ле­ги­те ми във Ве­ли­ко­тър­нов­с­кия об­щин­с­ки съ­вет же­лая на жи­те­ли­те и гос­ти­те на на­шия кра­сив ре­ги­он здра­ве, щас­тие и мно­го обич!
Бъ­де­те чес­ти­ти!
С ува­же­ние:
Ни­ко­лай Аши­ков, пред­се­да­тел на Ве­ли­ко­тър­нов­с­кия об­щин­с­ки съ­вет

loading...
Пътни строежи - Велико Търново