Рибно стопанство за отглеждане на шаран и сом планират в Свищов

Публикувано на вт, 3 окт. 2023
323 четения

Стопанство за отглеждане на риба предстои да бъде изградено в Свищов. Инвестиционното намерение е на земеделския производител Али Алиев, за което са уведомени Регионалната екоинспекция и Община Свищов. То предвижда обособяване на обект за интензивно отглеждане на аквакултури в акваторията на река Дунав при км 545,9. За целта ще се монтира садкова инсталация. Една от садките ще е с размер 6х3 м и ще се ползва като спомагателна, а останалите три ще са с размер – 12х4 м, които ще са производствени.
В обекта ще се отглеждат шаран и европейски сом, с високо начално тегло до достигане на консуматорски размери около 1,5-2 кг. Очаква се общият капацитет на производство да достигне 4,6 т риба за година.
Зарибяването ще се извършва през април, тъй като условията са по-подходящи, като се използва еднолетен оборот, т.е. един вегетационен период на отглеждане, а в края на годината ще се реализира продукцията. За хранене ще се използват висококачествени гранулирани фуражи, които ще се подават ръчно.
Предвид местоположението на производствения обект е извършено съгласуване с Басейнова дирекция “Дунавски район” относно допустимостта на инвестиционното предложение. То обаче подлежи на процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Подлежи и на процедура по оценка за съвместимост.
Местоположението на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия, както и в границите на защитена зона от мрежата “Натура 2000”. Най-близко разположената защитена зона е BG0002018 “Остров Вардим” за опазване на птиците, природните местообитания и на дивата флора и фауна.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново