Правят рибно стопанство в Горско Косово

Публикувано на ср, 7 Дек. 2022
665 четения

Садково стопанство за интензивно развъждане на риба в акваторията на язовир „Александър Стамболийски“ предстои да бъде изградено в село Горско Косово. Инвестиционното намерение е на монтанската фирма „Голд Фиш ВД“ ЕООД. За него са уведомени Регионалната екоинспекция и Община Сухиндол.
Язовир „Александър Стамболийски“ е в списъка на комплексните и значими язовири и като такъв е публична държавна собственост. Дейностите за ползване на водния обект, предвидени в инвестиционното предложение, подлежат на разрешителен режим.
Садките ще бъдат позиционирани в зоната за аквакултури, определена от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). Предвидените садки ще са до 200 броя, с вътрешен диаметър 12 метра и ще бъдат закрепени за брега и дъното на язовира, на минимална дълбочина 4-6 метра. Садковото стопанство ще се изгражда поетапно – ще се инвестират собствени средства, след което при актуализиране на Програмата за морско дело и рибарство за програмен период 2022 – 2027 г. дружеството ще кандидатства по приоритетна ос 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури”. Предвижда се в стопанството са се отглеждат шаран, лин, сом, есетрови и пъстървови риби. За осигуряване на необходимите количества зарибителен материал ще се разчита на специализирани рибовъдни стопанства, посочва инвеститорът.
Инвестиционно предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), посочват от РИОСВ. От Басейнова дирекция „Дунавски район“ посочват, че предложението е допустимо. А от екоинспекцията уточняват, че не попада в границите на защитена територия. Единствено местата за закрепване на садките (за брега на язовира), попадат в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000. При извършената проверка е установено, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо заповедта за обявяване на Защитена зона „Язовир Стамболийски”, допълват още от РИОСВ.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново