Община Свищов подаде две концепции по Програма “Развитие на регионите” 2

Публикувано на пн, 2 окт. 2023
138 четения

Община Свищов подготви и подаде две концепции за интегрирани териториални инвестиции по Програма “Развитие на регионите” 2021-2027 г. Концепцията “Устойчив икономически растеж и индустриална инфраструктура” е комбинирана концепция за изпълнение на редица дейности – изграждане на индустриален технологичен парк, инвестиции в нови по-високотехнологични дейности, подпомагане на предприемачеството, насърчаване към кръгова икономика и младежка заетост, повишаване на знанията и уменията на заети лица в местни предприятия.
Комбинацията от инвестиции в инфраструктура, нови технологии, щадящи околната среда, и човешки ресурси ще допринесе за подобряване на инвестиционния климат, създаване на нови работни места и повишаване доходите на населението, посочват от местната администрация. Включените мерки и дейности, за които ще се търси финансиране от оперативните програми, са насочени към изграждане на инфраструктура, подпомагаща бизнеса; насърчаване на предприемачеството и стартиране на собствен бизнес; насърчаване на младежката заетост; подкрепа за преход към кръгова икономика; основен ремонт за подобряване организацията на движение на улица “33-ти Свищовски полк”, гр. Свищов (Републикански път II-52).
За успешното реализиране на заложените мерки и дейности е създадено партньорство между 3 общини, НПО, стопански организации, както и 3 университета, които са асоциирани партньори. Водеща организация е Община Свищов, а общините партньори Полски Тръмбеш и Ценово са селски общини с потенциал за развитие на дейности с по-висока добавена стойност – преработка на земеделски продукти.
В рамките на концепцията се предвижда Агенция “Пътна инфраструктура” да изгради 25 км скоростен път Свищов – АМ “Русе – В. Търново”.
Втората концепция “Подобряване на средата за живот, развитие на човешкия потенциал и транспортна свързаност” е насочена към създаване на съвременна градска и пътна инфраструктура, сигурност в обществени пространства, приобщаващо образование и образователна интеграция, социално включване и дългосрочна грижа и др.
Предвидените в концепцията дейности са така подбрани, че да надграждат съществуващите идеи за развитие на трите общини – Свищов, Полски Тръмбеш и Ценово, допълват от крайдунавската община.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново