Малки и средни предприятия ще могат да подобрят производствения си капацитет с евросредства

Публикувано на чт, 10 ян. 2019
171 четения

Стартира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020.

За проявяващите интерес фирми и предприятия от Северен централен район информационния ден ще се проведе в гр. Русе на 16 януари 2019 г. (сряда), в залата на общината от 10.00 до 12.00 часа (с регистрация от 9.30 ч.). Условията за допустимост на кандидатите, дейностите и разходите, както и правилата за оценката на проектните предложения ще бъдат разяснени от експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката.

Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект е 100 000 лева, а максималният – за микро предприятия: 500 000 лв., за малки предприятия: 750 000 лв. и за средни предприятия: 1 000 000 лв. Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения – 16.30 часа на 21.05.2019 г.

Информационната кампания по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ се провежда от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството на Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Информационните дни в страната ще се проведат по график в периода от 15 януари до 4 февруари 2019 г. и в градовете Варна, Монтана, Стара Загора, Пловдив, Благоевград и София.

Допълнителна информация и пълният пакет документи по процедурата – Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях, могат да се намерят в Информационната система ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет страницата на ОПИК: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал: www.eufunds.bg.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на ЕСИФ и Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново