Изграждат фотоволтаична централа и в Сухиндол

Публикувано на пн, 31 окт. 2022
824 четения

Фотоволтаична централа предстои да бъде изградена и в град Сухиндол. Инвестиционното намерение е на „Панацея“ ООД и е внесено в Регионалната екоинспекция и в Община Сухиндол. Централата ще бъде изградена върху имот с площ 37 880 кв. м и е с предназначение „За друг вид производствен, складов обект“. Дружеството предвижда изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 5 MW. Ще се монтират общо 9588 броя соларни панела, всеки с мощност 545 Wp. Ще бъдат изградени 22 броя трифазни ивертори с мощност 215 kW и 2 броя с мощност 105 kW, посочва инвеститорът. Става ясно, че централата ще се свърже с електроразпределителната мрежа при подстанция „Павликени“, но не е разработван проект за целта.

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и на процедура по оценка за съвместимост. Теренът, върху който ще бъде изграден ФЕЦ не попада в границите на защитена територия и на територии, попадащи в мрежата „Натура 2000“.  Най-близко разположената защитена зона от мрежата „Натура 2000” е BG0000609 „Река Росица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, която се намира на отстояние 1,9 км, посочват от РИОСВ.

Весела БАЙЧЕВА

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново