Препис от Заповед № 225, гр. Златарица, 24.03.2015 г.

Публикувано на пт, 27 Мар. 2015
302 четения

ПРЕПИС ОТ

ЗАПОВЕД

225

гр.Златарица, 24.03.2015г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 35, ал. 2, чл. 75 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с решения № № 575/27.06.2014 г., 593/25.07.2014 г., 649/30.10.2014 г., 660/28.11.2014 г., 616/26.09.2014 г., 721/30.01.2015 г., 664/28.11.2014 г., 684/18.12.2014 г., 688/18.12.2014 г., 690/30.01.2015 г., 723/30.01.2015 г., 739/27.02.2015 г., 740/27.02.2015 г. и заповед № 224/24.03.2015г. на кмета на община Златарица

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственостот земеделската територия на гр. Златарица и с. Сливовица, общ. Златарица, описани в таблица № 1, а именно:

Таблица № 1

по ред

ПИ №

Площ в дка

НТП

Местност

категория

Землище

Пазарна оценка в лв.

30962.33.34

5,423

Изоставена орна земя

КАРА ОРМАН

трета

Златарица

2793,00

30962.33.35

5,534

Изоставена орна земя

КАРА ОРМАН

трета

Златарица

2850,00

30962.33.7

16,258

Изоставена орна земя

КАРА ОРМАН

трета

Златарица

9430,00

30962.34.1

2,183

Нива

КАРА ОРМАН

трета

Златарица

1092,00

30962.33.23

3,973

Нива

КАРА ОРМАН

трета

Златарица

2026,00

30962.351.11

1,234

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

398,00

30962.332.30

1,402

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

452,00

30962.332.31

1,001

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

323,00

30962.342.2

3,081

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

1012,00

30962.305.53

2,032

Нива

ШАРАГА

втора

Златарица

1237,00

30962.305.54

2,317

Нива

ШАРАГА

втора

Златарица

1411,00

30962.343.34

0,911

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

294,00

30962.343.35

1,068

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

345,00

30962.343.36

5,657

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

1876,00

30962.343.14

0,654

Лозе

ШАРАГА

пета

Златарица

211,00

30962.343.19

0,942

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

304,00

30962.343.20

0,721

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

232,00

30962.343.21

1,161

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

374,00

30962.310.1

1,617

Нива

ШАРАГА

втора

Златарица

975,00

30962.343.40

0,399

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

129,00

30962.343.41

7,129

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

2365,00

30962.343.42

0,592

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

191,00

30962.310.4

2,772

Нива

ШАРАГА

втора

Златарица

1672,00

30962.342.5

1,824

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

588,00

30962.317.1

1,504

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

485,00

30962.343.25

8,103

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

2688,00

30962.343.26

1,285

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

414,00

30962.317.6

2,77

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

893,00

30962.332.1

1,591

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

513,00

30962.332.2

0,498

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

161,00

30962.343.2

0,329

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

106,00

30962.343.3

0,517

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

167,00

30962.343.4

0,454

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

146,00

30962.343.5

1,288

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

415,00

30962.332.5

0,454

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

146,00

30962.342.9

2,172

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

700,00

30962.342.12

1,448

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

467,00

30962.332.13

3,456

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

1136,00

30962.343.30

0,688

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

222,00

30962.343.32

0,949

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

306,00

30962.332.15

0,869

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

280,00

30962.343.8

0,949

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

306,00

30962.343.9

1,812

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

584,00

30962.343.11

0,493

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

159,00

30962.332.22

1,369

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

441,00

30962.332.24

0,84

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

271,00

30962.342.14

2,659

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

857,00

30962.342.15

0,777

Нива

КРАЙ СЕЛО

пета

Златарица

250,00

30962.78.51

1,283

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

661,00

30962.78.53

0,873

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

450,00

30962.78.56

2,636

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

1358,00

30962.78.58

2,154

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

1109,00

30962.79.10

2,477

Нива

ИВАНКОВО КРАИЩЕ

пета

Златарица

791,00

30962.82.18

1,135

Нива

ГАЗИРЕ

осма

Златарица

129,00

30962.81.8

4,925

Нива

ГАЗИРЕ

четвърта

Златарица

2245,00

30962.108.43

0,437

Нива

СИНОРА

трета

Златарица

229,00

30962.108.44

0,476

Нива

СИНОРА

трета

Златарица

250,00

30962.108.46

1,354

Нива

СИНОРА

трета

Златарица

711,00

30962.108.47

0,294

Нива

СИНОРА

трета

Златарица

154,00

30962.108.48

0,483

Нива

СИНОРА

трета

Златарица

254,00

30962.108.49

0,417

Нива

СИНОРА

трета

Златарица

223,00

30962.108.50

0,351

Нива

СИНОРА

трета

Златарица

188,00

30962.108.51

0,055

Нива

СИНОРА

трета

Златарица

29,00

30962.78.42

2,613

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

1346,00

30962.78.43

7,389

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

3916,00

30962.78.45

2,021

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

1041,00

30962.81.40

0,731

Нива

ГАЗИРЕ

осма

Златарица

83,00

30962.78.47

2,855

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

1470,00

30962.78.48

2,593

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

1335,00

30962.77.1

2,575

Нива

ПОПОВО БЪРДО

пета

Златарица

822,00

30962.77.4

1,59

Нива

ПОПОВО БЪРДО

пета

Златарица

508,00

30962.77.8

6,807

Нива

ПОПОВО БЪРДО

пета

Златарица

2237,00

30962.77.10

2,669

Нива

ПОПОВО БЪРДО

пета

Златарица

852,00

30962.78.36

0,665

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

342,00

30962.78.37

0,584

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

301,00

30962.78.39

0,914

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

471,00

30962.78.40

2,545

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

1311,00

30962.77.12

1,135

Нива

ПОПОВО БЪРДО

пета

Златарица

362,00

30962.77.13

1,686

Нива

ПОПОВО БЪРДО

пета

Златарица

538,00

30962.77.16

4,289

Нива

ПОПОВО БЪРДО

пета

Златарица

1396,00

30962.77.19

8,460

Нива

ПОПОВО БЪРДО

пета

Златарица

3252,00

30962.77.20

1,951

Нива

ПОПОВО БЪРДО

пета

Златарица

623,00

30962.77.21

1,953

Нива

ПОПОВО БЪРДО

пета

Златарица

624,00

30962.77.23

1,231

Нива

ПОПОВО БЪРДО

пета

Златарица

393,00

30962.77.25

0,610

Нива

ПОПОВО БЪРДО

пета

Златарица

195,00

30962.78.5

2,970

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

1530,00

30962.78.6

3,830

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

2011,00

30962.78.7

5,609

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

2973,00

30962.78.8

3,272

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

1718,00

30962.78.9

3,042

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

1597,00

30962.78.10

1,082

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

557,00

30962.78.11

4,790

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

2515,00

30962.78.12

1,996

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

1028,00

30962.78.18

0,999

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

514,00

30962.78.23

0,461

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

237,00

30962.78.26

2,145

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

1105,00

30962.78.27

1,962

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

1010,00

30962.78.32

0,868

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

447,00

30962.78.34

0,582

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

300,00

30962.78.35

0,652

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

336,00

30962.62.25

4,210

Нива

ЧАНЕВОТО

четвърта

Златарица

1901,00

30962.351.10

1,420

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

458,00

30962.351.12

1,001

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

323,00

30962.351.15

1,453

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

469,00

30962.354.3

2,229

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

719,00

30962.354.4

0,588

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

190,00

30962.351.18

0,357

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

115,00

30962.351.19

0,441

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

142,00

30962.353.2

1,421

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

458,00

30962.353.3

1,314

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

424,00

30962.354.7

0,715

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

231,00

30962.351.22

0,863

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

278,00

30962.353.5

1,814

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

585,00

30962.411.2

0,628

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

330,00

30962.411.3

0,317

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

166,00

30962.411.4

0,298

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

156,00

30962.411.5

0,640

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

336,00

30962.411.6

0,681

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

358,00

30962.411.7

0,729

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

383,00

30962.351.27

1,202

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

387,00

30962.351.30

1,860

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

600,00

30962.351.31

0,935

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

301,00

30962.353.13

3,425

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

1125,00

30962.354.14

0,844

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

272,00

30962.349.1

8,915

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

3538,00

30962.351.35

0,120

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

39,00

30962.353.17

0,953

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

307,00

30962.349.8

2,931

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

945,00

30962.349.10

3,686

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

1200,00

30962.351.37

1,313

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

423,00

30962.351.40

0,273

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

88,00

30962.351.42

0,730

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

235,00

30962.353.20

1,886

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

608,00

30962.353.23

0,902

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

291,00

30962.353.24

2,603

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

839,00

30962.354.22

0,703

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

227,00

30962.354.24

4,311

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

1417,00

30962.349.14

2,016

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

650,00

30962.351.44

1,402

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

452,00

30962.351.45

1,529

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

493,00

30962.353.25

1,651

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

532,00

30962.353.28

0,457

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

147,00

30962.354.25

0,376

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

121,00

30962.354.28

7,914

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

2625,00

30962.352.1

1,777

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

573,00

30962.352.5

2,412

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

778,00

30962.353.30

0,683

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

220,00

30962.353.32

0,325

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

105,00

30962.350.1

2,831

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

913,00

30962.352.6

1,983

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

639,00

30962.352.8

3,274

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

1076,00

30962.353.36

0,365

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

118,00

30962.353.38

0,405

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

131,00

30962.355.4

25,409

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

10398,00

30962.350.2

2,588

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

834,00

30962.350.4

0,295

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

95,00

30962.350.6

0,531

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

171,00

30962.352.11

0,504

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

162,00

30962.352.15

0,361

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

116,00

30962.353.42

0,611

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

197,00

30962.353.43

0,634

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

204,00

30962.350.8

0,797

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

257,00

30962.350.9

1,289

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

416,00

30962.350.10

0,360

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

116,00

30962.350.11

1,611

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

519,00

30962.352.16

0,346

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

112,00

30962.352.18

3,916

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

1287,00

30962.353.46

0,831

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

268,00

30962.353.48

1,015

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

327,00

30962.350.15

1,275

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

407,00

30962.350.16

2,038

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

651,00

30962.350.18

0,394

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

126,00

30962.350.19

0,551

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

176,00

30962.352.21

0,958

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

309,00

30962.352.23

3,348

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

1100,00

30962.352.25

6,954

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

2307,00

30962.353.51

0,933

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

301,00

30962.350.21

1,127

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

363,00

30962.350.22

0,901

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

290,00

30962.350.24

4,878

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

1603,00

30962.352.27

1,127

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

363,00

30962.353.58

0,441

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

142,00

30962.353.60

1,183

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

381,00

30962.350.28

0,557

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

180,00

30962.352.31

0,680

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

219,00

30962.352.32

0,761

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

245,00

30962.352.34

1,914

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

617,00

30962.352.37

0,613

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

198,00

30962.353.63

1,482

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

478,00

30962.411.1

0,559

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

293,00

30962.350.31

0,661

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

213,00

30962.350.32

4,489

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

1475,00

30962.352.38

0,887

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

286,00

30962.351.6

0,470

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

152,00

30962.343.43

1,022

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

329,00

30962.343.45

1,496

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

482,00

30962.351.2

0,978

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

315,00

30962.343.48

1,603

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

517,00

30962.351.9

0,679

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

219,00

30962.445.35

0,758

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

339,00

30962.447.20

0,785

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

351,00

30962.447.22

1,005

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

450,00

30962.442.8

2,445

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

1093,00

30962.445.45

1,299

Лозе

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

581,00

30962.447.27

0,496

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

222,00

30962.447.28

1,224

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

547,00

30962.447.30

0,671

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

300,00

30962.445.48

0,469

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

210,00

30962.445.50

0,265

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

119,00

30962.442.16

1,310

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

586,00

30962.443.45

1,260

Лозе

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

563,00

30962.445.51

0,492

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

220,00

30962.445.53

0,565

Лозе

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

253,00

30962.445.54

0,670

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

300,00

30962.445.56

0,592

Лозе

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

265,00

30962.442.26

1,024

Лозе

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

458,00

30962.443.49

1,611

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

720,00

30962.443.50

1,124

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

503,00

30962.443.51

0,789

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

353,00

30962.445.58

0,741

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

331,00

30962.445.59

1,984

Лозе

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

887,00

30962.445.61

0,579

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

259,00

30962.442.28

0,452

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

202,00

30962.445.63

0,300

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

134,00

30962.445.65

2,998

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

1341,00

30962.442.33

0,615

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

275,00

30962.442.38

0,622

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

278,00

30962.442.42

1,357

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

607,00

30962.442.46

1,568

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

701,00

30962.445.1

1,271

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

568,00

30962.445.2

1,089

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

487,00

30962.445.9

0,918

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

411,00

30962.446.13

0,807

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

361,00

30962.443.4

1,243

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

556,00

30962.445.13

0,723

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

323,00

30962.446.19

1,372

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

614,00

30962.446.21

1,456

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

651,00

30962.445.16

0,945

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

423,00

30962.445.18

0,642

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

287,00

30962.446.22

4,648

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

2119,00

30962.447.1

1,157

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

517,00

30962.445.25

1,994

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

892,00

30962.443.17

0,714

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

319,00

30962.445.30

2,077

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

929,00

30962.447.13

2,077

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

929,00

30962.443.21

0,629

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

281,00

30962.443.22

0,555

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

248,00

30962.445.32

14,053

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

6526,00

30962.447.15

1,194

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

534,00

30962.447.19

1,499

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

670,00

30962.442.2

1,147

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

513,00

30962.442.3

1,277

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

571,00

30962.443.25

1,525

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

682,00

30962.471.54

1,147

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

513,00

30962.471.58

1,413

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

632,00

30962.471.59

1,901

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

850,00

30962.471.60

1,282

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

573,00

30962.471.72

2,847

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

1273,00

30962.471.75

0,591

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

264,00

30962.471.76

0,467

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

209,00

30962.471.1

0,677

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

303,00

30962.471.80

27,555

Изоставена орна земя

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

15640,00

30962.471.9

1,044

Лозе

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

467,00

30962.471.12

1,054

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

471,00

30962.471.13

0,401

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

179,00

30962.471.27

11,341

Изоставена орна земя

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

6437,00

30962.471.29

0,803

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

359,00

30962.471.37

0,468

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

209,00

30962.471.40

3,916

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

1785,00

30962.471.41

0,550

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

246,00

30962.471.42

0,634

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

283,00

30962.471.43

0,713

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

319,00

30962.411.19

0,464

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

244,00

30962.411.20

0,920

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

48,00

30962.411.21

0,353

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

185,00

30962.411.22

0,253

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

133,00

30962.411.24

0,535

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

281,00

30962.411.28

0,475

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

249,00

30962.411.29

0,408

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

214,00

30962.420.1

4,132

Изоставена орна земя

УСОЙНАТА

пета

Златарица

1358,00

30962.411.36

0,482

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

253,00

30962.420.4

11,053

Изоставена орна земя

УСОЙНАТА

пета

Златарица

4523,00

30962.411.41

1,289

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

670,00

30962.411.42

1,172

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

609,00

30962.411.43

0,405

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

211,00

30962.411.47

1,118

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

581,00

30962.420.11

1,196

Изоставена орна земя

УСОЙНАТА

пета

Златарица

386,00

30962.420.12

3,506

Изоставена орна земя

УСОЙНАТА

пета

Златарица

1152,00

30962.411.51

1,713

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

899,00

30962.420.16

1,640

Изоставена орна земя

УСОЙНАТА

пета

Златарица

529,00

30962.411.59

1,462

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

760,00

30962.411.62

0,778

Нива

БОЕВОТО

трета

Златарица

405,00

30962.411.66

0,922

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

479,00

30962.411.68

1,417

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

737,00

30962.411.70

1,373

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

714,00

30962.411.71

1,714

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

891,00

30962.411.75

0,492

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

256,00

30962.411.77

2,095

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

1089,00

30962.411.78

1,005

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

523,00

30962.411.80

1,869

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

972,00

30962.411.81

4,848

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

2569,00

30962.411.85

1,702

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

885,00

30962.411.12

2,399

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

1247,00

30962.411.13

1,877

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

985,00

30962.411.15

1,535

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

798,00

30962.411.16

1,345

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

699,00

30962.411.18

1,723

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

905,00

30962.837.25

2,405

Нива

БОЕВОТО

пета

Златарица

775,00

30962.435.12

1,482

нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

663,00

052037

3,105

нива

БОСТАНЛЪКА

трета

Сливовица

1650,00

2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, находящи се в урбанизираната територия на гр. Златарица и с. Чешма, общ. Златарица описани в таблица № 1, а именно:

Таблица № 2

по ред

Описание на недвижимия имот

площ

местонахождение

Първоначална тръжна цена в лв.

1.

Незастроен поземлен имот с отредено УПИ III от кв. 5 по регулационния план на с. Чешма, общ. Златарица, начин на трайно ползване: стопански двор

10000 кв.м.

с. Чешма, общ. Златарица

19000.00

2.

Незастроен поземлен имот с отредено УПИ IV от кв. 5 по регулационния план на с. Чешма, общ. Златарица, начин на трайно ползване: стопански двор

10000 кв.м.

с. Чешма, общ. Златарица

19000.00

3.

Незастроен поземлен имот с отредено УПИ V от кв. 5 по регулационния план на с. Чешма, общ. Златарица, начин на трайно ползване: стопански двор

17637 кв.м.

с. Чешма, общ. Златарица

33510.00

4.

Поземлен имот № 30962.501.26 в урбанизираната територия, с начин на трайно ползване: комплексно обществено обслужване, за който е отредено УПИ V, кв. 118 по РП на гр. Златарица

6654 кв.м.

гр. Златарица, /до стадиона/

25285.00

5.

Поземлен имот № 30962.501.25 в урбанизираната територия, с начин на трайно ползване: комплексно обществено обслужване, за който е отредено УПИ IV, кв. 118 по РП на гр. Златарица

6515 кв.м.

гр. Златарица, /до стадиона/

29300.00

6.

Поземлен имот № 30962.501.2203 в урбанизираната територия, с начин на трайно ползване: за производствени и складови дейности, за който е отредено УПИ II, кв. 11 по РП на гр. Златарица

271 кв.м.

гр. Златарица, ул. „Иван Вазов“

1090.00

7.

Поземлен имот № 30962.501.2204 в урбанизираната територия, с начин на трайно ползване: за производствени и складови дейности, за който е отредено УПИ XII, кв. 11 по РП на гр. Златарица

316 кв.м.

гр. Златарица, ул. „Иван Вазов“

1260.00

3. Търговете да се проведат по посочената в заповедта последователност на 14.04.2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала на третия етаж от административната сграда на Община Златарица, находяща се в гр.Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 22. Пореден търг при непроведен на първата дата да се проведе на 30.04.2015 г. от 10:00 часа на същото място и при същите условия.

Задължителни документи за участие в търга са: Документи за регистрация: – Решение за съдебна регистрация и документ за актуално съдебно състояние – оригинал или нотариално заверено копие с дата на издаване не по-рано от 6 месеца преди датата на провеждане на търга – за юридическите лица, които нямат регистрация в Търговския регистър; – удостоверение за актуално състояние на фирми регистрирани в Търговския регистър; – Копие от удостоверение от НСИ за Единен идентификационен код по БУЛСТАТ, заверено с подпис и печат на участника в търга – за юридически лица; – Копие от лична карта, заверено вярно с оригинала – за физически лица и представители на юридически лица, участници в търга; – Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, в случай на упълномощаване, в което да се упоменава: обекта, датата и мястото на провеждане на търга и други правомощия свързани с процедурата – за юридически и физически лица; – Удостоверение, че лицето или фирмата няма наемни и други задължения към Община Златарица за изминалите 5 години – издава се от Дирекция „Специализирана администрация” /стая № 15/; – Удостоверение, че лицето или фирмата няма задължения за местни данъци и такси – издава се от отдел „Местни приходи“; Документ за внесен депозит – оригинал; Изрядно попълнени декларации по приложените образци – № 1, 2, 3, 4 и 5.

Тръжните документи с цена в размер на 30.00 лв. без ДДС се заплащат и предоставят в Информационния център на Община Златарица в гр.Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 22 всеки работен ден в срок до 16:00 часа на работния ден предхождащ търга.

Депозитът за участие в търга в размер на 100 %от първоначалните обявени тръжни цени се внася по банкова сметка с IBAN BG68 CECB 9790 3359 473000, ЦКБ – Велико Търново, офис Златарица, BIC CECB BGSF, в срок до 10:00 часа в деня на провеждане на търга.

Определям стъпката на наддаване за търговете да бъде в размер на 10 % от първоначално обявените тръжни цени.

Право да участват в търговете имат всички български физически или юридически лица и такива, които са пребивавали или са установени в Република България повече от 5 години, закупили тръжна документация и заплатили съответната такса за участие в производство, съгласно чл. 40, ал. 1 от Наредбата за определянето и администратирането на местните такси и цените на услугите и правата в Община Златарица,съгласно чл. 9 от ЗМДТ, а именно:

– за участие в производство за продажба на недвижим имот се събира такса в размер на 20.00 лв.

Заявленията за участие в търга с приложено копие на фактура за закупена тръжна документация и квитанция за платена такса за участие в производство се подават в Информационния център на Община Златарица до 17:00 часа на работния ден предхождащ деня в който се провеждат търговете. Пакета с необходимите документи и всички приложения се представят в запечатан непрозрачен плик на тръжната комисия в деня и часа в който се провеждат търговете. Заплащането на договорената продажна цена, както и данъците и таксите към нея ще се уреди в заповедта на кмета и в договора за съответната сделка.

Кандидатите за участие в търга могат да извършват оглед на имотите по местонахождение от 9:30-11:30 часа и от 13:30-16:30 часа до датата на провеждане на търга.

За информация тел.: 0615/35420, 0885707299 или стая № 15, 3-тия етаж от сградата на Общината – инж. Н. Джунджурова – Колева – Гл. експерт „Общинска собственост“.

ПЕНЧО ЧАНЕВ /п/

Кмет на община Златарица

loading...
Пътни строежи - Велико Търново