Препис от Заповед № 119/24.02.2015 г.

Публикувано на чт, 26 Февр. 2015
287 четения

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 35, ал. 2, чл. 75 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с решения № № 575/27.06.2014 г., 593/25.07.2014 г., 649/30.10.2014 г., 660/28.11.2014 г., 616/26.09.2014 г., 721/30.01.2015 г., 664/28.11.2014 г., 684/18.12.2014 г. и заповед № 118/24.02.2015г. на кмета на община Златарица

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, находящи се в урбанизираната територия на гр. Златарица и с. Чешма, общ. Златарица описани в таблица № 1, а именно:

Таблица № 1

2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственостот земеделската територия на гр. Златарица и с. Сливовица, общ. Златарица, описани в таблица № 2, а именно:

Таблица № 2

 

по ред

ПИ №

Площ в дка

НТП

Местност

категория

Землище

Пазарна оценка в лв.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

30962.33.34

5,423

Изоставена орна земя

КАРА ОРМАН

трета

Златарица

2793,00

2

30962.33.35

5,534

Изоставена орна земя

КАРА ОРМАН

трета

Златарица

2850,00

3

30962.33.7

16,258

Изоставена орна земя

КАРА ОРМАН

трета

Златарица

9430,00

4

30962.34.1

2,183

Нива

КАРА ОРМАН

трета

Златарица

1092,00

5

30962.33.23

3,973

Нива

КАРА ОРМАН

трета

Златарица

2026,00

6

30962.351.11

1,234

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

398,00

7

30962.332.30

1,402

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

452,00

8

30962.332.31

1,001

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

323,00

9

30962.342.2

3,081

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

1012,00

10

30962.305.53

2,032

Нива

ШАРАГА

втора

Златарица

1237,00

11

30962.305.54

2,317

Нива

ШАРАГА

втора

Златарица

1411,00

12

30962.343.34

0,911

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

294,00

13

30962.343.35

1,068

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

345,00

14

30962.343.36

5,657

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

1876,00

15

30962.343.14

0,654

Лозе

ШАРАГА

пета

Златарица

211,00

16

30962.343.19

0,942

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

304,00

17

30962.343.20

0,721

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

232,00

18

30962.343.21

1,161

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

374,00

19

30962.310.1

1,617

Нива

ШАРАГА

втора

Златарица

975,00

20

30962.343.40

0,399

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

129,00

21

30962.343.41

7,129

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

2365,00

22

30962.343.42

0,592

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

191,00

23

30962.310.4

2,772

Нива

ШАРАГА

втора

Златарица

1672,00

24

30962.342.5

1,824

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

588,00

25

30962.317.1

1,504

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

485,00

26

30962.343.25

8,103

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

2688,00

27

30962.343.26

1,285

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

414,00

28

30962.317.6

2,77

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

893,00

29

30962.332.1

1,591

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

513,00

30

30962.332.2

0,498

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

161,00

31

30962.343.2

0,329

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

106,00

32

30962.343.3

0,517

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

167,00

33

30962.343.4

0,454

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

146,00

34

30962.343.5

1,288

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

415,00

35

30962.332.5

0,454

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

146,00

36

30962.342.9

2,172

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

700,00

37

30962.342.12

1,448

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

467,00

38

30962.332.13

3,456

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

1136,00

39

30962.343.30

0,688

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

222,00

40

30962.343.32

0,949

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

306,00

41

30962.332.15

0,869

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

280,00

42

30962.343.8

0,949

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

306,00

43

30962.343.9

1,812

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

584,00

44

30962.343.11

0,493

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

159,00

45

30962.332.22

1,369

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

441,00

46

30962.332.24

0,84

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

271,00

47

30962.342.14

2,659

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

857,00

48

30962.342.15

0,777

Нива

КРАЙ СЕЛО

пета

Златарица

250,00

49

30962.78.51

1,283

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

661,00

50

30962.78.53

0,873

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

450,00

51

30962.78.56

2,636

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

1358,00

52

30962.78.58

2,154

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

1109,00

53

30962.79.10

2,477

Нива

ИВАНКОВО КРАИЩЕ

пета

Златарица

791,00

54

30962.108.7

0,333

Нива

СИНОРА

трета

Златарица

173,00

55

30962.108.8

0,225

Нива

СИНОРА

трета

Златарица

117,00

56

30962.82.18

1,135

Нива

ГАЗИРЕ

осма

Златарица

129,00

57

30962.108.10

0,759

Нива

СИНОРА

трета

Златарица

395,00

58

30962.108.11

0,916

Нива

СИНОРА

трета

Златарица

490,00

59

30962.81.8

4,925

Нива

ГАЗИРЕ

четвърта

Златарица

2245,00

60

30962.108.37

0,247

Нива

ГАРАТА

трета

Златарица

130,00

61

30962.108.38

0,302

Нива

СИНОРА

трета

Златарица

159,00

62

30962.108.43

0,437

Нива

СИНОРА

трета

Златарица

229,00

63

30962.108.44

0,476

Нива

СИНОРА

трета

Златарица

250,00

64

30962.108.46

1,354

Нива

СИНОРА

трета

Златарица

711,00

65

30962.108.47

0,294

Нива

СИНОРА

трета

Златарица

154,00

66

30962.108.48

0,483

Нива

СИНОРА

трета

Златарица

254,00

67

30962.108.49

0,417

Нива

СИНОРА

трета

Златарица

223,00

68

30962.108.50

0,351

Нива

СИНОРА

трета

Златарица

188,00

69

30962.108.51

0,055

Нива

СИНОРА

трета

Златарица

29,00

70

30962.78.42

2,613

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

1346,00

71

30962.78.43

7,389

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

3916,00

72

30962.78.45

2,021

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

1041,00

73

30962.81.40

0,731

Нива

ГАЗИРЕ

осма

Златарица

83,00

74

30962.78.47

2,855

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

1470,00

75

30962.78.48

2,593

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

1335,00

76

30962.77.1

2,575

Нива

ПОПОВО БЪРДО

пета

Златарица

822,00

77

30962.77.4

1,59

Нива

ПОПОВО БЪРДО

пета

Златарица

508,00

78

30962.77.8

6,807

Нива

ПОПОВО БЪРДО

пета

Златарица

2237,00

79

30962.77.10

2,669

Нива

ПОПОВО БЪРДО

пета

Златарица

852,00

80

30962.78.36

0,665

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

342,00

81

30962.78.37

0,584

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

301,00

82

30962.78.39

0,914

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

471,00

83

30962.78.40

2,545

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

1311,00

84

30962.77.12

1,135

Нива

ПОПОВО БЪРДО

пета

Златарица

362,00

85

30962.77.13

1,686

Нива

ПОПОВО БЪРДО

пета

Златарица

538,00

86

30962.77.16

4,289

Нива

ПОПОВО БЪРДО

пета

Златарица

1396,00

87

30962.77.19

8,460

Нива

ПОПОВО БЪРДО

пета

Златарица

3252,00

88

30962.77.20

1,951

Нива

ПОПОВО БЪРДО

пета

Златарица

623,00

89

30962.77.21

1,953

Нива

ПОПОВО БЪРДО

пета

Златарица

624,00

90

30962.77.23

1,231

Нива

ПОПОВО БЪРДО

пета

Златарица

393,00

91

30962.77.25

0,610

Нива

ПОПОВО БЪРДО

пета

Златарица

195,00

92

30962.78.5

2,970

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

1530,00

93

30962.78.6

3,830

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

2011,00

94

30962.78.7

5,609

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

2973,00

95

30962.78.8

3,272

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

1718,00

96

30962.78.9

3,042

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

1597,00

97

30962.78.10

1,082

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

557,00

98

30962.78.11

4,790

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

2515,00

99

30962.78.12

1,996

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

1028,00

100

30962.78.18

0,999

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

514,00

101

30962.78.23

0,461

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

237,00

102

30962.78.26

2,145

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

1105,00

103

30962.78.27

1,962

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

1010,00

104

30962.76.1

1,058

Нива

МОЧУРА

трета

Златарица

550,00

105

30962.76.2

0,301

Нива

МОЧУРА

трета

Златарица

156,00

106

30962.78.32

0,868

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

447,00

107

30962.78.34

0,582

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

300,00

108

30962.78.35

0,652

Нива

ПОПОВО БЪРДО

трета

Златарица

336,00

109

30962.76.3

0,687

Нива

МОЧУРА

трета

Златарица

357,00

110

30962.76.5

1,088

Нива

МОЧУРА

трета

Златарица

566,00

111

30962.76.6

0,758

Нива

МОЧУРА

трета

Златарица

398,00

112

30962.76.11

0,491

Нива

МОЧУРА

трета

Златарица

258,00

113

30962.62.25

4,210

Нива

ЧАНЕВОТО

четвърта

Златарица

1901,00

114

30962.351.10

1,420

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

458,00

115

30962.351.12

1,001

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

323,00

116

30962.351.15

1,453

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

469,00

117

30962.354.3

2,229

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

719,00

118

30962.354.4

0,588

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

190,00

119

30962.351.18

0,357

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

115,00

120

30962.351.19

0,441

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

142,00

121

30962.353.2

1,421

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

458,00

122

30962.353.3

1,314

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

424,00

123

30962.354.7

0,715

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

231,00

124

30962.351.22

0,863

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

278,00

125

30962.353.5

1,814

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

585,00

126

30962.411.2

0,628

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

330,00

127

30962.411.3

0,317

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

166,00

128

30962.411.4

0,298

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

156,00

129

30962.411.5

0,640

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

336,00

130

30962.411.6

0,681

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

358,00

131

30962.411.7

0,729

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

383,00

132

30962.351.27

1,202

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

387,00

133

30962.351.30

1,860

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

600,00

134

30962.351.31

0,935

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

301,00

135

30962.353.13

3,425

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

1125,00

136

30962.354.14

0,844

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

272,00

137

30962.349.1

8,915

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

3538,00

138

30962.351.35

0,120

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

39,00

139

30962.353.17

0,953

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

307,00

140

30962.349.8

2,931

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

945,00

141

30962.349.10

3,686

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

1200,00

142

30962.351.37

1,313

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

423,00

143

30962.351.40

0,273

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

88,00

144

30962.351.42

0,730

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

235,00

145

30962.353.20

1,886

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

608,00

146

30962.353.23

0,902

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

291,00

147

30962.353.24

2,603

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

839,00

148

30962.354.22

0,703

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

227,00

149

30962.354.24

4,311

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

1417,00

150

30962.349.14

2,016

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

650,00

151

30962.351.44

1,402

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

452,00

152

30962.351.45

1,529

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

493,00

153

30962.353.25

1,651

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

532,00

154

30962.353.28

0,457

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

147,00

155

30962.354.25

0,376

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

121,00

156

30962.354.28

7,914

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

2625,00

157

30962.352.1

1,777

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

573,00

158

30962.352.5

2,412

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

778,00

159

30962.353.30

0,683

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

220,00

160

30962.353.32

0,325

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

105,00

161

30962.350.1

2,831

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

913,00

162

30962.352.6

1,983

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

639,00

163

30962.352.8

3,274

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

1076,00

164

30962.353.36

0,365

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

118,00

165

30962.353.38

0,405

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

131,00

166

30962.355.4

25,409

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

10398,00

167

30962.350.2

2,588

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

834,00

168

30962.350.4

0,295

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

95,00

169

30962.350.6

0,531

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

171,00

170

30962.352.11

0,504

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

162,00

171

30962.352.15

0,361

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

116,00

172

30962.353.42

0,611

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

197,00

173

30962.353.43

0,634

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

204,00

174

30962.350.8

0,797

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

257,00

175

30962.350.9

1,289

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

416,00

176

30962.350.10

0,360

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

116,00

177

30962.350.11

1,611

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

519,00

178

30962.352.16

0,346

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

112,00

179

30962.352.18

3,916

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

1287,00

180

30962.353.46

0,831

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

268,00

181

30962.353.48

1,015

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

327,00

182

30962.350.15

1,275

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

407,00

183

30962.350.16

2,038

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

651,00

184

30962.350.18

0,394

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

126,00

185

30962.350.19

0,551

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

176,00

186

30962.352.21

0,958

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

309,00

187

30962.352.23

3,348

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

1100,00

188

30962.352.25

6,954

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

2307,00

189

30962.353.51

0,933

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

301,00

190

30962.350.21

1,127

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

363,00

191

30962.350.22

0,901

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

290,00

192

30962.350.24

4,878

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

1603,00

193

30962.352.27

1,127

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

363,00

194

30962.353.58

0,441

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

142,00

195

30962.353.60

1,183

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

381,00

196

30962.350.28

0,557

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

180,00

197

30962.352.31

0,680

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

219,00

198

30962.352.32

0,761

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

245,00

199

30962.352.34

1,914

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

617,00

200

30962.352.37

0,613

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

198,00

201

30962.353.63

1,482

Нива

АНЗОВЕЦ

пета

Златарица

478,00

202

30962.411.1

0,559

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

293,00

203

30962.350.31

0,661

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

213,00

204

30962.350.32

4,489

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

1475,00

205

30962.352.38

0,887

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

286,00

206

30962.351.6

0,470

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

152,00

207

30962.343.43

1,022

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

329,00

208

30962.343.45

1,496

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

482,00

209

30962.351.2

0,978

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

315,00

210

30962.343.48

1,603

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

517,00

211

30962.351.9

0,679

Нива

ШАРАГА

пета

Златарица

219,00

212

30962.445.35

0,758

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

339,00

213

30962.447.20

0,785

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

351,00

214

30962.447.22

1,005

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

450,00

215

30962.442.8

2,445

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

1093,00

216

30962.445.45

1,299

Лозе

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

581,00

217

30962.447.27

0,496

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

222,00

218

30962.447.28

1,224

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

547,00

219

30962.447.30

0,671

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

300,00

220

30962.445.48

0,469

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

210,00

221

30962.445.50

0,265

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

119,00

222

30962.442.16

1,310

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

586,00

223

30962.443.45

1,260

Лозе

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

563,00

224

30962.445.51

0,492

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

220,00

225

30962.445.53

0,565

Лозе

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

253,00

226

30962.445.54

0,670

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

300,00

227

30962.445.56

0,592

Лозе

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

265,00

228

30962.442.26

1,024

Лозе

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

458,00

229

30962.443.49

1,611

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

720,00

230

30962.443.50

1,124

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

503,00

231

30962.443.51

0,789

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

353,00

232

30962.445.58

0,741

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

331,00

233

30962.445.59

1,984

Лозе

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

887,00

234

30962.445.61

0,579

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

259,00

235

30962.442.28

0,452

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

202,00

236

30962.445.63

0,300

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

134,00

237

30962.445.65

2,998

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

1341,00

238

30962.442.33

0,615

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

275,00

239

30962.442.38

0,622

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

278,00

240

30962.442.42

1,357

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

607,00

241

30962.442.46

1,568

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

701,00

242

30962.445.1

1,271

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

568,00

243

30962.445.2

1,089

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

487,00

244

30962.445.9

0,918

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

411,00

245

30962.446.13

0,807

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

361,00

246

30962.443.4

1,243

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

556,00

247

30962.445.13

0,723

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

323,00

248

30962.446.19

1,372

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

614,00

249

30962.446.21

1,456

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

651,00

250

30962.445.16

0,945

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

423,00

251

30962.445.18

0,642

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

287,00

252

30962.446.22

4,648

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

2119,00

253

30962.447.1

1,157

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

517,00

254

30962.445.25

1,994

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

892,00

255

30962.443.17

0,714

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

319,00

256

30962.445.30

2,077

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

929,00

257

30962.447.13

2,077

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

929,00

258

30962.443.21

0,629

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

281,00

259

30962.443.22

0,555

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

248,00

260

30962.445.32

14,053

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

6526,00

261

30962.447.15

1,194

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

534,00

262

30962.447.19

1,499

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

670,00

263

30962.442.2

1,147

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

513,00

264

30962.442.3

1,277

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

571,00

265

30962.443.25

1,525

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

682,00

266

30962.471.54

1,147

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

513,00

267

30962.471.58

1,413

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

632,00

268

30962.471.59

1,901

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

850,00

269

30962.471.60

1,282

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

573,00

270

30962.471.72

2,847

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

1273,00

271

30962.471.75

0,591

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

264,00

272

30962.471.76

0,467

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

209,00

273

30962.471.1

0,677

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

303,00

274

30962.471.80

27,555

Изоставена орна земя

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

15640,00

275

30962.471.9

1,044

Лозе

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

467,00

276

30962.471.12

1,054

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

471,00

277

30962.471.13

0,401

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

179,00

278

30962.471.27

11,341

Изоставена орна земя

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

6437,00

279

30962.471.29

0,803

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

359,00

280

30962.471.37

0,468

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

209,00

281

30962.471.40

3,916

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

1785,00

282

30962.471.41

0,550

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

246,00

283

30962.471.42

0,634

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

283,00

284

30962.471.43

0,713

Нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

319,00

285

30962.411.19

0,464

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

244,00

286

30962.411.20

0,920

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

48,00

287

30962.411.21

0,353

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

185,00

288

30962.411.22

0,253

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

133,00

289

30962.411.24

0,535

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

281,00

290

30962.411.28

0,475

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

249,00

291

30962.411.29

0,408

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

214,00

292

30962.420.1

4,132

Изоставена орна земя

УСОЙНАТА

пета

Златарица

1358,00

293

30962.411.36

0,482

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

253,00

294

30962.420.4

11,053

Изоставена орна земя

УСОЙНАТА

пета

Златарица

4523,00

295

30962.411.41

1,289

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

670,00

296

30962.411.42

1,172

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

609,00

297

30962.411.43

0,405

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

211,00

298

30962.411.47

1,118

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

581,00

299

30962.420.11

1,196

Изоставена орна земя

УСОЙНАТА

пета

Златарица

386,00

300

30962.420.12

3,506

Изоставена орна земя

УСОЙНАТА

пета

Златарица

1152,00

301

30962.411.51

1,713

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

899,00

302

30962.420.16

1,640

Изоставена орна земя

УСОЙНАТА

пета

Златарица

529,00

303

30962.411.59

1,462

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

760,00

304

30962.411.62

0,778

Нива

БОЕВОТО

трета

Златарица

405,00

305

30962.411.66

0,922

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

479,00

306

30962.411.68

1,417

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

737,00

307

30962.411.70

1,373

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

714,00

308

30962.411.71

1,714

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

891,00

309

30962.411.75

0,492

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

256,00

310

30962.411.77

2,095

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

1089,00

311

30962.411.78

1,005

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

523,00

312

30962.411.80

1,869

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

972,00

313

30962.411.81

4,848

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

2569,00

314

30962.411.85

1,702

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

885,00

315

30962.411.12

2,399

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

1247,00

316

30962.411.13

1,877

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

985,00

317

30962.411.15

1,535

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

798,00

318

30962.411.16

1,345

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

699,00

319

30962.411.18

1,723

Нива

УСОЙНАТА

трета

Златарица

905,00

320

30962.837.25

2,405

Нива

БОЕВОТО

пета

Златарица

775,00

321

30962.435.12

1,482

нива

ПОВНИКА

четвърта

Златарица

663,00

322

052037

3,105

нива

БОСТАНЛЪКА

трета

Сливовица

1650,00

 

3. Търговете да се проведат по посочената в заповедта последователност на 16.03.2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала на третия етаж от административната сграда на Община Златарица, находяща се в гр.Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 22. Пореден търг при непроведен на първата дата да се проведе на 23.03.2015 г. от 10:00 часа на същото място и при същите условия.

Задължителни документи за участие в търга са: Документи за регистрация: – Решение за съдебна регистрация и документ за актуално съдебно състояние – оригинал или нотариално заверено копие с дата на издаване не по-рано от 6 месеца преди датата на провеждане на търга – за юридическите лица, които нямат регистрация в Търговския регистър; – удостоверение за актуално състояние на фирми регистрирани в Търговския регистър; – Копие от удостоверение от НСИ за Единен идентификационен код по БУЛСТАТ, заверено с подпис и печат на участника в търга – за юридически лица; – Копие от лична карта, заверено вярно с оригинала – за физически лица и представители на юридически лица, участници в търга; – Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, в случай на упълномощаване, в което да се упоменава: обекта, датата и мястото на провеждане на търга и други правомощия свързани с процедурата – за юридически и физически лица; – Удостоверение, че лицето или фирмата няма наемни и други задължения към Община Златарица за изминалите 5 години – издава се от Дирекция „Специализирана администрация” /стая № 15/; – Удостоверение, че лицето или фирмата няма задължения за местни данъци и такси – издава се от отдел „Местни приходи“; Документ за внесен депозит – оригинал; Изрядно попълнени декларации по приложените образци – № 1, 2, 3, 4 и 5.

Тръжните документи с цена в размер на 30.00 лв. без ДДС се заплащат и предоставят в Информационния център на Община Златарица в гр.Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 22 всеки работен ден в срок до 16:00 часа на работния ден предхождащ търга.

Депозитът за участие в търга в размер на 100 %от първоначалните обявени тръжни цени се внася по банкова сметка с IBAN BG68 CECB 9790 3359 473000, ЦКБ – Велико Търново, офис Златарица, BIC CECB BGSF, в срок до 10:00 часа в деня на провеждане на търга.

Определям стъпката на наддаване за търговете да бъде в размер на 10 % от първоначално обявените тръжни цени.

Право да участват в търговете имат всички български физически или юридически лица и такива, които са пребивавали или са установени в Република България повече от 5 години, закупили тръжна документация и заплатили съответната такса за участие в производство, съгласно чл. 40, ал. 1 от Наредбата за определянето и администратирането на местните такси и цените на услугите и правата в Община Златарица,съгласно чл. 9 от ЗМДТ, а именно:

– за участие в производство за продажба на недвижим имот се събира такса в размер на 20.00 лв.

Заявленията за участие в търга с приложено копие на фактура за закупена тръжна документация и квитанция за платена такса за участие в производство се подават в Информационния център на Община Златарица до 17:00 часа на работния ден предхождащ деня в който се провеждат търговете. Пакета с необходимите документи и всички приложения се представят в запечатан непрозрачен плик на тръжната комисия в деня и часа в който се провеждат търговете. Заплащането на договорената продажна цена, както и данъците и таксите към нея ще се уреди в заповедта на кмета и в договора за съответната сделка.

Кандидатите за участие в търга могат да извършват оглед на имотите по местонахождение от 9:30-11:30 часа и от 13:30-16:30 часа до датата на провеждане на търга.

За информация тел.: 0615/35420, 0885707299 или стая № 15, 3-тия етаж от сградата на Общината – инж. Н. Джунджурова – Колева – Гл. експерт „Общинска собственост“.

ПЕНЧО ЧАНЕВ /п/

Кмет на община Златарица

loading...
Пътни строежи - Велико Търново