ЗАПОВЕД № РД 22-360, гр. В. Търново, 24.02.2015 г.

Публикувано на чт, 26 февр. 2015
441 четения

Община Велико Търново

ЗАПОВЕД № РД 22-360

гр. В. Търново, 24.02.2015 г.
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7, във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и чл. 84, ал.1 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 1400 от 29.01.2015г. на Великотърновски общински съвет
НАРЕЖДАМ:
I. Да се организират и проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени места за поставяне на преместваеми съоръжения до 6.25 кв.м за търговия със сладолед за срок до 31.12.2015 г. съгласно приложени схеми, както следва:
1.1. Място № 1 – за кв. “Бузлуджа”, ул. “Константин Паница” (на тротоарна алея до Общински пазар) – начална тръжна цена за II зона на гр.Велико Търново – 30.00 лв. с ДДС на 1 кв.м на месец;
1.2. Място № 2 – кв. “Бузлуджа”, ул. “Константин Паница” (на тротоарна алея до Общински пазар) – начална тръжна цена за II зона на гр. Велико Търново – 30.00 лв. с ДДС на 1 кв.м на месец;
1.3. Място № 3 – кв. “Колю Фичето”, ул. “Ил. Янулов” № 1А (пред супермаркет “Стиви”) – начална тръжна цена за II зона на гр. Велико Търново 30.00 лв.с ДДС на 1 кв.м на месец;
1.4. Място № 4 – ул. “Н. Габровски” (спирка пред МОБАЛ “Д-р Ст. Черкезов”) – начална тръжна цена за I зона на гр. Велико Търново – 40.00 лв. с ДДС на 1 кв.м на месец;
1.5. Място № 5 – бул. “България” № 35-37, (Беляковско шосе, спирка посока център) – начална тръжна цена за I зона на гр. Велико Търново – 40.00 лв. с ДДС на 1 кв.м на месец;
1.6. Място № 6 – ул. “Н. Габровски” № 35-37 – начална тръжна цена за I зона на гр. Велико Търново – 40.00 лв. с ДДС на 1 кв.м на месец;
1.7. Място № 7 – ул. “Мармарлийска” № 13-15, (до маса за вестници) – начална тръжна цена за I зона на гр. Велико Търново – 40.00 лв. с ДДС на 1 кв.м на месец;
1.8. Място № 8 – ул. “Независимост” (пред факултет “Изобразително изкуство” в близост до кафе-аперитив “Шоколад”) – начална тръжна цена за I зона на гр. Велико Търново – 40.00 лв. с ДДС на 1 кв.м на месец;
1.9. Място № 9 – ул. “Независимост”, (до телефоните пред сградата на “БТК” ЕАД) – начална тръжна цена за I зона на гр. Велико Търново – 40.00 лв.с ДДС на 1 кв.м на месец;
1.10. Място № 10 – кв. “Бузлуджа”, ул. “Христо Донев” № 10 – начална тръжна цена за II зона на гр. Велико Търново – 30.00 лв. с ДДС на 1 кв.м на месец;
1.11. Място № 11 – ул. “В. Левски” №13, на тротоарната площ пред “Уникредит Булбанк” (посока комплекс “Славяни”) – начална тръжна цена за I зона на гр. Велико Търново – 40.00 лв. с ДДС на 1 кв.м на месец;
1.12. Място № 12 – кв. “Бузлуджа” – зона “В” (в близост до кръстовището на ул. “Стоян Коледаров” и ул. “Венета Ботева”, до електрически стълб 86Б14) – начална тръжна цена за III зона на гр.Велико Търново – 20.00 лв. с ДДС на 1 кв.м на месец;
1.13. Място № 13 – кв. “Чолаковци” – ул. “Райна Княгиня”, (в близост до търговски център) – начална тръжна цена за V зона на гр. Велико Търново – 8.00 лв. с ДДС на 1 кв.м на месец;
1.14. Място № 14 – в кв. “Света гора” – ул. “Теодосий Търновски” (спирка до Ректорат, посока жп гара) – начална тръжна цена за III зона на гр. Велико Търново – 20.00 лв. с ДДС на 1 кв.м на месец.
II. Търговете да се организират и проведат при спазване на реда и условията на Глава VII от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество от комисия, назначена с моя заповед, в Голямата зала на Община Велико Търново, както следва:
1. На 19.03.2015 г.
– търгът за място № 1 по т.1.1. – от 09.00 ч.
– търгът за място № 2 по т.1.2. – от 10.00 ч.
– търгът за място № 3 по т. 1.3. – от 11.00 ч.
– търгът за място № 4 по т. 1.4. – от 12.00 ч.
– търгът за място № 5 по т. 1.5. – от 13.00 ч.
– търгът за място № 6 по т. 1.6. – от 14.00 ч.
– търгът за място № 7 по т. 1.7. – от 15.00 ч.
2. На 20.03.2015 г.
– търгът за място № 8 по т. 1.8. – от 09.00 ч.
– търгът за място № 9 по т. 1.9. – от 10.00 ч.
– търгът за място № 10 по т. 1.10. – от 11.00 ч.
– търгът за място № 11 по т. 1.11. – от 12.00 ч.
– търгът за място № 12 по т. 1.12. – от 13.00 ч.
– търгът за място № 13 по т. 1.13. – от 14.00 ч.
– търгът за място № 14 по т. 1.14. – от 15.00 ч.
III. Всеки комплект на тръжна документация включва:
1. Заявление за участие в публичен търг с тайно наддаване по образец;
2. Декларация по образец;
3. Проектодоговор;
4. Копие от глава VII от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
5. Схема за разположение на определеното място;
За всяко отделно място се закупува отделен комплект от документи.
IV. До участие в търга се допускат, лица които представят:
1. Попълнено заявление и декларация по образец – част от тръжната документация;
2. Документ за закупена тръжна документация;
3. Документ за внесен депозит;
4. Копие от документ, удостоверяващ статуса на участника (за юридически лица и търговци) – удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията или изрично заявяване на ЕИК, удостоверение за вписване в централния регистър на Министерство на правосъдието и др;
5. Удостоверение за липса на задължения към Община Велико Търново;
6. Изрично пълномощно с отделни нотариални заверки на подписа и съдържанието, когато на търга се явява пълномощник на участника в търга;
7. Заверено от участника копие от документ, удостоверяващ право на собственост върху преместваемото съоръжение или заверено от участника копие от договор за ползване на преместваемото съоръжение;
8. Визия на преместваемото съоръжение – ширина/дължина на фронта/максимум 2,50 м; дълбочина – максимум 2,50 м; височина – кота корниз 2,50 м; височина до долен ръб на сенника – минимум 2,20 м; преместваемите съоръжения да са изградени, облицовани, настлани и покрити с трайно топло и влагоустойчиви материали; да имат лесна поддръжка; да имат съвременна и оригинална визия.
Посочените документи се подават в запечатан, непрозрачен плик, адресиран и маркиран, съгласно указанията в тръжната документация. В същия плик се поставя друг запечатан надписан плик с ценовото предложение на участника.
В ценовото предложение се посочва цена на един квадратен метър с ДДС.
За спечелил участник в търга се обявява този, който е предложил най-висока цена за един квадратен метър.
V. Депозитни вноски за участие в търга в размер на 500.00 лв. за всяко отделно място се внасят в Общинска Банка АД – гр. Велико Търново, BIC (код) SOMBBGSF, IBAN BG 97 SOMB 9130 3324 7580 01 до 17.00 часа на 18.03.2015 г.
VI. Определям цена на тръжната документация от 100.00 лв. на комплект. Тръжната документация може да бъде закупена на Гише 3 в Общински център за услуги и информация на гражданите към Община Велико Търново до 17.00 часа на 18.03.2015 г., след заплащането ѝ в Общинска Банка АД – гр. Велико Търново, BIC (код) SOMBBGSF, IBAN BG 36 SOMB 9130 3124 7580 00.
До участие в търговете се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация, внесли депозит до 17.00 ч. на 18.03.2015 г., представили всички изискуеми документи за търга.
Тръжната документация и допълнителни сведения за условията и начина на провеждане на търга се получават на Гише 3 в Общински център за услуги и информация на гражданите към Община Велико Търново и на телефон 062/619 108.
Настоящата Заповед, да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение и се оповести публично чрез средствата за масова информация.
Контролът по настоящата заповед ще осъществявам лично.
инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ, кмет на Община Велико Търново
Съгласували:
Мариела Цонева, директор на Дирекция “Общинско развитие”
Десислава Йонкова, директор на Дирекция “Правна”
Изготвил:
Ивелина Йорданова, главен експерт в Дирекция “Общинско развитие”

loading...
Пътни строежи - Велико Търново