Заповед на Община Велико Търново

Публикувано на ср, 21 ян. 2015
474 четения

З А П О В Е Д
№ РД 22 – 127
гр. В. Тър­но­во, 20.01.2015 г.
На ос­но­ва­ние чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връз­ка с чл. 84, ал.1 от На­ред­ба­та за ре­да на при­до­би­ва­не, уп­рав­ле­ние и раз­по­реж­да­не с об­щин­с­ко иму­щес­т­во, в из­пъл­не­ние на Ре­ше­ние № 1368 по Про­то­кол № 76 от 18.12.2014 г. на Ве­ли­ко­тър­нов­с­ки oб­щин­с­ки съ­вет
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Да се ор­га­ни­зи­рат и про­ве­дат пуб­лич­ни тър­го­ве с тай­но над­да­ва­не за про­даж­ба на нед­ви­жи­ми имо­ти час­т­на об­щин­с­ка соб­с­т­ве­ност, как­то след­ва:
1. изос­та­ве­ни те­ри­то­рии за трай­ни на­саж­де­ния (зе­ми по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), пред­с­тав­ля­ва­щи но­во­об­ра­зу­ван по­зем­лен имот № 506.9 (пет ну­ла шест точ­ка де­вет) по пла­на на но­во­об­ра­зу­ва­ни­те имо­ти на зем­ли­ще с. Габ­ров­ци, с площ от 0,294 дка, тре­та ка­те­го­рия, мес­т­ност Бо­ен­чи­но­то – Габ­ров­ци, ак­ту­ван с АОС № 5974/23.10.2014 г.; при на­чал­на тръж­на це­на в раз­мер на 1075 (хи­ля­да се­дем­де­сет и пет) ле­ва;
2. трай­ни на­саж­де­ния (зе­ми по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), пред­с­тав­ля­ва­щи но­во­об­ра­зу­ван по­зем­лен имот № 506.10 (пет ну­ла шест точ­ка ед­но ну­ла) по пла­на на но­во­об­ра­зу­ва­ни­те имо­ти на зем­ли­ще с. Габ­ров­ци, с площ от 1,155 дка, тре­та ка­те­го­рия, мес­т­ност Бо­ен­чи­но­то – Габ­ров­ци, ак­ту­ван с АОС № 5975/23.10.2014 г.; при на­чал­на тръж­на це­на в раз­мер на 2840 (две хи­ля­ди осем­с­то­тин и че­ти­ри­де­сет) ле­ва;
II. Ут­вър­ж­да­вам тръж­на­та до­ку­мен­та­ция и оп­ре­де­лям це­на в раз­мер на 60,00 ле­ва с ДДС за ком­п­лект, включ­ващ:
– за­яв­ле­ние за учас­тие в та­ен търг;
– дек­ла­ра­ции по об­ра­зец;
– про­ек­то­до­го­вор;
– ко­пие от гла­ва VII на НРПУРОИ;
– ко­пие от Ре­ше­ние на Об­щин­с­ки съ­вет;
– ски­ца на имо­та – ко­пие.
Су­ма­та за тръж­на до­ку­мен­та­ция за все­ки от имо­ти­те се вна­ся по смет­ка на Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Об­щин­с­ка бан­ка” АД Ве­ли­ко Тър­но­во, а де­по­зит­на­та внос­ка за учас­тие в тър­га в раз­мер на 10 % от на­чал­на­та тръж­на це­на за все­ки от имо­ти­те се вна­ся по смет­ка на Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во IBAN BG97 SOMB 9130 33 24758001 BIC SOMBBGSF при “Об­щин­с­ка бан­ка” АД – Ве­ли­ко Тър­но­во. Кан­ди­да­ти­те са длъж­ни да пред­с­та­вят удос­то­ве­ре­ние за лип­са на за­дъл­же­ния към Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во. При учас­тие чрез пъл­но­мощ­ник, след­ва да бъ­де пред­с­та­ве­но но­та­ри­ал­но пъл­но­мощ­но с две за­вер­ки – на съ­дър­жа­ни­е­то и на под­пи­си­те.
III. Тър­гът ще се ор­га­ни­зи­ра и про­ве­де от ко­ми­сия, наз­на­че­на с моя за­по­вед, в го­ля­ма­та за­ла на Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во, как­то след­ва:
По т.I.1. – на 11.02.2015 г. от 13,30 ч.;
По т.I.2. – на 11.02.2015 г. от 14,00 ч.;
IV. До учас­тие в тър­га се до­пус­кат фи­зи­чес­ки и юри­ди­чес­ки ли­ца, за­ку­пи­ли тръж­на до­ку­мен­та­ция и внес­ли де­по­зит­на внос­ка до 12,00 ча­са на 10.02.2015 го­ди­на.
Пре­ди под­пис­ва­не на до­го­вор за про­даж­ба, спе­че­ли­ли­ят учас­т­ник зап­ла­ща да­нък до­ба­ве­на стой­ност, 2,5 % мес­тен да­нък и 2 % так­са по чл. 56а от НОАМТЦУ вър­ху над­да­де­на­та су­ма, как­то и стой­ност­та на ек­с­пер­т­на­та оцен­ка.
Тръж­на­та до­ку­мен­та­ция и до­пъл­ни­тел­ни све­де­ния за ус­ло­ви­я­та и на­чи­на на про­веж­да­не на тър­го­ве­те се по­лу­ча­ват в от­дел “Уп­рав­ле­ние на соб­с­т­ве­ност­та”, стая 409 на Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во, те­ле­фон за връз­ка 622 544.
Нас­то­я­ща­та за­по­вед да се връ­чи на за­ин­те­ре­со­ва­ни­те ли­ца за све­де­ние и из­пъл­не­ние.
инж. Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново
Съг­ла­су­ва­но с:
Ол­га Пе­тър­че­ва, на­чал­ник от­дел “ПО”
На­дя Пет­ро­ва, ди­рек­тор Ди­рек­ция “ОСОП”
Съг­ла­су­вал и из­гот­вил:
Ма­ри­не­ла Джар­то­ва, на­чал­ник-от­дел “УС”

loading...
Пътни строежи - Велико Търново