Заповед на Община Велико Търново

Публикувано на пн, 23 февр. 2015
253 четения

З А П О В Е Д
№ РД 22-341
гр. В. Търново, 20.02.2015 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7, във връзка с ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 11, ал. 1 и чл. 84, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 1401 по Протокол № 77 от 29.01.2015 г. на Великотърновски общински съвет
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Да се организира и проведе публичен търг с явно наддаване, първи кръг, за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 2 (сградата на Общината), представляващ ресторант и спомагателни помещения с обща площ 875,00 кв.м и предназначение – търговски обект. Началната тръжна цена на предстоящия търг да бъде в размер на 7600,00 лв. на месец.
II. Утвърждавам тръжна документация и определям цена в размер на 60,00 лв. за комплект, включващ:
1. Заявление за участие;
2. Декларации по образец – 2 броя;
3. Проектодоговор;
4. Копие от Глава VII от НРПУРОИ.
Тръжната документация може да бъде получена в Община Велико Търново – стая 420 до 12:00 часа на 16.03.2015 г., след заплащането ѝ в Общинска банка АД – гр. В. Търново по следната сметка:
IBAN BG36 SOMB 9130 3124 7580 00 BIC: SOMBBGSF
III. Търгът да се организира и проведе от комисия, назначена с моя заповед, при спазване реда и условията на гл. VII от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
IV. Допълнителни условия:
1. Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната цена.
2. Имотът да се ползва по предназначение, като наемателят съобразява дейността си с изискванията на съответните институции относно функционирането му.
3.  Имотът, предмет на търга, се отдава за срок от 5 (пет) години без оборудване и обзавеждане.
V. До участие в търга се допускат лица, които представят:
1. Попълнено заявление и декларации по образец – част от тръжната документация;
2. Документ за закупена тръжна документация;
3. Документ за внесен депозит;
4. Документ, удостоверяващ статуса на участника (за юридически лица и търговци) – удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията, съдебно решение за вписване на юридическото лице, удостоверение за вписване в централния регистър към Министерство на правосъдието и др.;
5. Удостоверение за липса на задължения към Община Велико Търново;
6. Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа и съдържанието, когато на търга се явява пълномощник на участника.
Посочените документи се подават в запечатан, непрозрачен плик, адресиран и маркиран,  съгласно указанията в тръжната документация.
VI. Депозитни вноски за участие в двукратен размер на първоначалната тръжна цена се внасят до 12:00 часа на 16.03.2015 год. по сметка в “Общинска банка” АД – гр. В. Търново BIC (код) SOMBBGSF, IBAN BG97 SOMB 9130 3324 7580 01.
VII. При сключване на договора спечелилият участник внася гаранция за обезпечаване на плащанията в размер на една месечна наемна вноска, която се освобождава след предаване на имота и плащане на всички дължими суми за наем и консумативи.
VIII. Търгът да се проведе на 17.03.2015 г. в голямата зала на Община Велико Търново от 14,00 часа.
Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение и се оповести публично чрез средствата за масова информация.
Контролът по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. За информация телефон 062/619 420.
инж. Даниел Панов,
кмет на община Велико Търново
Съгласувал:
Надя Петрова, директор Дирекция “ОСОП”
Даниела Владимирова, главен юрисконсулт в отдел “ПО”
Маринела Джартова, началник-отдел “УС”
Изготвил:
Нели Бакалова, главен експерт в отдел “УС”

loading...
Пътни строежи - Велико Търново