Заповед на Община Велико Търново

Публикувано на пт, 23 ян. 2015
437 четения

З  А  П  О  В  Е  Д
№ РД 22-128
гр. В. Търново, 20.01.2015 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 84, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения № 1286, № 1288 и № 1287 по Протокол № 72 от 30.10.2014 г. на Великотърновски общински съвет
Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М  :
I. Да се организират и проведат публични търгове с тайно наддаване – втори кръг за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:
1. урегулиран поземлен имот ХVII (седемнадесет римско) от строителен квартал 22 (двадесет и две), с площ от 620 (шестстотин и двадесет) кв.м, отреден “за обществени нужди” по плана на с. Момин сбор, община Велико Търново, актуван с АОС № 5944/13.08.2014 г.; заедно с построената в имота масивна сграда на един етаж, със ЗП от 159 кв.м; при начална тръжна цена в размер на 9000 (девет хиляди) лева без начислен ДДС;
2. урегулиран поземлен имот ХVIII-131 (осемнадесет римско за имот сто тридесет и едно) от строителен квартал 22 (двадесет и две), с площ от 870 (осемстотин и седемдесет) кв.м, отреден “за обществени нужди” по плана на с. Момин сбор, община Велико Търново, актуван с АОС № 5945/13.08.2014 г.; заедно с построените в имота сгради: Жилищна сграда на два етажа, полумасивна, състояща се от I етаж със ЗП от 60 кв.м, полувкопан, състоящ се от коридор, две стаи и мазе и II етаж със ЗП от 67 кв.м, състоящ се от коридор, три стаи и веранда; навес към къщата с две оградни стени, със ЗП от 77 кв.м; при начална тръжна цена в размер на 13 000 (тринадесет хиляди) лева без начислен ДДС;
3. урегулиран поземлен имот ХIХ-131 (деветнадесет римско за имот сто тридесет и едно) от строителен квартал 22 (двадесет и две), с площ от 910 (деветстотин и десет) кв.м, отреден “за обществени нужди” по плана на с. Момин сбор, община Велико Търново, актуван с АОС № 5942/13.08.2014 г.; при начална тръжна цена в размер на       8400 (осем хиляди и четиристотин) лева без начислен ДДС.
II. Утвърждавам тръжната документация и определям цена в размер на 60,00 лева с ДДС за комплект, включващ:
– заявление за участие в таен търг;
– декларации по образец;
– проектодоговор;
– копие от глава VII на НРПУРОИ;
– копие от Решение на Общински съвет;
– копие на скица на имот;
– копие на АОС за имота.
Сумата за тръжна документация за всеки от имотите се внася по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД Велико Търново, а депозитната вноска за участие в търга в размер на 10 % от началната тръжна цена за всеки от имотите се внася по сметка на Община Велико Търново IBAN BG97 SOMB 9130 33 24758001 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД Велико Търново. Кандидатите са длъжни да представят удостоверение за липса на задължения към Община Велико Търново. При участие чрез пълномощник, следва да бъде представено нотариално пълномощно с две заверки – на съдържанието и на подписите.
III. Търгът ще се организира и проведе от комисия, назначена с моя заповед, в голямата зала на Община Велико Търново, както следва:
По т.I.1. – на 17.02.2015 г. от 13,30 ч.;
По т.I.2. – на 17.02.2015 г. от 14,00 ч.;
По т.I.3 – на 17.02.2015 г. от 14,30 ч.;
IV. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и внесли депозитна вноска до 12,00 часа на 16.02.2015 година.
Преди подписване на договор за продажба, спечелилият участник заплаща данък добавена стойност, 2,5 % местен данък и 2 % такса по чл. 56а от НОАМТЦУ върху наддадената сума, както и стойността на експертната оценка.
Тръжната документация и допълнителни сведения за условията и начина на провеждане на търговете се получават в отдел “Управление на собствеността”, стая 409 на Община Велико Търново, телефон за връзка 62-25-44.
Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
инж. Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново
Съгласували:
Надя Петрова, Директор Дирекция “ОСОП”
Даниела Владимирова, гл. юрисконсулт в отдел “ПО”
Маринела Джартова, началник-отдел “УС”
Изготвил:
Снежана Василева, гл. експерт в отдел “УС”

loading...
Пътни строежи - Велико Търново