Заповед на Община Велико Търново

Публикувано на пт, 23 ян. 2015
480 четения

З  А  П  О  В  Е  Д
№ РД  22-129
гр. В. Търново, 20.01.2015 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 84, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения № 1264 по Протокол № 71 от 25.09.2014 г., № 1289, № 1290 и № 1293 по Протокол № 72 от 30.10.2014 г. на Великотърновски общински съвет
Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М  :
I. Да се организират и проведат публични търгове с тайно наддаване – втори кръг за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:
1. незастроен урегулиран поземлен имот I (едно римско) от строителен квартал 17 (седемнадесет), с площ от 1170 (хиляда сто и седемдесет) кв.м, по плана на с. Ресен, община Велико Търново, актуван с АОС № 5246/02.05.2012 г.; при начална тръжна цена в размер 5700 лева (пет хиляди и седемстотин лева) без начислен ДДС;
2. изоставена нива (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ), представляваща поземлен имот № 000345, с площ от 8,529 дка, четвърта категория, местност Над село, по плана за земеразделяне на землище с. Ново село, община Велико Търново, актуван с АОС № 5947/19.08.2014 г.; при начална тръжна цена в размер на 7960 (седем хиляди деветстотин и шестдесет) лева без начислен ДДС;
3. трайни насаждения (земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), представляващи новообразуван поземлен имот № 83123.53.37, с площ от 890 кв.м, седма категория, местност Под село, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Шереметя, община Велико Търново, актуван с АОС № 5948/25.08.2014 г.; при начална тръжна цена в размер на 3 105 (три хиляди сто и пет) лева без начислен ДДС;
4. нива (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ), представляваща поземлен имот с идентификатор №10447.16.760 по КККР на землище гр. Велико Търново, с площ от 776 кв.м, шеста категория, местност Козлуджа, землище гр. Велико Търново, актуван с АОС № 5963/08.10.2014 г.; при начална тръжна цена в размер на 14 885 (четиринадесет хиляди осемстотин осемдесет и пет) лева без начислен ДДС.
II. Утвърждавам тръжната документация и определям цена в размер на 60,00 лева с ДДС за комплект, включващ:
– заявление за участие в таен търг;
– декларации по образец;
– проектодоговор;
– копие от глава VII на НРПУРОИ;
– копие от Решение на Общински съвет;
– копие на АОС;
– копие на скица на имота.
Сумата за тръжна документация за всеки от имотите се внася по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД Велико Търново, а депозитната вноска за участие в търга в размер на 10 % от началната тръжна цена за всеки от имотите се внася по сметка на Община Велико Търново IBAN BG97 SOMB 9130 33 24758001 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД Велико Търново. Кандидатите са длъжни да представят удостоверение за липса на задължения към Община Велико Търново. При участие чрез пълномощник, следва да бъде представено нотариално пълномощно с две заверки – на съдържанието и на подписите.
III. Търгът ще се организира и проведе от комисия, назначена с моя заповед, в голямата зала на Община Велико Търново, както следва:
По т.I.1. – на 19.02.2015 г. от 13,30 ч.;
По т.I.2. – на 19.02.2015 г. от 14,00 ч.;
По т.I.3. – на 19.02.2015 г. от 14,30 ч.;
По т.I.4. – на 19.02.2015 г. от 15,00 ч.
IV. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и внесли депозитна вноска до 12,00 часа на 18.02.2015 година.
Преди подписване на договор за продажба, спечелилият участник заплаща данък добавена стойност, 2,5% местен данък и 2 % такса по чл. 56а от НОАМТЦУ върху наддадената сума, както и стойността на експертната оценка.
Тръжната документация и допълнителни сведения за условията и начина на провеждане на търговете се получават в отдел “Управление на собствеността”, стая 409 на Община Велико Търново, телефон за връзка 062/62-25-44.
Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
инж. Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново
Съгласували:
Надя Петрова, директор Дирекция “ОСОП”
Мариана Варнева, ст. юрисконсулт в отдел “ПО”
Маринела Джартова, началник-отдел “УС”
Изготвил:
Снежана Василева, гл. експерт в отдел “УС”

loading...
Пътни строежи - Велико Търново