Заповед на Община Велико Търново

Публикувано на пт, 23 ян. 2015
792 четения

З  А  П  О  В  Е  Д
№ РД 22-130
гр. В. Търново, 20.01.2015 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 84, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 1149 по Протокол № 67 от 28.05.2014 г., Решение № 1106 по Протокол № 65 от 24.04.2014 г., Решение № 1108 по Протокол № 65 от 24.04.2014 г. и Решение № 1265 по Протокол № 71 от 25.09.2014 г.  на Великотърновски общински съвет
Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:
I. Да се организират и проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:
I.1. Четвърти кръг за недвижим имот, овощни насаждения – нетерасирани (земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ от 0,828 дка, представляващи имот № 87.2, четвърта категория, местност Иванчово по ПНИ на землище с. Големани, община Велико Търново, актуван с АЧОС № 5826/11.03.2014 г. Имотът е обявяван за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване трикратно със Заповеди № РД 22-953/19.06.2014 г.,  № РД 22-1608/02.10.2014 г. и № РД 22-1805/06.11.2014 г. на кмета на Община В. Търново, като за предстоящия четвърти кръг на основание чл. 98, ал. 4, т. 1 от НРПУРОИ началната тръжна цена е намалена с 20 % и е в размер на 988 (деветстотин осемдесет и осем) лева без начислен ДДС;
I.2. Пети кръг за недвижим имот, нива – орна земя (земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ от 1,080 дка, представляваща имот №503.41, втора категория, местност Мешелика, землище с. Момин сбор, община Велико Търново, актуван с АЧОС № 5815/11.02.2014 г. Имотът е обявяван за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване четирикратно със Заповеди № РД 22-770/22.05.2014 г., № РД 22-1112/14.07.2014 г., № РД 22-1608/02.10.2014 г. и № РД 22-1805/06.11.2014 г. на кмета на Община В. Търново, като за предстоящия пети кръг на основание чл. 98, ал. 4, т. 1 от НРПУРОИ началната тръжна цена е намалена с 20 % и е в размер на 2376 (две хиляди триста седемдесет и шест) лева без начислен ДДС;
I.3. Пети кръг за недвижим имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот V (пет римско) от строителен квартал 36 (тридесет и шест), с площ от 1550 (хиляда петстотин и петдесет) кв.м по плана на с. Къпиново, община Велико Търново, актуван с АОС № 5624/15.04.2013 г. Имотът е обявяван за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване четирикратно със Заповеди № РД 22-772/22.05.2014 г., № РД 22-1111/14.07.2014 г., № РД 22-1608/02.10.2014 г. и № РД 22-1805/06.11.2014 г. на кмета на Община Велико Търново, като за предстоящия пети кръг на основание чл. 98, ал. 4, т. 1 от НРПУРОИ началната тръжна цена е намалена с 20 % и е в размер на 7200 (седем хиляди и двеста) лева без начислен ДДС;
I.4. Втори кръг за недвижим имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот I (едно римско) от строителен квартал 33 (тридесет и три), с площ от 2550 (две хиляди петстотин и петдесет) кв.м, по плана на с. Къпиново, община Велико Търново, актуван с АОС № 5869/25.06.2014 г.; при начална тръжна цена в размер на 17 000 (седемнадесет хиляди) лева без начислен ДДС.
II. Утвърждавам тръжната документация и определям цена в размер на 60,00 лева с ДДС за комплект, включващ:
– заявление за участие в таен търг;
– декларации по образец;
– проектодоговор;
– копие от глава VII на НРПУРОИ;
– копие от Решение на Общински съвет;
– копие на АОС;
– скица на имота – копие.
Сумата за тръжна документация за всеки от имотите се внася по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД Велико Търново, а депозитната вноска за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена за всеки от имотите се внася по сметка на Община Велико Търново IBAN BG97 SOMB 9130 33 24758001 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД Велико Търново. Кандидатите са длъжни да представят удостоверение за липса на задължения към Община Велико Търново. При участие чрез пълномощник, следва да бъде представено нотариално пълномощно със заверка на съдържанието и на подписите.
III. Търговете ще се организират и проведат от комисия, назначена с моя заповед, в голямата зала на Община Велико Търново, на 20.02.2015 г., както следва:
– по т.I.1. – от 13,30 ч.; – по т.I.2. – от 14,00 ч.;
– по т.I.3. – от 14,30 ч.; – по т.I.4. – от 15,00 ч.
IV. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и внесли депозитна вноска до 12,00 часа на 19.02.2015 година.
Преди подписване на договор за продажба, спечелилият участник заплаща данък добавена стойност, 2,5 % местен данък и 2 % такса по чл. 56а от НОАМТЦУ върху наддадената сума, както и стойността на експертната оценка.
Тръжната документация и допълнителни сведения за условията и начина на провеждане на търговете се получават в отдел “Управление на собствеността”, стая 409 на Община Велико Търново, телефон за връзка 062/622 544.
Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
инж. Даниел Димитров Панов, кмет на Община Велико Търново
Съгласували:
Надя Петрова, директор Дирекция “ОСОП”
Мариана Варнева, старши юрисконсулт в отдел “ПО”
Маринела Джартова, началник-отдел “УС”
Изготвил:
Снежана Василева, главен експерт в отдел “УС”

loading...
Пътни строежи - Велико Търново