Заповед на Община Велико Търново

Публикувано на пт, 23 ян. 2015
295 четения

З А П О В Е Д
№ РД 22-156
гр. В. Търново, 22.01.2015 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 84, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 1258 по Протокол № 71 от 25.09.2014 г. и Решение № 1105 по Протокол № 65 от 24.04.2014 г. на Великотърновски общински съвет
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Да се организират и проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:
I.1. Трети кръг за недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №71-Г, а именно поземлен имот с идентификатор №10447.501.96 (едно нула четири четири седем точка пет нула едно точка девет шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, с площ от 5938 кв.м (пет хиляди деветстотин тридесет и осем квадратни метра), с начин на трайно ползване: Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ урегулиран поземлен имот Х (десет римско) от строителен квартал 14 (четиринадесет), заедно със съществуващите в имота: санитарно-битова сграда със ЗП в размер на 12 кв.м и метален навес със ЗП в размер на 30 кв.м, актуван с АОС № 5854/13.05.2014 г. Имотът е обявяван за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване двукратно със Заповеди №РД 22-1677/14.10.2014 г. и №РД 22-1804/06.11.2014 г. на кмета на Община Велико Търново, като за предстоящия трети кръг на основание чл. 98, ал. 4, т. 1 от НРПУРОИ началната тръжна цена е намалена с 20 % и е в размер на 408 800 (четиристотин и осем хиляди и осемстотин) лева без начислен ДДС.
I.2. Пети кръг за недвижим имот разсадник, представляващ имот №10447.26.159 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 19,695 дка, трета категория, местност Сухи чеир, землище гр. Велико Търново, с начин на трайно ползване: Разсадник, актуван с АОС № 5184/16.03.2014 г.; заедно с построените в имота сгради, както следва:
– сграда с идентификатор №10447.26.159.1, с площ от 113 кв.м, масивна на дървен гредоред, , построена 1950 г., с предназначение: Административна, делова сграда, състояща се от: I етаж – четири стаи, коридор и стълбище; II етаж – четири стаи и коридор, мазе под една от стаите;
– сграда с идентификатор №10447.26.159.2, с площ 300 кв.м, на един етаж, построена 1985 г., с предназначение: Селскостопанска сграда, състояща се от: масивен склад на дървен гредоред, котелно помещение и помещения гъбарници на бетонова основа с остъклена метална конструкция;
– сграда с идентификатор №10447.26.159.3, с площ 553 кв.м, построена 1960 г., на един етаж, с предназначение: Селскостопанска сграда, състояща се от три броя котелни помещения, баня, съблекалня и три броя оранжерии;
– сграда с идентификатор № 10447.26.159.4, с площ от 167 кв.м, масивна на дървен гредоред, на един етаж, построена 1950 г., с предназначение: Селскостопанска сграда, състояща се от: два склада, гараж и навес;
– сграда (конюшня) с идентификатор № 10447.26.159.5, с площ от 110 кв.м, полумасивна конструкция, на един етаж, с предназначение: Селскостопанска сграда;
– сграда (навес с три оградни стени на дървена конструкция) с идентификатор № 10447.26.159.6, с площ от 95 кв.м, построена 1950 г., с предназначение: Селскостопанска сграда. Имотът е обявяван за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване четирикратно със Заповеди № РД 22-754/20.05.2014 г., № РД 22-1111/14.07.2014 г., № РД 22-1607/02.10.2014 г. и № РД 22-1804/06.11.2014 г. на кмета на Община В. Търново, като за предстоящия пети кръг на основание чл. 98, ал. 4, т. 1 от НРПУРОИ началната тръжна цена е намалена с 20 % и е в размер на 112 800 (сто и дванадесет хиляди и осемстотин) лева без начислен ДДС.
II. Утвърждавам тръжната документация и определям цена в размер на 60,00 лева с ДДС за комплект, включващ:
– заявление за участие в таен търг;
– декларации по образец;
– проектодоговор;
– копие от глава VII на НРПУРОИ;
– копие от Решение на Общински съвет;
– копие на АОС;
– копие на скица на имота.
Сумата за тръжна документация за всеки от имотите се внася по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД Велико Търново, а депозитната вноска за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена за всеки от имотите се внася по сметка на Община Велико Търново IBAN BG97 SOMB 9130 33 24758001 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД Велико Търново. Кандидатите са длъжни да представят удостоверение за липса на задължения към Община Велико Търново. При участие чрез пълномощник, следва да бъде представено нотариално пълномощно със заверка на съдържанието и на подписите.
III. Търговете ще се организират и проведат от комисия, назначена с моя заповед, в голямата зала на Община Велико Търново, на 18.02.2015 г., както следва:
– по т.I.1. – от 13,30 ч.;
– по т.I.2. – от 14,00 ч.
IV. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и внесли депозитна вноска до 12,00 часа на 17.02.2015 година.
Преди подписване на договор за продажба, спечелилият участник заплаща данък добавена стойност, 2,5% местен данък и 2% такса по чл.56а от НОАМТЦУ върху наддадената сума, както и стойността на експертната оценка.
Тръжната документация и допълнителни сведения за условията и начина на провеждане на търговете се получават в отдел “Управление на собствеността”, стая 409 на Община Велико Търново, телефон за връзка 062/622 544.
Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
инж. Даниел Панов, кмет на община Велико Търново

Съгласували:
Надя Петрова, директор Дирекция “ОСОП”
Олга Петърчева, началник-отдел ПО”
Маринела Джартова, началник-отдел “УС”
Изготвил:
Снежана Василева, главен експерт в отдел “УС”

loading...
Пътни строежи - Велико Търново