З А П О В Е Д № РД-22-989 гр. В. Търново, 28.04.2015 г.

Публикувано на ср, 29 апр. 2015
193 четения

З А П О В Е Д
№ РД-22-989
гр. В. Търново, 28.04.2015 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 и ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 14, ал. 1 и чл. 84, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) във връзка с Решение № 1501 по Протокол № 82 от 26.03.2015 г. на Великотърновски общински съвет
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Да се организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за извършване на търговска дейност, намиращ се в гр. В. Търново, представляващо Място № 43 съгласно Схема за разполагане на временни съоръжения за гр. Велико Търново по чл. 56 от ЗУТ и виза на главния архитект на Община Велико Търново; с площ от 25,00 кв.м; с предназначение – за разполагане на временно съоръжение (павилион) за извършване на търговска дейност; от кв. 351 по плана на града, ул. “Георги Измирлиев” № 15; при начална тръжна цена в размер 210,00 лв. на месец.
II. Утвърждавам тръжна документация и определям цена в размер на 60.00 лв. за комплект, включващ:
1. Заявление за участие;
2. Декларации по образец – 2 броя;
3. Проектодоговор;
4. Копие от Глава VII от НРПУРОИ;
5. Копие от виза на главния архитект.
Тръжната документация може да бъде получена в Община Велико Търново – стая 420 (062/619 420) до 12 часа на 13.05.2015 г., след заплащането ѝ в Общинска Банка АД – гр. Велико Търново, по следната сметка:
IBAN BG 36 SOMB 9130 3124 7580 00 BIC: SOMBBGSF
III. Търгът да се организира и проведе от комисия, назначена с моя заповед, при спазване реда и условията на Глава VII от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
IV. Допълнителни условия:
1. Обявявам стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от първоначалната тръжна цена;
2. Определям разходите по монтаж, демонтаж и експлоатация на временното съоръжение да бъдат изцяло за сметка на наемателя, който следва да полага грижи за поддържането му в добър вид, както и на прилежащия към него терен;
3. Имотът – предмет на търга, се отдава за срок от 5 (пет) години.
V. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които представят:
1. Попълнено заявление и декларации по образец – част от тръжната документация;
2. Документ за закупена тръжна документация;
3. Документ за внесен депозит;
4. Документ, удостоверяващ статуса на участника (само за юридически лица и търговци) – удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията (оригинал), съдебно решение за вписване на юридическо лице (заверено копие), удостоверение за вписване в централния регистър към Министерство на правосъдието и др.;
5. Изрично пълномощно с две нотариални заверки на подписа и съдържанието (при участие чрез пълномощник);
6. Одобрен проект от главния архитект на Община Велико Търново.
Посочените документи се подават в запечатан, непрозрачен плик, адресиран и маркиран, съгласно указанията в тръжната документация.
VI. Депозитни вноски за участие в двукратен размер на първоначалната тръжна цена се внасят до 12:00 часа на 13.05.2015 г., в Общинска банка – гр. Велико Търново, по следната сметка:
IBAN BG97 SOMB 9130 3324 7580 01 BIC: SOMBBGSF.
VII. Спечелилият участник при сключване на договора внася гаранция за обезпечаване на плащанията в размер на една месечна наемна вноска, която се освобождава след предаване на имота и плащане на всички дължими суми за наем и консумативи.
VIII. Търгът да се проведе на 14.05.2015 г. в Голямата зала на Община Велико Търново от 15.00 часа.
Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение и се оповести публично чрез средствата за масова информация.
Контрола по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
инж. Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново
Съгласувал:
Надя Петрова, директор Дирекция “ОСОП”
Мариана Варнева, старши юрисконсулт отдел “ПО”
Маринела Джартова, началник-отдел “УС”
Изготвил:
Пламена Цонева, младши експерт “УС”

loading...
Пътни строежи - Велико Търново