З А П О В Е Д № РД 22-91, гр. В. Тър­но­во, 13.01.2015 г.

Публикувано на вт, 13 ян. 2015
1536 четения

З А П О В Е Д № РД 22-91
гр. В. Тър­но­во, 13.01.2015 г.
На ос­но­ва­ние чл. 44, ал. 2 от За­ко­на за мес­т­но­то са­мо­уп­рав­ле­ние и мес­т­на­та ад­ми­нис­т­ра­ция, чл. 14, ал. 7 във връз­ка с ал. 2 от За­ко­на за об­щин­с­ка соб­с­т­ве­ност, чл. 11, ал. 1 и чл. 84, ал. 1 от На­ред­ба­та за ре­да на при­до­би­ва­не, уп­рав­ле­ние и раз­по­реж­да­не с об­щин­с­ко иму­щес­т­во във връз­ка Ре­ше­ние № 814 по Про­то­кол № 52 от 04.09.2013 год. на Ве­ли­ко­тър­нов­с­ки об­щин­с­ки съ­вет
Н А Р Е Ж Д А М :
I. Да се ор­га­ни­зи­рат и про­ве­дат пуб­лич­ни тър­го­ве с яв­но над­да­ва­не тре­ти кръг за от­да­ва­не под на­ем на час­ти от имо­ти пуб­лич­на об­щин­с­ка соб­с­т­ве­ност, на­хо­дя­щи се в гр. Ве­ли­ко Тър­но­во, ул. “Кра­ков” № 3 – Дво­рец на кул­ту­ра­та и спор­та “Ва­сил Лев­с­ки”, как­то след­ва:
1. Ко­ри­дор­на площ, на­ми­ра­ща се в юго­за­пад­на­та част на слу­жеб­но фо­а­йе без са­мос­то­я­те­лен вход и са­ни­та­рен въ­зел, с вто­рич­но елек­т­ро- и ВиК зах­ран­ва­не, от 54,00 кв.м (36 кв.м – тър­гов­с­ка площ, 6 кв.м – спо­ма­га­тел­на площ и 12 кв.м скла­до­ва площ) и пред­наз­на­че­ние – “Бар-бю­фет на спор­тис­та”. Имо­тът е обя­вя­ван на търг със За­по­ве­ди №№ РД 22-1569/30.09.2013 г. и РД 22-1797/31.10.2013 год., ко­и­то не са про­ве­де­ни по­ра­ди лип­са на кан­ди­да­ти. На ос­но­ва­ние чл. 98, ал. 4, т. 1 от НРПУРОИ це­на­та да се на­ма­ли с 20 % и на пред­с­то­я­щия търг да бъ­де 224,00 лв. на ме­сец.
2. Мяс­то за из­г­раж­да­не на вре­мен­но съ­о­ръ­же­ние, на­ми­ра­що се в се­ве­ро­за­пад­на­та част на сгра­да­та, включ­ва­що ава­ри­ен из­ход на кон­фе­рен­т­ни за­ли със са­мос­то­я­те­лен вън­шен вход/из­ход, с об­ща площ 120,00 кв.м (в т.ч. 60,00 кв.м – тър­гов­с­ка площ и 60,00 кв.м – спо­ма­га­тел­на площ) и пред­наз­на­че­ние – за тър­гов­с­ки обект. Имо­тът е обя­вя­ван на търг със За­по­ве­ди №№ РД 22-1569/30.09.2013 г. и РД 22-1797/31.10.2013 г., ко­и­то не са про­ве­де­ни, по­ра­ди лип­са на кан­ди­да­ти. На ос­но­ва­ние чл. 98, ал. 4, т. 1 от НРПУРОИ це­на­та да се на­ма­ли с 20 % и на пред­с­то­я­щия търг да бъ­де 480,00 лв. на ме­сец.
II. Ут­вър­ж­да­вам тръж­на до­ку­мен­та­ция и оп­ре­де­лям це­на в раз­мер на 60,00 лв. за ком­п­лект, включ­ващ:
1. За­яв­ле­ние за учас­тие;
2. Дек­ла­ра­ции по об­ра­зец-2 броя;
3. Про­ек­то­до­го­вор;
4. Ко­пие от Гла­ва VII от НРПУРОИ.
Тръж­на­та до­ку­мен­та­ция мо­же да бъ­де по­лу­че­на в Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во – стая 420 до 12:00 ча­са на 03.02.2015 г., след зап­ла­ща­не­то ѝ в Об­щин­с­ка бан­ка АД – гр. Ве­ли­ко Тър­но­во, по след­на­та смет­ка: IBAN BG36 SOMB 9130 3124 7580 00  BIC: SOMBBGSF
III. Тър­го­ве­те да се ор­га­ни­зи­рат и про­ве­дат от ко­ми­сия, наз­на­че­на с моя за­по­вед, при спаз­ва­не ре­да и ус­ло­ви­я­та на Гла­ва VII от На­ред­ба­та за ре­да на при­до­би­ва­не, уп­рав­ле­ние и раз­по­реж­да­не с об­щин­с­ко иму­щес­т­во.
IV. До­пъл­ни­тел­ни ус­ло­вия:
1. Стъп­ка на над­да­ва­не – 10 % от пър­во­на­чал­на­та це­на;
2. При пол­з­ва­не на имо­ти­те на­е­ма­те­ли­те не тряб­ва да пре­пят­с­т­ват по ни­ка­къв на­чин раз­ви­ти­е­то на спор­т­на­та дей­ност в Дво­ре­ца на кул­ту­ра­та и спор­та “Ва­сил Лев­с­ки”;
3. Имо­ти­те – пред­мет на тър­го­ве­те, се от­да­ват за срок от 3 (три) го­ди­ни без об­за­веж­да­не и обо­руд­ва­не.
V. До учас­тие в тър­го­ве­те се до­пус­кат ли­ца, ко­и­то пред­с­та­вят:
1. По­пъл­не­но за­яв­ле­ние и дек­ла­ра­ции по об­ра­зец – част от тръж­на­та до­ку­мен­та­ция;
2. До­ку­мент за за­ку­пе­на тръж­на до­ку­мен­та­ция;
3. До­ку­мент за вне­сен де­по­зит;
4. До­ку­мент, удос­то­ве­ря­ващ ста­ту­са на учас­т­ни­ка (за юри­ди­чес­ки ли­ца и тър­гов­ци) – удос­то­ве­ре­ние за впис­ва­не в тър­гов­с­кия ре­гис­тър към Аген­ция по впис­ва­ни­я­та, съ­деб­но ре­ше­ние за впис­ва­не на юри­ди­чес­ко­то ли­це, удос­то­ве­ре­ние за впис­ва­не в цен­т­рал­ния ре­гис­тър към Ми­нис­тер­с­т­во на пра­во­съ­ди­е­то и др.;
5. Удос­то­ве­ре­ние за лип­са на за­дъл­же­ния към Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во;
6. Из­рич­но пъл­но­мощ­но с но­та­ри­ал­на за­вер­ка на под­пи­са и съ­дър­жа­ни­е­то, ко­га­то на тър­га се явя­ва пъл­но­мощ­ник на учас­т­ни­ка.
По­со­че­ни­те до­ку­мен­ти се по­да­ват в за­пе­ча­тан, неп­роз­ра­чен плик, ад­ре­си­ран и мар­ки­ран, съг­лас­но ука­за­ни­я­та в тръж­на­та до­ку­мен­та­ция.
VI. Де­по­зит­ни внос­ки за учас­тие в двук­ра­тен раз­мер на пър­во­на­чал­на­та тръж­на це­на се вна­сят до 12:00 ча­са на 03.02.2015 г. в ка­са­та на Дво­ре­ца на кул­ту­ра­та и спор­та “Ва­сил Лев­с­ки”.
VII. При сключ­ва­не на до­го­во­ра спе­че­ли­ли­ят учас­т­ник вна­ся га­ран­ция за обез­пе­ча­ва­не на пла­ща­ни­я­та в раз­мер на ед­на ме­сеч­на на­ем­на внос­ка по смет­ка на Дво­ре­ца на кул­ту­ра­та и спор­та “Ва­сил Лев­с­ки”, ко­я­то се ос­во­бож­да­ва след пре­да­ва­не на имо­та и пла­ща­не на всич­ки дъл­жи­ми су­ми за на­ем и кон­су­ма­ти­ви.
Спе­че­ли­ли­те тър­го­ве­те учас­т­ни­ци сключ­ват до­го­вор за на­ем с ди­рек­то­ра на Дво­ре­ца на кул­ту­ра­та и спор­та “Ва­сил Лев­с­ки”.
VIII. Тър­го­ве­те да се про­ве­дат на 04.02.2015 г. в го­ля­ма­та за­ла на Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во, как­то след­ва:
По т. I, 1 от 14:00 ча­са; По т. I, 2 от 14:30 ча­са.
Нас­то­я­ща­та за­по­вед да се връ­чи на за­ин­те­ре­со­ва­ни­те ли­ца за све­де­ние и из­пъл­не­ние и се опо­вес­ти пуб­лич­но чрез сред­с­т­ва­та за ма­со­ва ин­фор­ма­ция.
Кон­т­ро­лът по из­пъл­не­ние на за­по­вед­та ще осъ­щес­т­вя­вам лич­но.
Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново
Съг­ла­су­вал: На­дя Пет­ро­ва, ди­рек­тор Ди­рек­ция “ОСОП”
Съг­ла­су­вал: Да­ни­е­ла Вла­ди­ми­ро­ва, гла­вен  юрис­кон­султ в от­дел “ПО”
Съг­ла­су­вал: Ма­ри­не­ла Джар­то­ва, на­чал­ник-от­дел “УС”
Из­гот­вил: Емил Хрис­тов, гла­вен ек­с­перт в от­дел “УС”

loading...
Пътни строежи - Велико Търново