З А П О В Е Д № РД 22-902 гр. В. Търново, 14.04.2015 г.

Публикувано на чт, 16 апр. 2015
155 четения

З А П О В Е Д
№ РД 22-902
гр. В. Търново, 14.04.2015 г.
На основание чл. 44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14 ал.1 и ал. 2 от Закона за общинска собственост и чл. 14 ал.1 и чл.84 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Да се организира и проведе публичен търг  с явно наддаване за отдаване под наем   на обекти общинска собственост за извършване на търговска дейност, намиращи се в гр.В.Търново, както следва:
1. Място №42/14 съгласно Схема за разполагане на временни съоръжения за гр.Велико Търново по чл.56 от ЗУТ и виза на главния архитект на Община Велико Търново; с площ от 45,00 кв.м; с предназначение – за разполагане на временно съоръжение (павилион) за извършване на търговска дейност; попадащо в УПИ II от кв.622 по плана на града; при начална тръжна цена в размер 322,00 лв. на месец.
2. Място №42/4 съгласно Схема за разполагане на временни съоръжения за гр.Велико Търново по чл.56 от ЗУТ и виза на главния архитект на Община Велико Търново; с площ от 50,00 кв.м; с предназначение –  за разполагане на временно съоръжение (павилион) за извършване на търговска дейност; попадащо в УПИ II от кв.622 по плана на града; при начална тръжна цена в размер 335,00 лв. на месец.
II. Утвърждавам тръжна документация и определям цена в размер на 60.00лв.за комплект, включващ:
1.Заявление за участие;
2.Декларации по образец – 2 броя;
3.Проектодоговор;
4.Копие от Глава VII от НРПУРОИ;
5.Копие от виза на  главния архитект.
Тръжната документация може да бъде получена в Община Велико Търново – стая 420 (062/619-420) до 12 часа на 11.05.2015 г., след заплащането ѝ в Общинска Банка АД – гр.Велико Търново, по следната сметка:
IBAN BG 36 SOMB 9130 3124 7580 00 BIC: SOMBBGSF
III.Търгът да се организира и проведе от комисия, назначена с моя заповед, при спазване реда и условията на Глава VII от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
IV.Допълнителни условия:
1. Обявявам стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена;
2. Определям разходите по монтаж, демонтаж и експлоатация на временното съоръжение да бъдат изцяло за сметка на спечелилия участник;
3. Имотът – предмет на търга, се отдава за срок от 5 (пет) години.
V. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които представят:
1. Попълнено заявление и декларации по образец – част от тръжната документация;
2. Документ за закупена тръжна документация;
3. Документ за внесен депозит
4. Документ, удостоверяващ статуса на участника (само за юридически лица и търговци) – удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията, съдебно решение за вписване на юридическо лице, удостоверение за вписване в централния регистър към Министерство на правосъдието и др;
5.Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа и съдържанието, когато на търга се явява пълномощник на участника;
6.Одобрен проект от Главния архитект на Община Велико Търново.
Посочените документи се подават в запечатан, непрозрачен плик, адресиран и маркиран, съгласно указанията в тръжната документация.
VI. Депозитни вноски за участие в двукратен размер на първоначалната тръжна цена се внасят до 12:00 часа на 11.05.2015 г., в Общинска банка – гр. Велико Търново, по следната сметка: IBAN BG97 SOMB 9130 3324 7580 01 BIC:  SOMBBGSF
VII. Спечелилият участник при сключване на договора внася гаранция за обезпечаване на плащанията в размер на една месечна наемна вноска, която се освобождава след предаване на имота и плащане на всички дължими суми за наем и консумативи.
VIII. Търгът да се проведе на 12.05.2015 год. в Голямата зала на Община Велико Търново както следва:
1.По т.I.1 – 13.30ч.
2.По т.I.2 – 14.00ч.
Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение и се оповести публично чрез средствата за масова информация. Контрола по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
инж. Даниел ПАНОВ, кмет на Община Велико Търново
Съгласувал:
Надя Петрова, директор Дирекция “ОСОП”
Мариана Варнева, юрисконсулт  отдел “ПО”
Маринела Джартова, началник-отдел “УС”
Изготвил:
Пламена Цонева, младши експерт “УС”

loading...
Пътни строежи - Велико Търново