З А П О В Е Д № РД 22-693 гр. В. Търново, 03.04.2015 г.

Публикувано на чт, 9 апр. 2015
130 четения

З А П О В Е Д
№ РД 22-693
гр. В. Търново, 03.04.2015 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 84, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 1398 по Протокол № 77 от 29.01.2015 г., Решение № 1289 по Протокол № 72 от 30.10.2014 г., Решение № 1290 по Протокол № 72 от 30.10.2014 г. и Решение № 1258 по Протокол № 71 от 25.09.2014 г. на Великотърновски общински съвет
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Да се организират и проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:
I.1. Втори кръг за използвани територии, заети с трайни насаждения (земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), представляващи новообразуван поземлен имот № 506.2 (пет нула шест точка две) по плана на новообразуваните имоти на землище с. Габровци, с площ от 0,609 дка, четвърта категория, местност Боенчиното-Габровци, актуван с АОС №5982/18.11.2014 г.; при начална тръжна цена за предстоящия втори кръг в размер на 3 060 /три хиляди и шестдесет/ лева без начислен ДДС;
I.2. Трети кръг изоставена нива (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ), представляваща поземлен имот №000345, с площ от 8,529 дка, четвърта категория, местност Над село, по плана за земеразделяне на землище с. Ново село, община Велико Търново, актуван с АОС № 5947/19.08.2014 г. Имотът е обявяван за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване двукратно със Заповеди № РД 22-1865/14.11.2014 г. и № РД 22-129/20.01.2015 г. на кмета на Община Велико Търново, като за предстоящия трети кръг на основание чл. 98, ал. 4, т. 1 от НРПУРОИ началната тръжна цена е намалена с 20 % и е в размер на 6368 (шест хиляди триста шестдесет и осем) лева без начислен ДДС;
I.3. Трети кръг трайни насаждения (земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), представляващи новообразуван поземлен имот № 83123.53.37, с площ от 890 кв.м, седма категория, местност Под село, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Шереметя, община Велико Търново, актуван с АОС № 5948/25.08.2014 г. Имотът е обявяван за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване двукратно със Заповеди № РД 22-1870/14.11.2014 г. и № РД 22-129/20.01.2015 г. на кмета на Община Велико Търново, като за предстоящия трети кръг на основание чл. 98, ал. 4, т. 1 от НРПУРОИ началната тръжна цена е намалена с 20 % и е в размер на 2484 (две хиляди четиристотин осемдесет и четири) лева без начислен ДДС;
I.4. Четвърти кръг за недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №71-Г, а именно поземлен имот с идентификатор №10447.501.96 (едно нула четири четири седем точка пет нула едно точка девет шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, с площ от 5938 кв.м (пет хиляди деветстотин тридесет и осем квадратни метра), с начин на трайно ползване: Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ урегулиран поземлен имот Х (десет римско) от строителен квартал 14 (четиринадесет), заедно със съществуващите в имота: санитарно-битова сграда със ЗП в размер на 12 кв.м и метален навес със ЗП в размер на 30 кв.м, актуван с АОС № 5854/13.05.2014 г. Имотът е обявяван за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване трикратно със Заповеди № РД 22-1677/14.10.2014 г., № РД 22-1804/06.11.2014 г. и № РД 22-156/22.01.2015 г. на кмета на Община Велико Търново, като за предстоящия четвърти кръг на основание чл.98, ал. 4, т. 1 от НРПУРОИ началната тръжна цена е намалена с 20 % и е в размер на 408 800 (четиристотин и осем хиляди и осемстотин) лева без начислен ДДС.
II. Утвърждавам тръжната документация и определям цена в размер на 60,00 лева с ДДС за комплект, включващ:
– заявление за участие в таен търг;
– декларации по образец;
– проектодоговор;
– копие от глава VII на НРПУРОИ;
– копие от Решение на Общински съвет;
– копие на АОС;
– копие на скица на имота.
Сумата за тръжна документация за всеки от имотите се внася по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД Велико Търново, а депозитната вноска за участие в търга в размер на 10 % от началната тръжна цена за всеки от имотите се внася по сметка на Община Велико Търново IBAN BG97 SOMB 9130 33 24758001 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД Велико Търново. При участие чрез пълномощник, следва да бъде представено нотариално пълномощно със заверка на съдържанието и на подписите.
III. Търговете ще се организират и проведат от комисия, назначена с моя заповед, в голямата зала на Община Велико Търново, на 23.04.2015 година, както следва:
– по т.I.1. – от 13,30 ч.;
– по т.I.2. – от 14,00 ч.;
– по т.I.3. – от 14,30 ч.;
– по т.I.4. – от 15,00 ч.
IV. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и внесли депозитна вноска до 12,00 часа на 22.04.2015 година.
Преди подписване на договор за продажба, спечелилият участник заплаща данък добавена стойност, 2,5 % местен данък и 2 % такса по чл. 56а от НОАМТЦУ върху наддадената сума, както и стойността на експертната оценка.
Тръжната документация и допълнителни сведения за условията и начина на провеждане на търговете се получават в отдел “Управление на собствеността”, стая 409 на Община Велико Търново, телефон за връзка 062/62 25 44.
Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Даниел Панов, кмет на община Велико Търново
Съгласували:
Надя Петрова, директор Дирекция “ОСОП”
Мариана Варнева, старши юрисконсулт в отдел “ПО”
Маринела Джартова, началник-отдел “УС”
Изготвил: Снежана Василева, главен експерт в отдел “УС”

loading...
Пътни строежи - Велико Търново