З А П О В Е Д № РД 22-691 гр. В. Търново, 03.04.2015 г.

Публикувано на вт, 14 апр. 2015
191 четения

З А П О В Е Д
№ РД 22-691
гр. В. Търново, 03.04.2015 г.
На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7, във връзка с ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 11 ал. 1 и чл. 84 ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение № 1450 по Протокол № 79 от 26.02.2015 г. на Великотърновски общински съвет
Н А Р Е Ж Д А М :
I. Да се организира и проведе публично оповестен конкурс, първи кръг, за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот публична общинска собственост, представляващ язовир “Баханица”, намиращ се в землището на с. Балван, община Велико Търново, с обща площ 32,444 дка при минимална годишна конкурсна цена 1400,00 лв.
II. Утвърждавам конкурсната документация и определям следните конкурсни условия:
1. Приоритетни условия:
а) предложената офертна цена не по-ниска от минималната конкурсна цена;
б) размер на инвестиционните намерения;
в) период за реализация на инвестиционните намерения;
г) гаранции за обезпечаване реализацията на проекта;
д) програма за разкриване (обезпечаване) на работни места;
е) предложения със социална значимост за региона;
2. Общи условия:
а) до участие в конкурса се допускат лица, които представят документ, удостоверяващ статуса на участника (за юридически лица и търговци) – удостоверение за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията, съдебно решение за вписване на юридическото лице, удостоверение за вписване в Централния регистър към Министерство на правосъдието и др.;
б) депозитът за участие в конкурса в размер на минималната годишна конкурсна цена се внася по сметка IBAN BG97 SOMB 9130 3324 7580 01, BIC (код) SOMBBGSF при “Общинска банка” АД – В. Търново до 12,00 часа на 22.04.2015 г. Депозитът на спечелилия участник се прихваща от предложената офертна цена;
в) конкурсната документация се получава до 12,00 часа на 22.04.2015 г. в стая 420 на Общината, след заплащането ѝ в размер на 120,00 лв. по сметка IBAN BG36 SOMB 9130 3124 7580 00, BIC (код) SOMBBGSF при “Общинска банка” АД – В. Търново, включваща заявление, 2 броя декларации, проектодоговор, копие от гл. VII на Наредбата, копие от Решение № 1450/26.02.2015 год. на Великотърновски общински съвет и методика, определяща начина на оценка на офертите;
г) офертите се приемат до 17,00 часа на 23.04.2015 г. на гише № 3 в ОЦУИГ на Община Велико Търново;
д) конкурсът да се проведе по реда на гл. VII от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
е) за обезпечаване на плащанията спечелилият участник да внесе като гаранция по набирателната сметка на общината сума в размер на годишната наемна цена. Гаранцията се внася при сключване на договора и се освобождава след предаване на имота и плащане на всички дължими суми за наем и консумативи.
III. Подадените оферти да бъдат разгледани в законоустановения срок от комисия, назначена с моя заповед, която да оцени и класира предложенията, съгласно методиката, определяща начина на оценка на оферти.
Препис от заповедта да се връчи на членовете на комисията и заинтересованите лица и да се оповести чрез средствата за масова информация.
Контролът по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. За информация телефон 062/619 420.
инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ, кмет на Община Велико Търново
Съгласувал:
Надя Петрова, директор Дирекция “ОСОП”
Олга Петърчева, началник-отдел “ПО”
Маринела Джартова, началник-отдел “УС”
Изготвил:
Емил Христов, главен експерт “УС”

loading...
Пътни строежи - Велико Търново