З А П О В Е Д № РД 22 – 538, гр. В. Търново, 25.03.2015 г.

Публикувано на пт, 27 мар. 2015
217 четения

З А П О В Е Д
№ РД 22 – 538
гр. В. Търново, 25.03.2015 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 84, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 1446 по Протокол № 79 от 26.02.2015 г. на Великотърновски oбщински съвет
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Да се организира и проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:
1. урегулиран поземлен имот V-263 (пет римско за имот двеста шестдесет и три), с площ от 820 (осемстотин и двадесет) кв.м, от строителен квартал 11 (единадесет) по плана на Вилна зона “Къпиновски манастир”, землище с. Пчелище, община Велико Търново, актуван с АОС № 5977/31.10.2014 г.; при начална тръжна цена в размер на 4600 (четири хиляди и шестстотин) лева;
II. Утвърждавам тръжната документация и определям цена в размер на 60,00 лева с ДДС за комплект, включващ:
– заявление за участие в таен търг;
– декларации по образец;
– проектодоговор;
– копие от глава VII на НРПУРОИ;
– копие от Решение на Общински съвет;
– скица на имота – копие.
Сумата за тръжна документация за всеки от имотите се внася по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД Велико Търново, а депозитната вноска за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена за всеки от имотите се внася по сметка на Община Велико Търново IBAN BG97 SOMB 9130 33 24758001 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД Велико Търново.
Кандидатите да нямат задължения към Община Велико Търново. При участие чрез пълномощник, следва да бъде представено нотариално пълномощно с две заверки – на съдържанието и на подписите.
III. Търгът ще се организира и проведе от комисия, назначена с моя заповед, в голямата зала на Община Велико Търново на 16.04.2015 г. от 14,00 ч.
IV. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и внесли депозитна вноска до 12,00 часа на 15.04.2015 година.
Преди подписване на договор за продажба, спечелилият участник заплаща данък добавена стойност, 2,5% местен данък и 2% такса по чл. 56а от НОАМТЦУ върху наддадената сума, както и стойността на експертната оценка.
Тръжната документация и допълнителни сведения за условията и начина на провеждане на търговете се получават в отдел “Управление на собствеността”, стая 409 на Община Велико Търново, телефон за връзка 062 62 25 44.
Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
инж. Даниел Панов, кмет на община Велико Търново
Съгласувано с:
Олга Петърчева, началник-отдел “ПО”
Надя Петрова, директор Дирекция “ОСОП”
Съгласувал и изготвил:
Маринела Джартова, началник-отдел “УС”

loading...
Пътни строежи - Велико Търново