З А П О В Е Д № РД 22 – 512, гр. В. Търново, 20.03.2015 г.

Публикувано на пн, 23 мар. 2015
281 четения

З А П О В Е Д
№ РД 22 – 512, гр. В. Търново, 20.03.2015 г.
На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинска собственост и чл. 14, ал. 1 и чл. 84, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Н А Р Е Ж Д А М :
I. Да се организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост за извършване на търговска дейност, намиращи се в гр. В. Търново, както следва:
1. Част от имот, частна общинска собственост, попадащ в кв. 363 УПИ XVI по плана на гр. В. Търново, представляващ терен № 45 с площ от 50 кв.м за разполагане на временно съоръжение (павилион) за извършване на търговска дейност, съгласно виза на главния архитект на Община Велико Търново, при начална тръжна цена от 335.00 лв. на месец.
2. Част от имот, частна общинска собственост, попадащ в кв. 622 УПИ II по плана на гр. В. Търново, представляващ терен № 42/29 с площ от 24 кв.м за разполагане на временно съоръжение (павилион) за извършване на търговска дейност, съгласно виза на главния архитект на Община Велико Търново, при начална тръжна цена от 270.00 лв. на месец.
3. Част от имот, частна общинска собственост, попадащ в кв.622 УПИ II по плана на гр. В. Търново, представляващ терен № 42/25 с площ от 32 кв.м за разполагане на временно съоръжение (павилион) за извършване на търговска дейност, съгласно виза на главния архитект на Община Велико Търново, при начална тръжна цена от 355.00 лв. на месец.
II. Утвърждавам тръжна документация и определям цена в размер на 60.00 лв. за комплект, включващ:
1. Заявление за участие;
2. Декларации по образец – 2 броя;
3. Проектодоговор;
4. Копие от Глава VII от НРПУРОИ;
5. Копие от виза на главния архитект.
Тръжната документация може да бъде получена в Община Велико Търново – стая 420 (062/619-420) до 12 часа на 06.04.2015 г., след заплащането ѝ в Общинска Банка АД – гр. Велико Търново, по следната сметка:
IBAN BG 36 SOMB 9130 3124 7580 00 BIC: SOMBBGSF
III. Търгът да се организира и проведе от комисия, назначена с моя заповед, при спазване реда и условията на Глава VII от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
IV. Допълнителни условия:
1. Обявявам стъпка на наддаване – 10 % от първоначалната тръжна цена;
2. Определям разходите по монтаж, демонтаж и експлоатация на временното съоръжение да бъдат изцяло за сметка на спечелилия участник;
3. Имотът – предмет на търга, се отдава за срок от 5 (пет) години.
V. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които представят:
1. Попълнено заявление и декларации по образец – част от тръжната документация;
2. Документ за закупена тръжна документация;
3. Документ за внесен депозит;
4. Документ, удостоверяващ статуса на участника (само за юридически лица и търговци) – удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията, съдебно решение за вписване на юридическо лице, удостоверение за вписване в централния регистър към Министерство на правосъдието и др.;
5. Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа и съдържанието, когато на търга се явява пълномощник на участника;
6. Документ, удостоверяващ правото на собственост на временното съоръжение (павилион) или договор за предоставяне ползването му на участника в търга, ведно с одобрен проект от главния архитект на Община Велико Търново.
Посочените документи се подават в запечатан, непрозрачен плик, адресиран и маркиран, съгласно указанията в тръжната документация.
VI. Депозитни вноски за участие в двукратен размер на първоначалната тръжна цена се внасят до 12:00 часа на 06.04.2015 г. в Общинска банка – гр. Велико Търново, по следната сметка:
IBAN BG97 SOMB 9130 3324 7580 01 BIC: SOMBBGSF
VII. Спечелилият участник при сключване на договора внася гаранция за обезпечаване на плащанията в размер на една месечна наемна вноска, която се освобождава след предаване на имота и плащане на всички дължими суми за наем и консумативи.
VIII. Търгът да се проведе на 07.04.2015 г. в Голямата зала на Община Велико Търново както следва:
1. По т. I.1 – 13.30 ч.
2. По т. I.2 – 14.00 ч.
2. По т. I.3 – 14.30 ч.
Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение и се оповести публично чрез средствата за масова информация.
Контрола по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
инж. Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново
Съгласувал:
Надя Петрова, директор Дирекция “ОСОП”
Мариана Варнева, ст. юрисконсулт отдел “ПО”
Маринела Джартова, началник-отдел “УС”
Изготвил:
Екатерина Бонева, инспектор “АТО”

loading...
Пътни строежи - Велико Търново