З А П О В Е Д № РД 22-397 гр. В. Търново, 04.03.2015 г.

Публикувано на вт, 10 мар. 2015
637 четения

З А П О В Е Д
№ РД 22-397
гр. В. Търново, 04.03.2015 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинска собственост и чл. 14, ал. 1 и чл. 84, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Да се организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на павилиони общинска собственост за извършване на търговска дейност, намиращи се в гр. В. Търново, както следва:
1. Павилион № 42/10 с площ от 9 кв.м за извършване на търговска дейност, попадащ в кв. 622 УПИ II – по плана на гр. Велико Търново, съгласно виза на Главния архитект на Община Велико Търново, при начална тръжна цена 150,00 лв. на месец.
2. Павилион № 42/5 с площ от 5 кв.м за извършване на търговска дейност, попадащ в кв. 622 УПИ II – по плана на гр. Велико Търново, съгласно виза на Главния архитект на Община Велико Търново, при начална тръжна цена 80,00 лв. на месец.
3. Павилион № 42/6 с площ от 8 кв.м за извършване на търговска дейност, попадащ в кв. 622 УПИ II – по плана на гр. Велико Търново, съгласно виза на Главния архитект на Община Велико Търново, при начална тръжна цена 130,00 лв. на месец.
II. Утвърждавам тръжна документация и определям цена в размер на 60.00 лв. за комплект, включващ:
1. Заявление за участие;
2. Декларации по образец – 2 броя;
3. Проектодоговор;
4. Копие от Глава VII от НРПУРОИ;
5. Копие от виза на главния архитект.
Тръжната документация може да бъде получена в Община Велико Търново – стая 420 (062/619 420) до 12 часа на 24.03.2015 г., след заплащането ѝ в Общинска Банка АД – гр. Велико Търново, по следната сметка: IBAN BG 36 SOMB 9130 3124 7580 00 BIC: SOMBBGSF
III. Търгът да се организира и проведе от комисия, назначена с моя заповед, при спазване реда и условията на Глава VII от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
IV. Допълнителни условия:
1. Обявявам стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена;
2. Имотите – предмет на търга, се отдават за срок от 5 (пет) години.
V. До участие в търга се допускат лица, които представят:
1. Попълнено заявление и декларации по образец – част от тръжната документация;
2. Документ за закупена тръжна документация;
3. Документ за внесен депозит;
4. Документ, удостоверяващ статуса на участника (за юридически лица и търговци) – удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията, съдебно решение за вписване на юридическо лице, удостоверение за вписване в централния регистър към Министерство на правосъдието и др;
5. Удостоверение за липса на задължения към Община Велико Търново;
6. Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа и съдържанието, когато на търга се явява пълномощник на участника.
Посочените документи се подават в запечатан, непрозрачен плик, адресиран и маркиран, съгласно указанията в тръжната документация.
VI. Депозитни вноски за участие в двукратен размер на първоначалната тръжна цена се внасят до 12:00 часа на 24.03.2015 г., в Общинска банка – гр. Велико Търново, по следната сметка: IBAN BG97 SOMB 9130 3324 7580 01 BIC: SOMBBGSF
VII. Спечелилият участник при сключване на договора внася гаранция за обезпечаване на плащанията в размер на една месечна наемна вноска, която се освобождава след предаване на имота и плащане на всички дължими суми за наем и консумативи.
VIII. Търгът да се проведе на 25.03.2015 г. в Голямата зала на Община Велико Търново както следва:
1. По т.I.1 – 13.30 ч.
2. По т.I.2 – 14.00 ч.
3. По т.I.3 – 14.30 ч.
Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение и се оповести публично чрез средствата за масова информация.
Контрола по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
инж. Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново
Съгласувал:
Надя Петрова, директор Дирекция “ОСОП”
Съгласувал:
Даниела Владимирова, главен юрисконсулт отдел “ПО”
Маринела Джартова, началник-отдел “УС”
Изготвил: Екатерина Бонева, инспектор “АТО”

loading...
Пътни строежи - Велико Търново