З А П О В Е Д № РД 22 – 1432 гр. В. Търново, 07.07.2015 г.

Публикувано на чт, 9 Юли 2015
194 четения

З А П О В Е Д
№ РД 22 – 1432
гр. В. Търново, 07.07.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 39, ал. 1 и чл. 109, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) във връзка с чл. 84, ал. 1 НРПУРОИ, в изпълнение на Решение № 1362 по протокол № 76 от 18.12.2014 г. на Великотърновски общински съвет

Н А Р Е Ж Д А М:

I. 1. Да се организира и проведе публичен търг с явно наддаване (пети кръг) за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи полезни отпадъци от бракувана тролейбусна мрежа, както следва:
1.1. контактен проводник тип RI 100 – 42 305 метра;
1.2. метални конзоли:
– нормални – 2540 м (14 031 кг);
– удължени – 872 м (11 716 кг);
– стрелки – 24 бр. (7200 кг);
– свързващи и окачващи елементи – 739 бр. (18 475 кг);
1.3. обтяжки (стоманени въжета) – 6512 м.
Горепосочените движими вещи са обявявани за продажба чрез публичен търг с явно наддаване четирикратно със: Заповед № РД 22-330/18.02.2015 г., Заповед № РД 22-539/25.03.2015 г., Заповед № РД 22-1025/30.04.2015 г. и Заповед № РД 22-1171/28.05.2015 г. на кмета на Община Велико Търново, като за предстоящия пети кръг на основание чл.115, ал.1 НРПУРОИ общата начална тръжна цена е намалена с 20 % (двадесет процента) и е в размер на 578 580 (петстотин седемдесет и осем хиляди петстотин и осемдесет) лева.
2. Общата начална тръжна цена на гореизброените движими вещи е в размер на 578 580 (петстотин седемдесет и осем хиляди петстотин и осемдесет) лева. Облагането с ДДС е по реда на чл. 163а от Закона за данък върху добавената стойност.
3.  Всички необходими дейности по демонтаж, съхранение, транспорт и други съпътстващи, както и разходите, свързани с тях, са за сметка на спечелилия търга.
4. Стъпката за наддаване е 10 % (десет процента) от началната тръжна цена.
5. Местонахождение на предмета на проданта – гр. Велико Търново.
6. Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 10 % (десет процента) от началната тръжна цена и се внася по сметка на Община Велико Търново IBAN BG97 SOMB 9130 33 24758001 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД – Велико Търново.

II. Утвърждавам тръжната документация и определям цената ѝ в размер на 60,00 (шестдесет) лева с ДДС за комплект, включващ:
– заявление за участие в публичен търг с явно наддаване по образец;
– два броя декларации по образец;
– проектодоговор по образец;
– копие от глава седма от НРПУРОИ;
– копие от Решение № 1362 по Протокол № 76 от 18.12.2014 г. на Великотърновски общински съвет;
– копие от “Експертна оценка на полезни отпадъци от бракувана тролейбусна мрежа и съоръженията към нея, намираща се в гр. Велико Търново”от 19.11.2014 г.;
– копие от “Проект за обект: Демонтажни работи по тролейбусна контактна мрежа, гр. Велико Търново”.

Сумата за тръжна документация се внася по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД – Велико Търново.

III. Изисквания към кандидатите:

1. При участие чрез пълномощник следва да се представи изрично пълномощно за участие в търга с две нотариални заверки – на подписа и на съдържанието;
2. Кандидатите се задължават да изпълнят приложения към тръжната документация “Проект за обект: Демонтажни работи по тролейбусна контактна мрежа, гр. Велико Търново”;
3. Кандидатите могат да подават заявления за участие в търга само за всички движими вещи, описани в т. I.1., общо, както и да наддават върху общата начална тръжна цена.

IV. Търгът ще се организира и проведе от комисия, назначена с моя заповед, в голямата зала на Община Велико Търново на 04.08.2015 г. от 14:30 ч.

V. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и внесли депозитна вноска до 12.00 ч. на 03.08.2015 г.
Документите за участие в търга се представят от кандидатите в деня и часа на провеждане на търга пред комисията по т. V.

VI. Спечелилият търга участник следва в срок 7 (седем) работни дни от датата на обявяване на резултатите да заплати цената, като приспадне внесения за участие депозит. Ако лицето не плати цената в срока, внесеният депозит се задържа.

Преди подписване на договор за продажба спечелилият участник заплаща стойността на експертната оценка в размер на 1652,88 лв. (хиляда шестстотин петдесет и два лева и осемдесет и осем стотинки) с ДДС.

Тръжната документация и допълнителни сведения за условията и начина на провеждане на търгa се получават в отдел “Управление на собствеността”, стая № 429 на Община Велико Търново; телефон за връзка: 619 429 и 619 410.
Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново

loading...
Пътни строежи - Велико Търново