З А П О В Е Д № РД 22-143 гр. В. Търново, 14.01.2016 г.

Публикувано на пн, 18 ян. 2016
1315 четения

З А П О В Е Д
№ РД 22-143
гр. В. Търново, 14.01.2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 84, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 53 по Протокол № 3 от 17.12.2015 г. на Великотърновски общински съвет
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Да се организира и проведе публичен търг с тайно наддаване – първи кръг – за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:
– нива, представляваща имот №176022 (едно седем шест нула две две), с площ от 0,139 дка, трета категория, местност Киряковото в землище гр. Килифарево, община Велико Търново, актуван с АОС № 6078/10.07.2015 г.; при начална тръжна цена в размер на 210 (двеста и десет) лева;
II. Утвърждавам тръжната документация и определям цена в размер на 60,00 лева с ДДС за комплект, включващ:
– заявление за участие в таен търг;
– декларации по образец;
– проектодоговор;
– копие от глава VII на НРПУРОИ;
– копие от Решение на Общински съвет;
– скица на имота – копие.
Сумата за тръжна документация за всеки от имотите се внася по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД – Велико Търново, а депозитната вноска за участие в търга в размер на 10 % от началната тръжна цена за всеки от имотите се внася по сметка на Община Велико Търново IBAN BG97 SOMB 9130 33 24758001 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД – Велико Търново. При участие чрез пълномощник следва да бъде представено нотариално пълномощно с две заверки – на съдържанието и на подписите.
III. Търгът ще се организира и проведе от комисия, назначена с моя заповед, в голямата зала на Община Велико Търново, на 04.02.2016 г. от 14,30 ч.
IV. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и внесли депозитна вноска до 12,00 часа на 03.02.2016 г.
Преди подписване на договор за продажба, спечелилият участник заплаща данък добавена стойност, 2,5 % местен данък и 2 % такса по чл. 56а от НОАМТЦУ върху наддадената сума, както и стойността на експертната оценка.
Тръжната документация и допълнителни сведения за условията и начина на провеждане на търговете се получават в отдел “Управление на собствеността”, стая 409 на Община Велико Търново, телефон за връзка 62 25 44.
Инж. Даниел Димитров Панов, кмет на Община Велико Търново
Съгласувано с:
Олга Петърчева, началник-отдел “ПО”
Надя Петрова, директор Дирекция “ОСОП”
Съгласувал и изготвил:
Маринела Джартова, началник-отдел “УС”

loading...
Пътни строежи - Велико Търново