З А П О В Е Д № РД 22-142 гр. В. Търново, 14.01.2016 г.

Публикувано на пн, 18 ян. 2016
319 четения

З А П О В Е Д
№ РД 22-142
гр. В. Търново, 14.01.2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС, чл. 54, ал. 1 във връзка с чл. 80, ал. 1, т. З и чл. 84, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 21 по Протокол № 2/25.03.2015 г. от заседаниe на Експертния съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, в изпълнение на Решениe № 54 по Протокол № 3 от 17.12.2015 г. на Великотърновски общински съвет
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Да се организира и проведe публичен търг с тайно наддаване – първи кръг – за учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки върху недвижим имот частна общинска собственост, както следва:
– два броя гаражни клетки № 25 и № 26 с размери 3,40/6,00 м и ЗП в размер на 20,40 кв.м в поземлен имот с идентификатор                            № 10447.515.282 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, представляващ УПИ II от стр. кв. 363, актуван с АЧОС № 4718/14.06.2010 г.; при начална тръжна цена в размер на 1 500,00 (хиляда и петстотин) лева за всяка една гаражна клетка. В настоящия първи кръг на търга могат да участват собственици на жилища от жилищен блок с административен адрес гр. Велико Търново, ул. “Драган Цончев” № 18 – всички входове.
II. Утвърждавам тръжната документация и определям цена в размер на 60,00 лева с ДДС за комплект, включващ:
– заявление за участие в таен търг;
– декларации по образец;
– проектодоговор;
– копие от глава VII на НРПУРОИ;
– копие от Решение на Общински съвет;
– копие на скица на имот;
– копие на АОС за имота.
Сумата за тръжна документация за всяка от гаражните клетки се внася по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД – Велико Търново, а депозитната вноска за участие в търга в размер на 10 % от началната тръжна цена за всяка от гаражните клетки се внася по сметка на Община Велико Търново IBAN BG97 SOMB 9130 33 24758001 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” – АД Велико Търново. При участие чрез пълномощник следва да бъде представено нотариално пълномощно с две заверки – на съдържанието и на подписите.
III. Търгът ще се организира и проведе от комисия, назначена с моя заповед в голямата зала на Община Велико Търново на 04.02.2016 г. от 14,00 ч.
IV. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, собственици на жилища от жилищен блок с административен адрес гр. Велико Търново, ул. “Драган Цончев” №18 – всички входове, закупили тръжна документация и внесли депозитна вноска до 12,00 часа на 03.02.2016 г.
Преди подписване на договор за продажба, спечелилият участник заплаща 2,5 % местен данък и 2 % такса по чл. 56а от НОАМТЦУ върху наддадената сума, както и стойността на експертната оценка.
Тръжната документация и допълнителни сведения за условията и начина на провеждане на търговете се получават в отдел “Управление на собствеността”, стая 409 на Община Велико Търново, телефон за връзка 062/62 25 44.
Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Инж. Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново
Съгласували:
Надя Петрова, директор Дирекция “ОСОП”
Олга Петърчева, началник-отдел “ПО”
Маринела Джартова, началник-отдел “УС”

loading...
Пътни строежи - Велико Търново