З А П О В Е Д № РД 22-1236 гр. В. Търново, 08.06.2015 г.

Публикувано на ср, 10 юни 2015
192 четения

З А П О В Е Д
№ РД 22-1236
гр. В. Търново, 08.06.2015 г.
На основание чл. 44/2/ от ЗМСМА и чл. 106/1/ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Н А Р Е Ж Д А М:
Да бъдат удължени сроковете за закупуване на конкурсни документи и внасяне на депозит за участие до 12,00 часа на 17.06.2015 г. и за подаване на оферти до 17,00 часа на 18.06.2015 г. за обявения с моя Заповед № РД 22-1099/15.05.2015 г. публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти общинска собственост, намиращи се в гр. Велико Търново, ул. “Никола Гинев” № 2б и ул. “Никола Гинев” № 2а.
инж. Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново
Съгласувал:
Надя Петрова, директор Дирекция “ОСОП”
Десислава Йонкова, директор Дирекция “Правна”
Маринела Джартова, началник-отдел “УС”
Изготвил: Емил Христов, главен експерт “УС”

loading...
Пътни строежи - Велико Търново