З А П О В Е Д № РД 22-1236 гр. В. Търново, 08.06.2015 г.

Публикувано на пт, 12 юни 2015
224 четения

З А П О В Е Д
№ РД 22-1236
гр. В. Търново, 08.06.2015 г.
На основание чл. 44/2/ от ЗМСМА и във връзка с чл. 85/1/ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Да бъдат удължени сроковете за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за участие до 12,00 часа на 26.06.2015 г. за насрочените с мои заповеди № № РД 22-1182/01.06.2015 г. и РД 22-1198/02.06.2015 г. публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост, както следва:
I.1. Помещение, намиращо се в гр. Велико Търново, ОУ “Св. Патриарх Евтимий”, I етаж, с обща площ 18,00 кв.м и предназначение – стоматологичен кабинет.
I.2. Помещение, намиращо се в с. Пушево, община Велико Търново, сградата на Кметството, II етаж, с обща площ 15,89 кв.м.
II. Търговете да се проведат в голямата зала на Община Велико Търново, както следва:
– по т.I.1. – на 29.06.2015 г. от 14,00 часа;
– по т.I.2. – на 29.06.2015 г. от 14,30 часа.
Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица и да се оповести публично чрез средствата за масова информация.
За информация телефон 062/619 420.
инж. Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново
Съгласувал:
Надя Петрова, директор Дирекция “ОСОП”
Даниела Владимирова, главен юрисконсулт отдел “ПО”
Маринела Джартова, началник-отдел “УС”
Изготвил:
Емил Христов, главен експерт “УС”

loading...
Пътни строежи - Велико Търново