З А П О В Е Д РД 22-1426, гр. В. Търново, 03.07.2015 г.

Публикувано на вт, 7 юли 2015
202 четения

З А П О В Е Д
РД 22-1426, гр. В. Търново, 03.07.2015 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинска собственост и чл. 14, ал. 1 и чл. 84, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Н А Р Е Ж Д А М :
I. Да се организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост за извършване на търговска дейност, намиращи се в гр. В. Търново, както следва:
1. Място № 42/14 съгласно Схема за разполагане на временни съоръжения за гр. Велико Търново по чл. 56 от ЗУТ и виза на главния архитект на Община Велико Търново; с площ от 45,00 кв.м; с предназначение – за разполагане на временно съоръжение (павилион) за извършване на търговска дейност; попадащо в УПИ II от кв. 622 по плана на града; при начална тръжна цена в размер 322,00 лв. на месец.
2. Място № 42/4 съгласно Схема за разполагане на временни съоръжения за гр. Велико Търново по чл. 56 от ЗУТ и виза на главния архитект на Община Велико Търново; с площ от 50,00 кв.м; с предназначение – за разполагане на временно съоръжение (павилион) за извършване на търговска дейност; попадащо в УПИ II от кв. 622 по плана на града; при начална тръжна цена в размер 335,00 лв. на месец.
3. Място № 42/31 съгласно Схема за разполагане на временни съоръжения за гр. Велико Търново по чл.56 от ЗУТ и виза на главния архитект на Община Велико Търново, с площ от 20,00 кв.м; с предназначение – за разполагане на временно съоръжение (павилион) за извършване на търговска дейност, попадащо в УПИ II от кв. 622 по плана на града; при начална тръжна цена в размер на 222,00 лв. на месец.
II. Утвърждавам тръжна документация и определям цена в размер на 60.00 лв. за комплект, включващ:
1. Заявление за участие;
2. Декларации по образец – 2 броя;
3. Проектодоговор;
4. Копие от Глава VII от НРПУРОИ;
5. Копие от виза на главния архитект.
Тръжната документация може да бъде получена в Община Велико Търново – стая 420 (062/619-420) до 12 часа на 24.07.2015 г., след заплащането ѝ в Общинска банка АД – гр. Велико Търново по следната сметка:
IBAN BG 36 SOMB 9130 3124 7580 00 BIC: SOMBBGSF
III. Търгът да се организира и проведе от комисия, назначена с моя заповед, при спазване реда и условията на Глава VII от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
IV. Допълнителни условия:
1. Обявявам стъпка на наддаване – 10 % от първоначалната тръжна цена;
2. Определям разходите по монтаж, демонтаж и експлоатация на временното съоръжение да бъдат изцяло за сметка на спечелилия участник;
3. Обектите – предмети на търга, се отдават за срок от 5 (пет) години.
V. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които представят:
1. Попълнено заявление и декларации по образец – част от тръжната документация;
2. Документ за закупена тръжна документация;
3. Документ за внесен депозит;
4. Документ, удостоверяващ статуса на участника (само за юридически лица и търговци) – удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията, съдебно решение за вписване на юридическо лице, удостоверение за вписване в централния регистър към Министерство на правосъдието и др.;
5. Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа и съдържанието, когато на търга се явява пълномощник на участника;
6. Одобрен проект от главния архитект на Община Велико Търново.
Посочените документи се подават в запечатан, непрозрачен плик, адресиран и маркиран, съгласно указанията в тръжната документация.
VI. Депозитни вноски за участие в двукратен размер на първоначалната тръжна цена се внасят до 12:00 часа на 24.07.2015 г., в Общинска банка – гр. Велико Търново, по следната сметка:
IBAN BG97 SOMB 9130 3324 7580 01 BIC: SOMBBGSF
VII. Спечелилият участник при сключване на договора внася гаранция за обезпечаване на плащанията в размер на една месечна наемна вноска, която се освобождава след предаване на имота и плащане на всички дължими суми за наем и консумативи.
VIII. Търгът да се проведе на 27.07.2015 г. в Голямата зала на Община Велико Търново както следва:
1. По т.I.1 – 13.30 ч.        2. По т.I.2 – 14.00 ч.    3. По т.I.3 – 14.30 ч.
Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение и се оповести публично чрез средствата за масова информация.
Контрола по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
инж. Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново
Съгласувал:
Даниела Владимирова, главен юрисконсулт отдел “ПО”
Съгласувал:
Маринела Джартова, началник-отдел “УС”
Изготвил:
Росица Лекова, инспектор “АТО”

loading...
Пътни строежи - Велико Търново