З А П О В Е Д на Община Велико Търново

Публикувано на ср, 4 мар. 2015
232 четения

З А П О В Е Д
№ РД 22-383
гр. В. Търново, 27.02.2015 г.
На основание чл. 44/2/ от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7, във връзка с ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 11, ал. 1 и чл. 84, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 1402 по Протокол № 77 от 29.01.2015 г. на Великотърновски общински съвет
Н А Р Е Ж Д А М :
I. Да се организира и проведе публичен търг с явно наддаване, първи кръг, за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в с. Пчелище, община Велико Търново, сградата на кметството, представляващ помещение с площ 12,00 кв.м за монтиране на апаратура за кабелна телевизия. Началната цена на предстоящия търг да бъде 70,00 лв. месечно.
II. Утвърждавам тръжната документация и определям цена в размер на 60,00 лв. за комплект, включващ:
1. Заявление за участие;
2. Декларации по образец – 2 броя;
3. Проектодоговор;
4. Копие от Глава VII от НРПУРОИ.
Тръжната документация може да бъде получена в Община Велико Търново – стая 420 до 12:00 часа на 16.03.2015 г., след заплащането ѝ в Общинска банка АД – гр. Велико Търново по следната банкова сметка:
IBAN BG36 SOMB 9130 3124 7580 00, BIC (код) SOMBBGSF
III. Търгът да се организира и проведе от комисия, назначена с моя заповед при спазване реда и условията на гл. VII от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
IV. Допълнителни условия:
1. Стъпка на наддаване – 10 % от първоначалната цена.
2. Имотът да се ползва по предназначение, като наемателят съобразява дейността си с изискванията на съответните институции относно функционирането му.
3. Имотът, предмет на търга, се отдава за срок от 5 (пет) години без оборудване и обзавеждане.
V. До участие в търга се допускат лица, които представят:
1. Попълнено заявление и декларации по образец – част от тръжната документация;
2. Документ за закупена тръжна документация;
3. Документ за внесен депозит;
4. Документ, удостоверяващ статуса на участника (за юридически лица и търговци) – удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията, съдебно решение за вписване на юридическото лице, удостоверение за вписване в централния регистър към Министерство на правосъдието и др.;
5. Удостоверение за липса на задължения към Община Велико Търново;
6. Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа и съдържанието, когато на търга се явява пълномощник на участника.
Посочените документи се подават в запечатан, непрозрачен плик, адресиран и маркиран, съгласно указанията в тръжната документация;
VI. Депозитни вноски за участие в двукратен размер на първоначалната тръжна цена се внасят в “Общинска банка” АД – гр. В. Търново BIC (код) SOMBBGSF, IBAN BG97 SOMB 9130 3324 7580 01 до 12,00 часа на 16.03.2015 год.
VII. При сключване на договора спечелилият участник внася гаранция за обезпечаване на плащанията, сума в размер на една месечна наемна вноска, която се освобождава след предаване на имота и плащане на всички дължими суми за наем и консумативи.
VIII. Търгът да се проведе на 17.03.2015 г. в Голямата зала на Община Велико Търново от 14,30 часа.
Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица и да се оповести публично чрез средствата за масова информация.
Контролът по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
За информация телефон 062/619-420.
инж. Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново
Съгласувал:
Надя Петрова, директор Дирекция “ОСОП”
Съгласувал:
Даниела Владимирова,
главен юрисконсулт отдел “ПО”
Съгласувал:
Маринела Джартова, началник-отдел “УС”
Изготвил:
Емил Христов, хлавен експерт отдел “УС”

loading...
Пътни строежи - Велико Търново