З А П О В Е Д на Община Велико Търново

Публикувано на пт, 20 Февр. 2015
507 четения

З А П О В Е Д
№ РД 22-330
гр. В. Търново, 18.02.2015 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 и чл. 109, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) във връзка с чл. 84, ал. 1 от НРПУРОИ, в изпълнение на Решение № 1362 по Протокол № 76 от 18.12.2014 г. на Великотърновски общински съвет
Н А Р Е Ж Д А М :
I. 1. Да се организира и проведе публичен търг с явно наддаване (първи кръг) за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи полезни отпадъци от бракувана тролейбусна мрежа, както следва:
1.1 контактен проводник тип RI 100 – 42 305 метра;
1.2 метални конзоли:
n нормални – 2540 м (14 031 кг);
n удължени – 872 м (11 716 кг);
n стрелки – 24 бр. (7200 кг);
n свързващи и окачващи елементи – 739 бр. (18 475 кг).
1.3 обтяжки (стоманени въжета) – 6512 м.
2. Общата начална тръжна цена на гореизброените движими вещи е в размер на 723 225 (седемстотин двадесет и три хиляди двеста двадесет и пет) лева без ДДС.
3. Всички необходими дейности по демонтаж, съхранение, транспорт и други съпътстващи, както и разходите, свързани с тях, са за сметка на спечелилия търга.
4. Стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена.
5. Местонахождение на предмета на проданта – гр. Велико Търново.
6. Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 10 % от началната тръжна цена и се внася по сметка на Община Велико Търново IBAN BG97 SOMB 9130 33 24758001 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД Велико Търново.
II. Утвърждавам тръжната документация и определям цената ѝ в размер на 60,00 лева с ДДС за комплект, включващ:
– заявление за участие в явен търг по образец;
– декларации по образец;
– проектодоговор по образец;
– копие от глава VII на НРПУРОИ;
– копие от Решение №1362 по протокол №76 от 18.12.2014 г. на Великотърновски Общински съвет;
– копие от Експертна оценка от 19.11.2014 г.
– копие от проект за обект: Демонтажни работи по тролейбусна контактна мрежа;
Сумата за тръжна документация се внася по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД Велико Търново.
III. Изисквания към кандидатите:
1. Кандидатите трябва да представят удостоверение за липса на задължения към Община Велико Търново;
2. При участие чрез пълномощник следва да се представи и изрично пълномощно за участие в търга с две нотариални заверки – на подписа и на съдържанието;
3. Кандидатите се задължават да изпълнят приложения към тръжната документация проект за обект: Демонтажни работи по тролейбусна контактна мрежа;
4. Кандидатите могат да подават заявления за участие в търга само за всички движими вещи, описани в т.  I.1., общо, както и да наддават върху общата начална тръжна цена.
IV. Търгът ще се организира и проведе от комисия, назначена с моя заповед, в голямата зала на Община Велико Търново на 12.03.2015 г. от 14,00 ч.
V. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и внесли депозитна вноска до 11,00 ч. на 11.03.2015 г.
Документите за участие в търга се представят от кандидатите в деня и часа на провеждане на търга пред комисията по т. IV.
VI. Спечелилият търга участник следва в срок 3 (три) работни дни от датата на обявяване на резултата да заплати цената, като приспадне внесения за участие депозит. Ако лицето не плати цената в срока, внесеният депозит се задържа.
Преди подписване на договор за продажба спечелилият участник заплаща данък добавена стойност, както и стойността на експертната оценка.
VI. В случай че проданта е нестанала, повторен търг ще се проведе при същите условия в 14,00 ч. на 26.03. 2015 г., като тръжна документация се закупува и депозитна вноска се внася до 12,00 ч. на 25.03.2015 г.
Тръжната документация и допълнителни сведения за условията и начина на провеждане на търговете се получават в отдел “Управление на собствеността”, стая 429 на Община Велико Търново, телефон за връзка 619-429 или 619-410.
Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Даниел Димитров Панов, кмет на Община Велико Търново
Съгласувано с:
Десислава Йонкова, директор Дирекция “Правна”
Надя Петрова, директор Дирекция ОСОП
Маринела Джартова, началник-отдел “УС”

loading...
Пътни строежи - Велико Търново