З А П О В Е Д на Община Велико Търново

Публикувано на вт, 17 Февр. 2015
318 четения

З А П О В Е Д
№ РД 22-307
гр. В. Търново, 13.02.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 84, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 939 по Протокол № 57 от 28.11.2013 г. на Великотърновски общински съвет
Н А Р Е Ж Д А М :
I. Да се организира и проведe публичeн търг с тайно наддаване – шести кръг за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващ изоставена нива (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ), поземлен имот № 176009 по плана за земеразделяне на с. Вонеща вода, кметство Килифарево, община Велико Търново, местност Търницата 7 с площ 18,005 дка, VIII категория, землище с. Вонеща вода, актуван с АОС №5737/24.10.2013 г. Имотът е обявяван за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване петкратно със Заповеди № РД 22-2128/11.12.2013 г., № РД 22-128/27.01.2014 г., № РД 22-425/17.03.2014 г., № РД 22-648/30.04.2014 г. и № РД 22-882/05.06.2014 г. на кмета на Община Велико Търново, като за предстоящия шести кръг на основание чл. 98, ал. 4, т. 2 от НРПУРОИ началната тръжна цена е намалена с 40 % и е в размер на 6900 (шест хиляди и деветстотин) лева без начислен ДДС.
II. Утвърждавам тръжната документация и определям цена в размер на 60,00 лева с ДДС за комплект, включващ:
– заявление за участие в таен търг;
– декларации по образец;
– проектодоговор;
– копие от глава VII на НРПУРОИ;
– копие от Решение на Общински съвет;
– копие на скица на имота;
– копие на АОС.
Сумата за тръжна документация се внася по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД Велико Търново, а депозитната вноска за участие в търга в размер на 10 % от началната тръжна на имота се внася по сметка на Община Велико Търново IBAN BG97 SOMB 9130 33 24758001 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД Велико Търново. Кандидатите са длъжни да представят удостоверение за липса на задължения към Община Велико Търново. При участие чрез пълномощник, следва да бъде представено нотариално пълномощно със заверка на съдържанието и на подписите.
III. Търгът ще се организира и проведе от комисия, назначена с моя заповед, в голямата зала на Община Велико Търново на 11.03.2015 г. от 14,00 ч.
IV. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и внесли депозитна вноска до 12,00 часа на 10.03.2015 година.
Преди подписване на договор за продажба, спечелилият участник заплаща данък добавена стойност, 2,5 % местен данък и 2 % такса по чл. 56а от НОАМТЦУ върху наддадената сума, както и стойността на експертната оценка.
Тръжната документация и допълнителни сведения за условията и начина на провеждане на търговете се получават в отдел “Управление на собствеността”, стая 409 на Община Велико Търново, телефон за връзка 062/62-25-44.
Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
инж. Даниел Панов,
кмет на Община Велико Търново
Съгласували:
Надя Петрова,
директор Дирекция “ОСОП”
Мариана Варнева,
ст. юрисконсулт в отдел “ПО”
Маринела Джартова,
началник-отдел “УС”
Изготвил:
Снежана Василева,
гл. експерт в отдел “УС”

loading...
Пътни строежи - Велико Търново