Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

Публикувано на вт, 24 февр. 2015
358 четения

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие
и от държавния бюджет на Република България
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПРОЕКТ: “ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА 3 ЦНСТ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО”
ДБФП № BG 161PO001/1.1-12/2011/014
Бенефициент: Община Велико Търново
Три нови центъра от семеен тип вече са изградени в град  Велико Търново по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013. Стойността на проект “Изграждане и функциониране на  3 ЦНСТ на територията на община Велико Търново” е 2 249 390 лв. и  приключва на 27 февруари 2015 г.
Постигнати резултати:
Подобряване качеството на живот на деца, лишени от родителски грижи на възраст от 3 до 18 години с увреждания, е основната цел на проекта. В центровете на тези деца ще бъдат създадени условия за пълноценната им интеграция в обществения живот. Трите центъра ще могат да приютят 36 +6 деца с увреждания на възраст от 3 до 18 години.
Това е един от първите проекти за мандат 2011 – 2015 г. на общината ни и е успешно реализиран, сподели Мариела Цонева, директор дирекция “Общинско развитие”. Тя подчерта, че европейският ориентир за следващия програмен период до 2020 година дава приоритет на проекти именно от социалната сфера.
“Децата ще бъдат настанени в три съвременни сгради, чието изграждане беше изключително сложен проект с трудни инсталационни дейности. Условията в центровете напълно отговарят на потребностите на деца с увреждания от 3 до 18-годишна възраст.” – каза ръководителят на проекта инж. Иван Иванов.
В общината вече са предоставени списъци на децата, които могат да бъдат настанени в трите центъра, допълни Росица Димитрова, директор дирекция “Социални дейности и здравеопазване”. Според степента на увреждания и специфичните потребности на малчуганите ще бъде назначен и персоналът в трите центъра за настаняване.

Този документ е създаден в рамките на проект: “Изграждане и функциониране на 3 ЦНСТ на територията на град Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново