Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во обявява конкурс

Публикувано на ср, 7 ян. 2015
744 четения

На ос­но­ва­ние чл. 91 от Ко­дек­са на тру­да и За­по­вед № 22-2174 от 30.12.2014 г. на кме­та на Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за за­е­ма­не на длъж­ност­та “Ди­рек­тор” на Дом за де­ца, ли­ше­ни от ро­ди­тел­с­ка гри­жа “Пе­ню и Ма­рия Вел­ко­ви” – гр. Ве­ли­ко Тър­но­во, към Цен­тър за со­ци­ал­ни ус­лу­ги при Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во
Дом за де­ца, ли­ше­ни от ро­ди­тел­с­ка гри­жа “Пе­ню и Ма­рия Вел­ко­ви” – гр. Ве­ли­ко Тър­но­во към Цен­тър за со­ци­ал­ни ус­лу­ги при Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во е спе­ци­а­ли­зи­ра­на ин­с­ти­ту­ция, ко­я­то пре­дос­та­вя со­ци­ал­ни ус­лу­ги по от­г­леж­да­не и въз­пи­та­ние на де­ца, ли­ше­ни от ро­ди­тел­с­ка гри­жа.
I. Ми­ни­мал­ни изис­к­ва­ния за за­е­ма­не на длъж­ност­та:
1. Сте­пен на за­вър­ше­но об­ра­зо­ва­ние: вис­ше;
2. Об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен: “ма­гис­тър”;
3. Про­фе­си­о­нал­на об­ласт – Со­ци­ал­ни, сто­пан­с­ки и прав­ни на­у­ки, Пе­да­го­ги­чес­ки на­у­ки;
4. Про­фе­си­о­нал­но нап­рав­ле­ние: “Со­ци­ал­ни дей­нос­ти”, “Пси­хо­ло­гия”, “Ико­но­ми­ка”, “Пе­да­го­ги­ка”;
5. Про­фе­си­о­на­лен опит: ми­ни­мум 4 го­ди­ни опит.
II. Ха­рак­тер на ра­бо­та­та:
Ор­га­ни­зи­ра, ръ­ко­во­ди и кон­т­ро­ли­ра ця­лос­т­на­та дей­ност в Дом за де­ца, ли­ше­ни от ро­ди­тел­с­ка гри­жа “Пе­ню и Ма­рия Вел­ко­ви” – гр. Ве­ли­ко Тър­но­во, към Цен­тър за со­ци­ал­ни ус­лу­ги при Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во.
III. До­пъл­ни­тел­ни уме­ния и ква­ли­фи­ка­ции, но­се­щи пре­дим­с­т­во на кан­ди­да­ти­те:
Ком­пю­тър­на гра­мот­ност – MS Office.
IV. На­чин на про­веж­да­не на кон­кур­са:
1. За­щи­та на кон­цеп­ция за дей­ност­та и раз­ви­ти­е­то на Дом за де­ца, ли­ше­ни от ро­ди­тел­с­ка гри­жа “Пе­ню и Ма­рия Вел­ко­ви” – гр. Ве­ли­ко Тър­но­во към Цен­тър за со­ци­ал­ни ус­лу­ги при Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во;
2. Съ­бе­сед­ва­не.
V. Не­об­хо­ди­ми до­ку­мен­ти за учас­тие:
1. За­яв­ле­ние за учас­тие в кон­кур­са до кме­та на Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во (в сво­бо­ден текст);
2.  Про­фе­си­о­нал­на ав­то­би­ог­ра­фия;
3. Ко­пие от до­ку­мент за при­до­би­та об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен, ко­я­то се изис­к­ва за длъж­ност­та;
4. Ко­пие от до­ку­мен­ти, удос­то­ве­ря­ващ про­дъл­жи­тел­ност­та на про­фе­си­о­нал­ния опит;
5. Кон­цеп­ция за дей­ност­та и раз­ви­ти­е­то на “Дом за де­ца, ли­ше­ни от ро­ди­тел­с­ка гри­жа “Пе­ню и Ма­рия Вел­ко­ви” – гр. Ве­ли­ко Тър­но­во, към Цен­тър за со­ци­ал­ни ус­лу­ги при Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во”.
VI. Мяс­то и срок за по­да­ва­не на до­ку­мен­ти­те:
В срок от един ме­сец от пуб­ли­ку­ва­не­то на обя­ва­та в мес­тен вес­т­ник и на елек­т­рон­на­та стра­ни­ца на Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во на ад­рес: www.veliko-turnovo.bg (ако сро­кът из­ти­ча в не­ра­бо­тен ден, в след­ва­щия ра­бо­тен ден), кан­ди­да­ти­те по­да­ват го­ре­по­со­че­ни­те до­ку­мен­ти в “Цен­тър за ин­фор­ма­ция и ус­лу­ги на граж­да­ни­те” на Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во, пл. “Май­ка Бъл­га­рия” № 2, все­ки ра­бо­тен ден от 8:30 ча­са до 17:00 ча­са.
Кан­ди­да­тът пред­с­та­вя до­ку­мен­ти­те в за­пе­ча­тан неп­роз­ра­чен плик, съ­дър­жащ два от­дел­ни пли­ка, обоз­на­че­ни, как­то след­ва: плик №1 – до­ку­мен­ти за учас­тие, и плик №2 – Кон­цеп­ция за дей­ност­та и раз­ви­ти­е­то на Дом за де­ца, ли­ше­ни от ро­ди­тел­с­ка гри­жа “Пе­ню и Ма­рия Вел­ко­ви” – гр. Ве­ли­ко Тър­но­во, към Цен­тър за со­ци­ал­ни ус­лу­ги при Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во. При при­е­ма­не на до­ку­мен­ти­те вър­ху пли­ка се от­бе­ляз­ват вхо­дящ но­мер, да­та и час на пос­тъп­ва­не. До­ку­мен­ти, из­п­ра­те­ни по по­ща­та, не се при­е­мат.
За до­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция: тел. 062/ 619 213 – г-жа Ро­си­ца Ди­мит­ро­ва – ди­рек­тор на Ди­рек­ция “Со­ци­ал­ни дей­нос­ти и здра­ве­о­паз­ва­не” в Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во.
инж. Даниел Панов, кмет на Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во

loading...
Пътни строежи - Велико Търново