ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС

Публикувано на пт, 29 ян. 2016
2014 четения

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЯВЯВА КОНКУРС
За избор на
експерт “Информационно обслужване и услуги”
в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Велико Търново,
при следните условия:

Минимални изисквания:
– висше образование – степен бакалавър;
– професионален опит – минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и/или реализацията на проекти с донорско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ или Европейските структурни и инвестиционни фондове и/или по други програми, опит в предоставянето на информационни услуги, в организирането и провеждането на информационни събития, семинари, конференции и др.
– компютърна грамотност – Word, Excel, Internet, други софтуерни продукти;
– владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво); ползването на друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.
Основни задачи:
– Извършва информационни и експертни дейности в сътрудничество с останалите членове на екипа на ОИЦ.
– Предоставя необходимата основна и специфична информация за СП и програмите, финансирани от ЕСИФ, предоставяна по телефон, електронна поща и/или на място в ОИЦ.
– Разпространява информация и документи по открити процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
– Предоставя информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ.
– Разпространява безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски институции, УО, произведени по проекти, съ-финансирани от СКФ или ЕСИФ.
– Разпространява обща информация за политиките на ЕС и информация и информационни материали за областта.
– Събира и обобщава информация за добри практики и представя на прекия си ръководител. Предоставя информация за добри практики на потенциални бенефициенти.
– Сътрудничи на управляващите органи и междинните звена на програмите, съфинансирани от ЕСИФ по повод на предоставяната от ОИЦ информация.
Специфични задачи:
– осигурява предоставянето на информационни и експертни услуги;
– съдейства при предоставянето на информационни услуги чрез Интернет, в т.ч. достъп до компютър и съответната периферна техника.
Провеждане на конкурса:
1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
3. Конкурсът ще се проведе на три етапа – по документи, писмен тест и интервю.
4. Необходими документи:
– професионална автобиография на български, в Europass формат по образец, достъпна на:
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1344/type.FileContent.file/CVTemplate_bg_BG.doc
– копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
– копия от документи, удостоверяващи продължителност на професионалния опит (трудова/ служебна/ осигурителна книжка).
Основна заплата: 790 лева.
Място на подаване на документите: Община Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 2, “Общински център за информация и услуги на гражданите” на Община Велико Търново, всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа.
Срок за подаване на документи: 29.02.2016 г., включително.
Списъкът на допуснатите до следващия етап ще бъдат публикувани на информационното табло в сградата на Община Велико Търново, на сайта на Община Велико Търново на адрес: www.veliko-turnovo.bg., както и на Единния портал: www.eufunds.bg.

Настоящият документ е създаден в рамките на процедура BG05SFOP001-4.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове”, Оперативна програма “Добро управление”.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново