ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС

Публикувано на чт, 15 ян. 2015
440 четения

О Б Я В А
На ос­но­ва­ние чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2, чл. 18а, ал. 3 от За­ко­на за со­ци­ал­но под­по­ма­га­не, във връз­ка с чл. 37, чл. 38, чл. 39 и чл. 39а от Пра­вил­ни­ка за При­ла­га­не на За­ко­на за со­ци­ал­но под­по­ма­га­не и във връз­ка с из­ти­ча­не сро­ка на До­го­вор за въз­ла­га­не на со­ци­ал­на ус­лу­га в об­щ­ност­та “Дне­вен цен­тър” за ста­ри хо­ра в гр. Ве­ли­ко Тър­но­во, кв. “Буз­лу­джа”, ул. “Кон­с­тан­тин Па­ни­ца” № 1, кме­тът на Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во със За­по­вед № РД 22-90/13.01.2015 г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС за пре­дос­та­вя­не на вън­шен дос­тав­чик уп­рав­ле­ни­е­то на со­ци­ал­на ус­лу­га в об­щ­ност­та, на­ми­ра­ща се в гр. Ве­ли­ко Тър­но­во, кв. “Буз­лу­джа”, ул. “Кон­с­тан­тин Па­ни­ца” № 1:
“Дне­вен цен­тър” за ста­ри хо­ра,
с ка­па­ци­тет – 30 мес­та.
1. Ус­ло­вия за учас­тие и изис­к­ва­ния към кан­ди­да­ти­те;
2. Ха­рак­те­рис­ти­ка и спе­ци­фи­ка на пре­дос­та­вя­не на со­ци­ал­на­та ус­лу­га – пред­мет на кон­кур­са;
3. Фи­нан­си­ра­не и на­чин на пре­дос­та­вя­не на сред­с­т­ва­та;
4. Не­об­хо­ди­ми до­ку­мен­ти за учас­тие;
5. Да­та, час и на­чин на про­веж­да­не на кон­кур­са;
6. Кра­ен срок за обя­вя­ва­не на ре­зул­та­ти­те от кон­кур­са;
7. На­чин на оце­ня­ва­не и дру­ги спе­ци­фич­ни ус­ло­вия, рег­ла­мен­ти­ра­ни със За­по­вед № РД 22-90/13.01.2015 г. на кме­та на Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во, как­то и пъл­ния текст на За­по­вед­та за обя­вя­ва­не на кон­кур­са, кан­ди­да­ти­те мо­гат да по­лу­чат в Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во, пл. “Май­ка Бъл­га­рия” № 2, Ди­рек­ция “Со­ци­ал­ни дей­нос­ти и здра­ве­о­паз­ва­не”, те­ле­фо­ни за кон­такт: 062/619 213; 619 209.
Пред­ло­же­ни­я­та се пред­с­та­вят до 17.00 ча­са на 06.03.2015 г. в Цен­тър за ин­фор­ма­ция и ус­лу­ги на граж­да­ни­те на Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во, пл. “Май­ка Бъл­га­рия” № 2.
Кан­ди­да­тът пред­с­та­вя до­ку­мен­ти­те в за­пе­ча­тан неп­роз­ра­чен плик, съ­дър­жащ два от­дел­ни пли­ка, обоз­на­че­ни как­то след­ва:
– плик № 1 “Пред­с­та­вя­не на кан­ди­да­та”;
– плик № 2 “Тех­ни­чес­ко и фи­нан­со­во пред­ло­же­ние за со­ци­ал­на­та ус­лу­га в об­щ­ност­та “Дне­вен цен­тър” за ста­ри хо­ра.
При при­е­ма­не на пред­ло­же­ни­я­та вър­ху пли­ка се от­бе­ляз­ват вхо­дящ №, да­та­та и ча­сът на вне­се­но­то пред­ло­же­ние и те­зи дан­ни се за­пис­ват във вхо­дящ ре­гис­тър, за ко­е­то на вно­си­те­ля на пред­ло­же­ни­е­то се из­да­ва до­ку­мент.
Пред­ло­же­ния, из­п­ра­те­ни по по­ща­та, не се при­е­мат. Пред­ло­же­ния, по­да­де­ни след край­ния срок, съ­що не се при­е­мат. До из­ти­ча­не на сро­ка за по­да­ва­не на пред­ло­же­ни­я­та все­ки кан­ди­дат мо­же да про­ме­ни, до­пъл­ни или от­тег­ли пред­ло­же­ни­е­то си.
Даниел Панов, кмет на Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во

loading...
Пътни строежи - Велико Търново