О Б Я В Л Е Н И Е за про­веж­да­не на кон­курс за наз­на­ча­ва­не на дър­жа­вен слу­жи­тел

Публикувано на чт, 15 ян. 2015
785 четения

О Б Я В Л Е Н И Е
за про­веж­да­не на кон­курс за наз­на­ча­ва­не на дър­жа­вен слу­жи­тел
Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во, на ос­но­ва­ние чл. 10а, ал. 2 от За­ко­на за дър­жав­ния слу­жи­тел, във връз­ка с чл. 14, ал. 1 от На­ред­ба­та за про­веж­да­не на кон­кур­си­те за дър­жав­ни слу­жи­те­ли и За­по­вед № РД 22-2154 от 22.12.2014 г. на кме­та на Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во обя­вя­ва кон­курс за наз­на­ча­ва­не на дър­жа­вен слу­жи­тел, при след­ни­те ус­ло­вия:
I. Кон­кур­сът се обя­вя­ва за длъж­ност­та:
На­чал­ник на от­дел “Ус­т­ройс­т­во на те­ри­то­ри­я­та”, ди­рек­ция “Стро­и­тел­с­т­во и ус­т­ройс­т­во на те­ри­то­ри­я­та”, Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во
II. Ми­ни­мал­ни и спе­ци­фич­ни изис­к­ва­ния, пред­ви­де­ни в нор­ма­тив­ни­те ак­то­ве за за­е­ма­не на длъж­ност­та:
1. Сте­пен на за­вър­ше­но об­ра­зо­ва­ние: вис­ше – ба­ка­ла­вър;
2. Про­фе­си­о­нал­на об­ласт: Тех­ни­чес­ки на­у­ки, Со­ци­ал­ни, сто­пан­с­ки и прав­ни на­у­ки;
3. Про­фе­си­о­нал­но нап­рав­ле­ние: Ар­хи­тек­ту­ра, стро­и­тел­с­т­во и ге­о­де­зия, Пра­во, Ад­ми­нис­т­ра­ция и уп­рав­ле­ние, Ико­но­ми­ка;
4. Про­фе­си­о­на­лен опит: 4 го­ди­ни
или
5. При­до­бит ранг: III млад­ши.
III. До­пъл­ни­тел­ни уме­ния и ква­ли­фи­ка­ции, но­се­щи пре­дим­с­т­во на кан­ди­да­ти­те:
Ком­пю­тър­на гра­мот­ност – MS Office.
IV. На­чин на про­веж­да­не на кон­кур­са:
Кон­кур­сът за за­е­ма­не на длъж­ност­та да се про­ве­де по след­ния на­чин:
1. За­щи­та на кон­цеп­ция за стра­те­ги­чес­ко уп­рав­ле­ние на те­ма: “Струк­ту­ри­ра­не, раз­ви­тие и ко­ор­ди­ни­ра­не на от­дел “Ус­т­ройс­т­во на те­ри­то­ри­я­та”;
2. Ин­тер­вю.
V. До­ку­мен­ти за учас­тие в кон­кур­с­на­та про­це­ду­ра:
Кан­ди­да­ти­те за учас­тие в кон­кур­са пред­с­та­вят след­ни­те до­ку­мен­ти:
1. За­яв­ле­ние за учас­тие в кон­кур­са, съг­лас­но при­ло­же­ние № 2 към чл. 17, ал. 1 от На­ред­ба­та за про­веж­да­не на кон­кур­си­те за дър­жав­ни слу­жи­те­ли;
2. Дек­ла­ра­ция от ли­це­то, че е пъл­но­ле­тен бъл­гар­с­ки граж­да­нин, не е пос­та­ве­но под зап­ре­ще­ние, не е осъж­да­но за умиш­ле­но прес­тъп­ле­ние от общ ха­рак­тер на ли­ша­ва­не от сво­бо­да и не е ли­ше­но от пра­во­то да за­е­ма длъж­ност­та, за ко­я­то кан­ди­дат­с­т­ва;
3. Ко­пие от до­ку­мен­ти за при­до­би­та об­ра­зо­ва­тел­но- ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен, ко­я­то се изис­к­ва за длъж­ност­та;
4. Ко­пие от до­ку­мен­ти, удос­то­ве­ря­ва­щи про­дъл­жи­тел­ност­та на про­фе­си­о­нал­ния опит;
5. До­ку­мен­ти, удос­то­ве­ря­ва­щи до­пъл­ни­тел­ни­те уме­ния и ква­ли­фи­ка­ции при на­ли­чие на та­ки­ва.
VI. Мяс­то и срок за по­да­ва­не на до­ку­мен­ти­те за учас­тие:
До­ку­мен­ти­те след­ва да бъ­дат пред­с­та­ве­ни лич­но от кан­ди­да­та или чрез пъл­но­мощ­ник (с но­та­ри­ал­но за­ве­ре­но пъл­но­мощ­но) в 14-дне­вен срок от да­та­та на пуб­ли­ку­ва­не­то на обя­ва­та за кон­кур­с­на­та про­це­ду­ра в Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во, ад­рес: гр. Ве­ли­ко Тър­но­во, пл. “Май­ка Бъл­га­рия” № 2, Об­щин­с­ки цен­тър за ин­фор­ма­ция и ус­лу­ги на граж­да­ни­те от 08.30 ча­са до 17.00 ча­са на съ­от­вет­ния ра­бо­тен ден.
VII. Спи­съ­ци­те и всич­ки дру­ги съ­об­ще­ния във връз­ка с кон­кур­са се обя­вя­ват в:
1. “Об­щин­с­ки цен­тър за ин­фор­ма­ция и ус­лу­ги на граж­да­ни­те” на Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во на ад­рес: гр. Ве­ли­ко Тър­но­во, пл. “Май­ка Бъл­га­рия” № 2.
2. Елек­т­рон­на­та стра­ни­ца на Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во на ад­рес: www.veliko-turnovo.bg
Те­ле­фон за ин­фор­ма­ция: 062/619-415.
VIII. Крат­ко опи­са­ние на длъж­ност­та, съг­лас­но ут­вър­де­на­та длъж­нос­т­на ха­рак­те­рис­ти­ка:
Ре­а­ли­зи­ра­не по­ли­ти­ка­та на об­щи­на­та в ком­пе­тен­ци­и­те и за­дъл­же­ни­я­та, ко­и­то от­дел “Ус­т­ройс­т­во на те­ри­то­ри­я­та” и ди­рек­ция “СУТ” из­пъл­ня­ват.
Ръ­ко­во­ди, вклю­чи­тел­но пла­ни­ра, ор­га­ни­зи­ра, кон­т­ро­ли­ра и ко­ор­ди­ни­ра дей­ност­та на от­де­ла. Учас­тие в осъ­щес­т­вя­ва­не дей­ност­та по кон­цеп­ци­и­те и схе­ми­те за прос­т­ран­с­т­ве­но раз­ви­тие и об­щи­те ус­т­ройс­т­ве­ни пла­но­ве на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на­та. Ре­гу­ли­ра­не дей­нос­ти­те по из­вър­ш­ва­не на рег­ла­мен­ти­ра­ни­те ад­ми­нис­т­ра­тив­но-тех­ни­чес­ки ус­лу­ги и свър­за­ни­те с тях тех­но­ло­гич­ни опе­ра­ции.
IХ. Гра­ни­ци­те на ос­нов­на­та зап­ла­та, оп­ре­де­ле­на за длъж­ност­та:
от 390 лв. до 1400 лв.
Кра­ен срок за по­да­ва­не на до­ку­мен­ти до 17.00 ча­са на 29.01.2015 г.
инж. Даниел Панов, кмет на Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во   

loading...
Пътни строежи - Велико Търново