О Б Я В Л Е Н И Е на Община Велико Търново

Публикувано на пн, 26 ян. 2015
347 четения

О Б Я В Л Е Н И Е
За предстоящо отчуждаване на поземлени имоти № 10447.515.619 и № 10447.515.620 по КККР на Велико Търново- частна собственост, съгласно влязло в сила ЧИ на ПУП-ПРЗ, одобрено със Заповед № РД-1023/07.06.2005г. на кмета на Община Велико Търново
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21, ал.1 от ЗОС, Великотърновски общински съвет дава съгласие за провеждане на процедура по принудително отчуждаване на ПИ №10447.515.619 и ПИ №10447.515.620 по КККР на Велико Търново, съгласно влязло в сила ЧИ на ПУП-ПРЗ, одобрено със Заповед № РД-1023/07.06.2005 г. на кмета на Община Велико Търново.
Определя стойност на справедливото парично обезщетение за провежданото принудително отчуждаване, както следва:
– за ПИ №10447.515.619 по КККР на гр. Велико Търново, урбанизирана територия, незастроен, отреден “за второстепенна улица”, целият с площ от 506 (петстотин и шест) кв.м – в размер на 33 700 (тридесет и три хиляди и седемстотин) лева;
– за ПИ №10447.515.620 по КККР на гр. Велико Търново, урбанизирана територия, незастроен, отреден “за второстепенна улица”, целият с площ от 149 (сто четиридесет и девет) кв.м – в размер на 10 000 (десет хиляди) лева;
Допуска разсрочено плащане на справедливото парично обезщетение от страна на Община Велико Търново към собственика на имотите, на дванадесет равни месечни вноски съгласно погасителен план.
Настоящото обявление е изготвено на 21.01.2015 г. и е валидно за срок от един месец.
Даниел Панов,
кмет на община Велико Търново

loading...
Пътни строежи - Велико Търново