Кой да пред­по­ла­га, че инж. Да­ни­ел Па­нов мо­же сам да си ре­мон­ти­ра обув­ки­те…

Публикувано на пн, 22 Дек. 2014
1758 четения

Кме­тът на Ве­ли­ко Тър­но­во инж. Да­ни­ел Па­нов знае как и мо­же сам да си ре­мон­ти­ра обув­ки­те, въп­ре­ки че не го е пра­вил от го­ди­ни. Нас­ле­дил е уме­ни­я­та от дя­до си Ди­ми­тър. Той, как­то и пра­дя­до му са  би­ли кме­то­ве на Ар­ба­на­си през пър­ва­та по­ло­ви­на на 20-и век. В Ар­ба­на­си още па­зят дя­до­ва­та обу­щар­с­ка ма­ши­на, ка­лъ­пи­те и всич­ки ин­с­т­ру­мен­ти, за­ед­но с кер­пе­де­ни­те.
“Ко­га­то дя­до ми се раз­бо­ля, има­ше един го­лям кош с обув­ки за ре­монт. Ед­на съ­бо­та и не­де­ля се хва­нах и ги ре­мон­ти­рах. След ка­то го из­пи­са­ха от бол­ни­ца­та, за­поч­на да ги про­ве­ря­ва. “Ама ти си мо­жел и обув­ки да пра­виш, гла­ден ня­ма да ос­та­неш”, ми ка­за дя­до, спом­ня си днес гра­до­на­чал­ни­кът.
От де­ди­те си е нас­ле­дил и афи­ни­те­та към раз­би­ра­не вку­са и тех­но­ло­ги­я­та на ви­но­то. Ос­вен че е поз­на­вач на доб­ри­те ви­на, Па­нов и днес пра­ви до­маш­но ви­но, ко­е­то е мно­го доб­ро спо­ред всич­ки, ко­и­то са има­ли въз­мож­ност­та да го опи­тат.
Да­ни­ел Па­нов е пъ­те­шес­т­ве­ник и за­па­лен по шо­фи­ра­не­то. “Оби­чам за­ед­но с же­на си да во­дим си­но­ве­те ни на зна­ко­ви мес­та в Бъл­га­рия и да им по­каз­ва­ме ис­то­ри­чес­ки­те и при­род­ни­те кра­со­ти и за­бе­ле­жи­тел­нос­ти. Пъ­ту­ва­не­то със се­мейс­т­во­то ми е ос­та­на­ло ка­то най-лю­би­мо пре­жи­вя­ва­не през пос­лед­ни­те го­ди­ни”, раз­каз­ва ве­ли­ко­тър­нов­с­ки­ят кмет. Ко­га­то ля­то­то Да­ни­е­ла и си­но­ве­те им са по­ве­че край мо­ре­то, кме­тът чес­тич­ко “ин­с­пек­ти­ра” Ха­ин­бо­аз на път към се­мейс­т­во­то си. До­ка­то ка­ра, сла­га в си­ди­то диск на Енио Мо­ри­ко­не. Ре­лак­си­ра със са­ун­д­т­ра­ка на лю­би­ми­те си фил­ми “Ми­си­я­та”, “Има­ло ед­но вре­ме на За­пад” или “Про­фе­си­о­на­лис­тът”.
Ста­роп­рес­тол­ни­ят гра­до­на­чал­ник е и “гот­вач под прик­ри­тие”. Им­п­ро­ви­зи­ра мно­го уме­ло и ус­пеш­но с под­п­рав­ки­те, ме­са­та и со­со­ве­те, ко­га­то му ос­та­не вре­ме. При­я­те­ли­те му си об­лиз­ват пръс­ти­те с тра­ди­ци­он­ни­те ши­шо­ве, ко­и­то мя­та на бар­бе­кю­то.
Оказ­ва се, че не е чак тол­ко­ва строг, за­що­то се­мей­но­то ку­чен­це от по­ро­да­та Джак ръ­сел те­ри­ер мо­же да го раз­с­мее за се­кун­ди след те­жък ра­бо­тен ден с но­ме­ра­та си, тър­сей­ки вни­ма­ни­е­то му.

Здравка МАСЛЯНКОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново