В Сви­щов на­ма­ли­ха так­са би­то­ви от­па­дъ­ци

Публикувано на вт, 6 Ян. 2015
269 четения

През та­зи го­ди­на биз­не­сът и граж­да­ни­те в об­щи­на Сви­щов ще пла­щат по-нис­ка так­са смет. Об­щин­с­ки­ят съ­вет в край­ду­нав­с­кия град прие на­ма­ле­ни­е­то на про­ми­ли­те, гла­су­вай­ки план-смет­ка­та за чис­то­та за 2015 го­ди­на.
За не­жи­лищ­ни имо­ти так­са смет пад­на от 8,45 про­ми­ла на 7,9 на хи­ля­да от да­нъч­на­та оцен­ка. За жи­лищ­ни­те имо­ти на­ма­ле­ни­е­то е от 4,27 про­ми­ла на 4,17.
През го­ди­ни­те те­жест­та за раз­хо­ди­те по чис­то­та­та се по­е­ма­ха от биз­не­са и се стре­мим мак­си­мал­но да на­ма­лим но­жи­ца­та. До­ма­кин­с­т­ва­та в гра­да по­е­мат ос­нов­но раз­хо­ди­те за сме­то­по­чис­т­ва­не­то и из­воз­ва­не­то на би­то­ва­та смет от се­ла­та. Не е спра­вед­ли­во, но на то­зи етап не е въз­мож­но да нап­ра­вим раз­ме­ра на так­са­та спо­ред ко­ли­чес­т­во­то на ге­не­ри­ра­ния и из­х­вър­лен от­па­дък, ко­мен­ти­ра пред “Ян­т­ра ДНЕС” кме­тът на Сви­щов Ста­нис­лав Бла­гов.
С ре­ше­ни­е­то на ОбС се за­па­зи ми­на­ло­го­диш­на­та став­ка за так­са би­то­ви от­па­дъ­ци на 0,45 про­ми­ла от да­нъч­на­та оцен­ка за сгра­ди­те об­щин­с­ка соб­с­т­ве­ност, бол­ни­ца­та “Д-р Ди­ми­тър Пав­ло­вич”, учеб­ни­те и на­уч­ноиз­с­ле­до­ва­тел­с­ки­те кор­пу­си на Сто­пан­с­ка­та ака­де­мия “Ди­ми­тър Це­нов” и на об­щин­с­ки­те и дър­жав­ни­те учи­ли­ща.
Въп­ре­ки че раз­хо­ди­те се уве­ли­ча­ват, нап­ра­вих­ме раз­чет и за­щи­тих­ме въз­мож­ност­та за на­ма­ля­ва­не раз­ме­ра на так­са­та, ко­мен­ти­ра Ста­нис­лав Бла­гов. Ос­нов­ни­те ре­мон­тни ра­бо­ти бя­ха нап­ра­ве­ни ми­на­ла­та го­ди­на. Пос­та­вих­ме GPS ус­т­ройс­т­ва на сме­то­из­воз­ва­щи­те ка­ми­о­ни, с ко­е­то на­ма­ля зна­чи­тел­но раз­хо­дът на го­ри­во, от­дел­но от то­ва пад­на­ха и це­ни­те на го­ри­ва­та, по­со­чи още кме­тът.
По ду­ми­те на Бла­гов ще се тър­си луфт и в уве­ли­ча­ва­не­то на съ­би­ра­е­мост­та на мес­т­ния на­лог, въп­ре­ки че го­диш­но Об­щи­на­та от­чи­та 96 до 98 % из­пъл­не­ние на за­ло­же­ни­те при­хо­ди от так­са смет.
Об­щи­ят раз­мер на пред­ви­де­ни­те за 2015 г. раз­хо­ди за чис­то­та­та в об­щи­на Сви­щов е 2 013 857 ле­ва. Та­зи су­ма е с над 21 000 ле­ва по-мал­ка от раз­хо­ди­те за ми­на­ла­та го­ди­на. В кал­ку­ла­ци­я­та на так­са­та е от­че­те­но дву­ра­зо­во­то уве­ли­че­ние на ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та през та­зи го­ди­на с по 20 ле­ва. Уве­ли­че­ни са раз­хо­ди­те за кон­тей­не­ри – от 30 000 лв. за ми­на­ла­та го­ди­на на 66 000 лв. за та­зи го­ди­на. Уве­ли­че­на е и внос­ка­та на тон би­то­ви от­па­дъ­ци в РИОСВ – от 22 лв./тон за м.г. на 28 лв./тон за т.г.
И през 2015 г. ос­та­ва въз­мож­ност­та за ос­во­бож­да­ва­не от ком­по­нен­ти на так­са би­то­ви от­па­дъ­ци при не­пол­з­ва­не на жи­лищ­ни и не­жи­лищ­ни имо­ти, по­со­чи Бла­гов.
З. ХРИСТОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново